Miguel Ángel Cabra de Luna, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmä

ETSK:n uudessa lausunnossa esitetään joukko toimintapoliittisia ehdotuksia siitä, miten ikäihmisten jyrkästi kasvavan määrän aiheuttamaan yhä suurempaan haasteeseen on parasta vastata.

Yli 65-vuotiaiden määrän odotetaan tuoreiden tilastotietojen ja ennusteiden mukaan kasvavan Euroopassa 44,7 prosenttia vuosina 2019–2050. Covid-19-pandemia osoitti, että väestön ikääntyminen on EU:lle strateginen haaste ja että vanhusten pitkäaikaishoitoa on uudistettava ja parannettava. Nyt kun Maailman terveysjärjestö on julistanut covid-19-hätätilan päättyneeksi ja EU neuvottelee parhaillaan uudesta ikääntymisstrategiasta, onkin oiva ajankohta pohtia sitä, miten pandemia on vaikuttanut ikääntyvään väestöön.

ETSK korosti jo tammikuussa 2022 antamassaan aihetta Kohti uutta vanhustenhoitomallia: covid-19-pandemian opetukset käsittelevässä lausunnossa, jonka esittelijänä toimin, että ajattelutapaa on kiireesti muutettava ja että toimintamalli vanhustenhoitoon tehtävien investointien suhteen kaipaa kipeästi uudistamista, ja esitti useita suosituksia asiasta. Nyt laaditussa uudessa lausunnossa, josta on määrä äänestää heinäkuun täysistunnossa, paneudutaan tarkemmin näihin kysymyksiin.

Lausunnossa tähdennetään tarvetta ottaa käyttöön uusi ikäihmisiä koskeva eurooppalainen strategia, jonka tavoitteena on suojella heidän oikeuksiaan ja turvata heidän täysimääräinen osallistumisensa yhteiskuntaan ja talouteen. Siinä ehdotetaan myös ikääntynyttä väestöä käsittelevän eurooppalaisen viraston perustamista, ikäihmisille omistettua eurooppalaista teemavuotta, ikääntyneiden ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen hyväksymistä sekä ikääntyneiden tukemiseen ja heidän itsenäisyytensä vaalimiseen liittyvän lainsäännön antamista tai päivittämistä. Lisäksi komitea korostaa tarvetta lisätä rahoitusta ja huolehtia hoidon yleisestä saatavuudesta, kehittää innovatiivista teknologiaa, joka edistää itsenäisyyttä ja helpottaa hoitoa, ja antaa koulutusta tällaisen teknologian käytössä sekä toteuttaa toimenpiteitä hoitajien asianmukaisen koulutuksen takaamiseksi.

On tärkeää ottaa ikäihmiset huomioon EU:n toimintapolitiikoissa ja varmistaa, että heillä ja heidän perheillään on mahdollisuus saada laadukasta pitkäaikaishoitoa. Näin voidaan huolehtia ikääntyneiden ihmisten itsenäisyydestä, hyvinvoinnista ja ihmisarvon kunnioittamisesta. On niin ikään tärkeää, että iäkkyyttä ja ikäihmisiä ei nähdä yhteiskunnassa taakkana tai kustannustekijänä vaan että kiinnitetään huomiota niihin sosiaalisiin ja taloudellisiin hyötyihin, joita ikääntyneen väestön entistä aktiivisempi osallistaminen tuo mukanaan.

ETSK aikoo jatkossakin kantaa kortensa kekoon ja esittää asiaan liittyviä ideoita ja ehdotuksia. Komitean jäsenet katsovat, että näiden kysymysten olisi oltava yksi ensisijaisista aiheista vuoden 2024 EU-vaaleja silmällä pitäen. Euroopan sosiaalisen mallin uskottavuus on vaakalaudalla, erityisesti kun väestö ikääntyy Euroopassa nopeammin kuin missään muualla maailmassa.