av Miguel Ángel Cabra de Luna, medlem av EESK:s grupp för civilsamhällesorganisationer

I ett nytt yttrande lägger EESK fram ett antal politiska förslag om hur vi bäst möter en allt viktigare utmaning: att antalet äldre inom EU växer mycket snabbt.

Enligt aktuella uppgifter och prognoser förväntas antalet personer över 65 år öka med 44,7 % mellan 2019 och 2050. Covid-19-pandemin riktade fokus på den strategiska utmaning som en åldrande befolkning utgör för EU och på behovet av att reformera och förbättra långtidsvården för äldre. Så när Världshälsoorganisationen nu förklarat att covid-19-krisen är över, och EU diskuterar en ny strategi för åldrande, är detta ett utmärkt tillfälle att fundera över vilka konsekvenser som pandemin haft för den äldre befolkningen.

I kommitténs yttrande, I riktning mot en ny omsorgsmodell för äldre: lärdomar av covid-19-pandemin, för vilket jag var föredragande, betonade vi redan i januari 2022 att det krävs ett paradigmskifte och ett nytt sätt att investera i vård och omsorg för äldre, och vi lade då fram en rad rekommendationer. Nu kommer ett nytt yttrande att läggas fram för omröstning vid EESK:s plenarsession i juli där vi arbetar vidare med dessa frågor.

I detta yttrande betonar EESK vikten av att anta en ny europeisk strategi för äldre som syftar till att slå vakt om äldres rättigheter och se till att äldre personer deltar till fullo i samhällslivet och ekonomin. Kommittén föreslår också att det inrättas en europeisk byrå för äldre och att man utlyser ett Europaår för äldre. Vi efterlyser även en FN-konvention om äldres rättigheter och betonar vikten av att uppdatera eller utarbeta lagar som stöder äldre och slår vakt om deras oberoende. Vi understryker också att det krävs ökade ekonomiska anslag och att alla ska ha rätt till vård och omsorg. Utbildning i innovativ teknik som underlättar för äldre att klara sig själva och som främjar vård och omsorg bör utvecklas samtidigt som åtgärder vidtas för en ändamålsenlig fortbildning av vård- och omsorgspersonal.

Det är viktigt att ta hänsyn till de äldre när EU:s politik utformas och att garantera att de och deras anhöriga har tillgång till långtidsvård och omsorg av hög kvalitet för att de ska kunna klara sig själva, må bra och leva ett värdigt liv. Det är också viktigt att man inte ser på ålder och äldre som en börda eller kostnad för samhället, utan att man tar fasta på de sociala och ekonomiska fördelarna med att äldre människor deltar i samhällslivet i större utsträckning.

Vi kommer att fortsätta bidra med idéer och förslag i detta hänseende. Kommitténs ledamöter anser att detta bör vara en prioriterad fråga inför valet till Europaparlamentet 2024. Den europeiska sociala modellens trovärdighet står på spel, särskilt i en union där befolkningen åldras snabbare än någon annanstans i världen.