Voda je ľudským právom a má zásadný význam pre všetky aspekty života. Prístup k vode v Európe už dlho považujeme za samozrejmosť.

Svet však čelí vodnej kríze a náš kontinent nie je výnimkou. Nedávne správy poukazujú na to, že Európska únia nie je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja týkajúcich sa vody. Približne 30 % obyvateľstva EÚ je postihnutých určitou formou nedostatku vody. Počas minulého leta Európa zažila najhoršie suchá za posledných 500 rokov. S problémom nedostatočného prístupu ku kvalitnej a k cenovo dostupnej vode a sanitácii musia každodenne žiť milióny občanov EÚ.  

EHSV je pevne presvedčený, že súčasná vodohospodárska politika EÚ je roztrieštená a nerieši dostatočne výzvy, ktorým čelíme. Je najvyšší čas na zmenu rozsahu tak, ako to bolo v prípade klimatickej politiky pred niekoľkými rokmi. EHSV preto tento rok zvolil vodu za svoj prierezový balík a bude požadovať prijatie európskej modrej dohody, ako komplexnú stratégiu na riešenie všetkých budúcich výziev týkajúcich sa vody. Voda je životne dôležitá, a preto sa už nemôže považovať iba za jeden z pilierov Európskej zelenej dohody, ale si zaslúži vlastnú politiku.

EHSV v rámci svojich sekcií vypracúva súbor stanovísk z vlastnej iniciatívy, ktoré sa týkajú hospodárskych, sociálnych, environmentálnych a geopolitických aspektov výziev súvisiacich s vodou. Skúmame ich vplyv na poľnohospodárstvo, priemysel, infraštruktúru a udržateľnú spotrebu, zdôrazňujeme potrebu prognózovania v EÚ v oblasti vody a potrebu spoľahlivých údajov a vyzývame na primerané financovanie.  

Domnievame sa, že vodu je potrebné lepšie začleniť do všetkých politík EÚ vrátane jej priemyselnej politiky. EÚ má tiež príležitosť stať sa priekopníkom v tejto oblasti. Na podporu transformácie našej spoločnosti sa Európa musí stať svetovým lídrom v oblasti technológií efektívne využívajúcich vodu. Sú dôležitou súčasťou riešenia pre celú spoločnosť, pretože prispievajú k efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu využívaniu vody v poľnohospodárstve a v oblasti verejnej a súkromnej spotreby a prispievajú k našej konkurencieschopnosti a budúcej zamestnanosti.

Naším cieľom je, aby Európska komisia určila vodu za jednu zo svojich politických priorít na nasledujúce funkčné obdobie. EHSV prijme 26. októbra výzvu na vypracovanie európskej modrej dohody a predloží konkrétne a cielené návrhy novej európskej stratégie pre vodu.

Nemôžeme to však dosiahnuť len sami. EHSV úzko spolupracuje s kľúčovými zainteresovanými stranami a inštitúciami na ambicióznej vodnej politike pre Európu. Budeme monitorovať zohľadňovanie našich návrhov a vynasnažíme sa zabezpečiť, aby v nasledujúcich mesiacoch a rokoch boli prijaté následné opatrenia týkajúce sa tejto témy, ktorá priamo ovplyvňuje život každého občana. Obraciam sa na Vás so žiadosťou, aby ste sa k nám pripojili a podporili našu výzvu na vypracovanie európskej modrej dohody.

Pietro De Lotto predseda poradnej komisie pre priemyselné zmeny