Časté dotazy v souvislosti s YEYS 2019

V případě pochybností je rozhodující anglické znění.

This page is also available in

  1. Registrace a výběr účastníků

Chtěl bych se na tuto akci zaregistrovat. Jak mám postupovat?

Školy a/nebo učitelé musejí vyplnit přihlášku do 18. listopadu 2018. Studenti se nemohou zaregistrovat samostatně.

Kolik škol se bude moci této akce zúčastnit a jakým způsobem budou vybrány?

Koncem listopadu 2018 se bude losovat mezi školami, které se zaregistrovaly ve stanovené lhůtě. Za každou zemi se akce v Bruselu bude moci zúčastnit pouze jedna škola. V lednu či únoru 2019 danou školu navštíví jeden z členů EHSV. Vybrané školy budou informovány individuálně a budou požádány, aby sdělily jméno doprovázejícího učitele a tří studentů, kteří se ve dnech 20.–23. března 2019 zúčastní akce v Bruselu.

Jak dobré jazykové znalosti musejí studenti mít, aby se mohli účastnit workshopů?

Není požadována žádná minimální úroveň jazykových znalostí. Vybraní studenti a jejich učitel však musejí být schopni vyjadřovat se anglicky, aby byla usnadněna komunikace a diskuse během této akce.

Jakým způsobem by školy měly zvolit studenty, které vyšlou do Bruselu?

Každá škola si může určit vlastní kritéria výběru, jež musejí být jasná, spravedlivá a nediskriminační. V zájmu genderové rovnosti by mezi vybranými studenty pokud možno měli být alespoň jedna dívka a jeden chlapec (s výjimkou čistě chlapeckých či dívčích škol). Budovy EHSV jsou zcela bezbariérové.

Jak se lze spojit s pořadateli této akce? Jakým způsobem budu informován/a v případě, že bude vybrána moje škola?

Na pořadatele se můžete obrátit zasláním e-mailu na adresu youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Pořadatelé budou vylosované školy kontaktovat e-mailem. Je tudíž nutné uvést v přihlášce správnou
e-mailovou adresu a pravidelně si kontrolovat doručenou poštu.

Může moje škola podat několik přihlášek najednou?

Ne, každá škola se smí zaregistrovat pouze jednou do roka. Školy, které zašlou více než jednu přihlášku, budou automaticky vyloučeny.

Pokud letos nebyla vaše škola vybrána, můžete se přihlásit příští rok. Pokud vaše škola byla vybrána, nemůžete se přihlásit hned následující rok, ale můžete tak učinit později.

  1. Příprava na tuto akci

Jak se mohou studenti a učitelé na tuto akci připravit?

V lednu či únoru 2019 navštíví vybrané školy jeden z členů EHSV, aby vysvětlil, jak EHSV funguje a jakou úlohu plní jednotlivé evropské instituce v rozhodovacím procesu (náklady na cestu daného člena uhradí EHSV).

Mimoto bude školám včas e-mailem zaslán soubor nezbytných dokumentů, včetně pracovního dokumentu, na jehož základě se studenti budou moci připravit na diskuse v Bruselu.

  1. Informace o akci

Jak dlouho tato akce potrvá?

Studenti přijedou do Bruselu ve středu 20. března 2019. 21. a 22. března se budou scházet a diskutovat. Návrat je v sobotu 23. března.

Kdo bude hradit výdaje za cestu a ubytování?

EHSV zajistí a zaplatí ubytování v Bruselu pro studenty a jejich učitele. Uhradí jim rovněž výdaje za mezinárodní letecké či železniční spojení z jejich země do Bruselu (případně včetně letů s mezipřistáním či cest dálkovými vlaky s přestupem) a za dopravu z nádraží nebo letiště v Bruselu do hotelu a zpět.

Zařídí a zaplatí EHSV i cestu na nádraží nebo letiště v domovské zemi a poté zpět?

Ne, EHSV nebude hradit ani proplácet výdaje za cestu na nádraží nebo letiště v domovské zemi a poté zpět a nebude ji ani zařizovat. EHSV zaplatí pouze mezinárodní spojení do Bruselu a zpět (případně včetně přípojných vlaků a navazujících letů).

Uhradí EHSV novou jízdenku či letenku a dodatečné náklady na ubytování, pokud někdo zmešká vlak nebo let?

Pokud zmeškáte vlak či let z jiných důvodů, než je vyšší moc, pak EHSV neposkytne žádnou náhradu a/nebo kompenzaci a nebude hradit náklady na zakoupení nové jízdenky či letenky nebo na přerezervování vystavené jízdenky či letenky ani dodatečné výdaje za ubytování a stravu. Je nutné dostavit se na nádraží nebo letiště v dostatečném předstihu před plánovaným odjezdem či odletem.

Má škola možnost vybrat si určitý hotel v Bruselu?

Ne, EHSV se s vylosovanými školami spojí a nabídne jim možnosti ohledně dopravy a ubytování.

V čem spočívá úloha doprovázejícího učitele?

Doprovázející učitel bude fungovat jako prostředník mezi EHSV a účastníky. Bude dbát na to, aby všichni účastníci obdrželi potřebné informace a dokumenty, a bude zodpovídat za veškerou přípravu. Pokud onemocní, nebo se akce nebude moci zúčastnit z jiného důvodu, pak jej musí zastoupit některý z kolegů.

Co bude mít doprovázející učitel na starosti v Bruselu?

Doprovázející učitel bude hrát důležitou roli a ponese plnou zodpovědnost za studenty během pobytu v Bruselu a cesty tam a zpět. Bude přítomen po celý průběh akce a zúčastní se všech aktivit. Musí být schopen vyjadřovat se anglicky.

Může škola vyslat více doprovázejících učitelů?

V rámci tohoto projektu mají být tři studenti doprovázeni jedním učitelem. EHSV proto uhradí výdaje za cestu a ubytování pouze třem studentům a jednomu učiteli za každou zemi.

Jaký styl oblečení je vyžadován?

Nejsou dána žádná pravidla oblékání. O tom, v jaké atmosféře celá akce probíhá, si můžete udělat představu z fotografií z ročníků 2017 a 2018.

Downloads

FAQ YEYS 2019