Den 10. borgerinitiativdag, der var tilegnet det europæiske borgerinitiativ, fandt undtagelsesvis sted online og over to dage. EØSU's formand Christa Schweng, Kommissionens næstformand Věra Jourová og Europa-Parlamentets næstformand Pedro Silva Pereira vurderede status på dette unikke instrument for deltagelsesdemokrati.

I sine indledende bemærkninger understregede Christa Schweng, at et centralt træk ved enhver deltagelsesproces er dens virkning: "Manglende virkning kan skabe skuffelse, manglende engagement og frustration blandt borgerne". Hun tilføjede, at det kun er ved at øge borgerinitiativets virkning, at det vil blive et robust redskab, der er i stand til at genskabe forbindelsen mellem EU og dets borgere.

Indtil videre er det kun lykkedes seks initiativer at nå de krævede underskriftstærskler siden 2012, og deres virkning har været ret begrænset og er kommet sent. Der er imidlertid grund til optimisme, eftersom de første to retsakter inspireret af borgerinitiativer trådte i kraft i 2021: drikkevandsdirektivet, som blev påvirket af Right2Water-initiativet, og den såkaldte gennemsigtighedsforordning, som er en opfølgning af initiativet Indfør et forbud mod glyphosat.

I sin videomeddelelse henledte Věra Jourová opmærksomheden på de ændringer og forbedringer, der blev indført med den nye forordning om borgerinitiativet, som trådte i kraft i januar 2020. Hun forklarede derefter, at den reelle virkning af borgerinitiativer rækker ud over lovgivningsmæssig opfølgning: "Selv initiativer, der ikke når de endelige formelle trin i processen, kan have flere virkninger", sagde hun. "Fra det øjeblik borgerne iværksætter et europæisk borgerinitiativ, bringer de de emner, der optager dem, ind i det offentlige rum. Og dette skaber bevidsthed og virkninger", udtrykte hun.

Silva Pereira sagde, at Europa-Parlamentet stadig drøfter, hvordan man kan øge bevidstheden om borgerinitiativet, og hvordan man kan forbedre den måde, det fungerer på: "Det er vigtigt at sikre, at et initiativ overvejes alvorligt og behandles behørigt, hvis det lykkes at nå den endelige fase". (na)