του Miguel Ángel Cabra de Luna, μέλους της Ομάδας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ

Μια νέα γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ προτείνει μια σειρά προτάσεων πολιτικής όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης μιας ολοένα εντεινόμενης πρόκλησης: της τεράστιας αύξησης του αριθμού των ηλικιωμένων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία και προβλέψεις, ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί κατά 44,7% μεταξύ 2019 και 2050. Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τη στρατηγική πρόκληση που αντιπροσωπεύει η γήρανση του πληθυσμού για την ΕΕ και την ανάγκη μεταρρύθμισης και βελτίωσης της μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους. Συνεπώς, τώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω COVID-19 και με την ΕΕ να διεξάγει συνομιλίες για μια νέα στρατηγική για τους ηλικιωμένους, είναι η καλύτερη χρονική στιγμή για προβληματισμό ως προς τις επιπτώσεις που είχε η πανδημία στους ηλικιωμένους.

Στη γνωμοδότησή της «Προς ένα νέο μοντέλο περίθαλψης των ηλικιωμένων: τα διδάγματα της πανδημίας COVID‑19», για την οποία ήμουν εισηγητής, η ΕΟΚΕ τόνιζε, ήδη από τον Ιανουάριο του 2022, την επείγουσα ανάγκη για αλλαγή προτύπων καθώς και αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο επενδύουμε στην περίθαλψη των ηλικιωμένων, διατυπώνοντας διάφορες συστάσεις. Τώρα μια νέα γνωμοδότηση, που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Ιούλιο, μελετά το ζήτημα αυτό.

Η γνωμοδότηση τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους ηλικιωμένους, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων τους και τη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής τους στην κοινωνία και την οικονομία. Προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για τους ηλικιωμένους, την ανακήρυξη ενός ευρωπαϊκού έτους των ηλικιωμένων, την έκδοση σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων και την επικαιροποίηση ή τη θέσπιση νόμων για τη στήριξη των ηλικιωμένων και την προάσπιση της αυτονομίας τους. Επιπροσθέτως, τονίζουμε την ανάγκη για μεγαλύτερη χρηματοδότηση και καθολική πρόσβαση στην περίθαλψη, για ανάπτυξη και κατάρτιση σε καινοτόμες τεχνολογίες που προωθούν την αυτονομία και τη φροντίδα, καθώς και μέτρα που διασφαλίζουν την κατάλληλη κατάρτιση των φροντιστών.

Είναι σημαντικό οι ηλικιωμένοι να λαμβάνονται υπόψη στις ευρωπαϊκές πολιτικές και να διασφαλίζεται η προσιτή και ποιοτική μακροχρόνια φροντίδα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αυτονομία, η ευζωία και η αξιοπρέπεια. Είναι επίσης σημαντικό η προσέγγιση της ηλικίας και των ηλικιωμένων να μη εκλαμβάνεται ως βάρος ή δαπάνη για την κοινωνία, αλλά μάλλον ως μέρος των οφελών για την κοινωνία και την οικονομία, τα οποία θα επιτευχθούν χάρη στη διασφάλιση της μεγαλύτερης ενεργού συμμετοχής των ηλικιωμένων.

Η ΕΟΚΕ θα συνεχίσει να συνεισφέρει με τις ιδέες και τις προτάσεις της επί του θέματος. Τα μέλη της πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει θέμα προτεραιότητας ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2024. Διακυβεύεται η αξιοπιστία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, ιδίως σε μια Ευρώπη που γηράσκει ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του πλανήτη.