door Miguel Ángel Cabra de Luna, lid van de groep Maatschappelijke Organisaties van het EESC

In een nieuw advies doet het EESC een reeks beleidsvoorstellen voor een groeiende uitdaging: de sterke vergrijzing in Europa.

Recente gegevens en prognoses wijzen erop dat het aantal 65-plussers in Europa tussen 2019 en 2050 met 44,7 % zal toenemen. De COVID-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de vergrijzing van de bevolking een strategische uitdaging voor de EU is, en dat de langdurige zorg voor ouderen op een nieuwe leest moet worden geschoeid en moet worden verbeterd. Nu de Wereldgezondheidsorganisatie het einde van de COVID-19-pandemie heeft afgekondigd en de EU besprekingen voert over een nieuwe strategie inzake vergrijzing, is dit een uitgelezen moment om na te denken over de gevolgen die de pandemie heeft gehad voor de oudere bevolking.

In zijn advies Naar een nieuw zorgmodel voor ouderen: leren van COVID-19, waarvoor ik rapporteur was, wees het EESC al in januari 2022 op de dringende noodzaak van een paradigmaverschuiving en een verandering in de manier waarop we in ouderenzorg investeren, en deed het verschillende aanbevelingen in dit verband. In een nieuw advies, dat tijdens de julizitting van het EESC in stemming zal worden gebracht, wordt dieper op deze kwesties ingegaan.

Het EESC vindt dat de EU een nieuwe Europese ouderenstrategie moet goedkeuren, met als doelstelling hun rechten te beschermen en hun volwaardige deelname aan de samenleving en de economie te waarborgen. Ook pleit het EESC ervoor een Europees agentschap Ouderen op te richten, een Europees Jaar van de ouderen uit te roepen, een VN-verdrag inzake de rechten van ouderen aan te nemen en wetgeving ter ondersteuning van ouderen en ter bescherming van hun autonomie te actualiseren of vast te stellen. Het Comité wijst voorts op de noodzaak van meer financiering en universele toegang tot zorg, van de ontwikkeling van (en van opleidingen op het gebied van) innovatieve technologieën die autonomie en zorg bevorderen, en van maatregelen om passende opleidingen voor zorgverleners te garanderen.

Het is belangrijk dat in Europees beleid terdege rekening wordt gehouden met ouderen, en dat wordt gezorgd voor toegankelijke en kwaliteitsvolle langdurige zorg voor henzelf en voor hun familie, teneinde hun autonomie, welzijn en waardigheid te waarborgen. Ouderen mogen niet als een last of een kostenpost voor de samenleving worden gezien; door te zorgen voor een grotere actieve inclusie van ouderen kan hun bijdrage aan de maatschappij, zowel sociaal als economisch, nog beter uit de verf komen.

Het EESC zal in verband hiermee ideeën en voorstellen blijven aandragen. De leden van het Comité zijn van mening dat dit onderwerp hoog op de agenda moet staan met het oog op de Europese verkiezingen van 2024. De geloofwaardigheid van het Europese sociale model staat op het spel, in een continent dat sneller vergrijst dan andere wereldregio’s.