Usein kysyttyä – 2019

Epäselvissä tapauksissa tekstin englanninkielistä toisintoa on pidettävä ensisijaisena.

This page is also available in

  1. Ilmoittautuminen ja valinta

Haluaisin ilmoittautua tapahtumaan. Mitä on tehtävä?

Koulujen tai opettajien on täytettävä ilmoittautumislomake 18. marraskuuta 2018 mennessä. Oppilaat eivät voi ilmoittautua itsenäisesti.

Kuinka monta koulua voi osallistua tapahtumaan ja miten ne valitaan?

Arvonta tapahtuu marraskuun 2018 lopulla niiden koulujen kesken, jotka ovat ilmoittautuneet määräaikaan mennessä. Kustakin maasta valitaan ainoastaan yksi koulu osallistumaan Brysselissä järjestettävään tapahtumaan. Koulussa vierailee ETSK:n jäsen tammi- ja helmikuun 2019 välisenä aikana. Kullekin tapahtumaan valituista kouluista ilmoitetaan erikseen, ja niiden on ilmoitettava Brysseliin 20.–23. maaliskuuta 2019 saapuvien kolmen oppilaan ja mukana seuraavan opettajan nimet.

Millä tasolla oppilaiden kielitaidon on oltava, jotta he voivat osallistua työpajoihin?

Kielitaidon vähimmäistasoa ei vaadita. Valittujen oppilaiden ja heidän opettajansa on kuitenkin pystyttävä ilmaisemaan itseään englanniksi kommunikoinnin ja keskustelun helpottamiseksi tapahtuman aikana.

Miten koulujen tulisi valita Brysseliin tulevat oppilaat?

Kukin koulu voi vapaasti päättää omista valintaperusteistaan, joiden on oltava selkeät, oikeudenmukaiset ja syrjimättömät. Sukupuolten tasa-arvon kunnioittamiseksi valittuihin oppilaisiin olisi kuuluttava ainakin yksi tyttö ja yksi poika (tyttö- ja poikakouluja lukuun ottamatta). ETSK:n tilat ovat täysin esteettömät vammaisille.

Miten saan yhteyden tapahtuman järjestäjiin? Miten minuun otetaan yhteyttä, jos kouluni valitaan mukaan tapahtumaan?

Voitte ottaa yhteyttä järjestäjiin lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Järjestäjät ottavat yhteyttä kouluun sähköpostitse. Teidän on näin ollen varmistettava, että ilmoittautumislomakkeessa antamanne sähköpostiosoite on voimassa, ja Teidän on tarkistettava sähköpostinne säännöllisesti.

Saako kouluni ilmoittautua useammin kuin kerran?

Ei, ainoastaan yksi hakemus vuotta kohden sallitaan. Koulut, jotka ilmoittautuvat useammin kuin kerran, suljetaan automaattisesti menettelyn ulkopuolelle.

Jos kouluanne ei valita tänä vuonna, voitte hakea uudelleen ensi vuonna. Jos koulunne valitaan osallistujaksi tänä vuonna, ette voi hakea uudelleen heti ensi vuonna, mutta voitte tehdä sen myöhemmin.

  1. Valmistelut tapahtumaa varten

Miten oppilaiden ja opettajien olisi valmistauduttava tapahtumaa varten?

ETSK:n jäsen vierailee osallistuvissa kouluissa tammi-helmikuussa 2019 selittääkseen, miten ETSK toimii ja mikä on EU:n eri toimielinten rooli päätöksentekoprosessissa (komitea maksaa ETSK:n jäsenen matkakulut).

Lisäksi sähköpostitse lähetetään hyvissä ajoin valmistautumista varten tarvittavia asiakirjoja, muun muassa työasiakirja, jonka avulla oppilaita pyritään valmistamaan Brysselissä käytäviin keskusteluihin.

  1. Tapahtuma

Kuinka kauan tapahtuma kestää?

Oppilaat saapuvat Brysseliin keskiviikkona 20. maaliskuuta 2019. Heillä on mahdollisuus tavata toisensa ja keskustella 21.–22. maaliskuuta. He palaavat kotiinsa lauantaina 23. maaliskuuta 2019.

Kuka maksaa matka- ja majoituskustannukset?

ETSK järjestää ja maksaa oppilaiden ja heidän opettajansa majoituksen Brysselissä. Se maksaa myös heidän kotimaansa ja Brysselin välisistä kansainvälisistä lento- tai junayhteyksistä aiheutuvat matkakulut (tarvittaessa myös jatkolennot ja pitkän matkan junayhteydet) sekä kuljetukset Brysselin rautatie- tai lentoasemalta hotelliin ja takaisin.

Järjestääkö ja maksaako ETSK myös matkat lähtöasemalle tai -lentoasemalle ja takaisin kotimaassa?

Ei, ETSK ei järjestä tai maksa matkoja lähtölento- tai -rautatieasemalle ja takaisin kotimaassa eikä korvaa niistä aiheutuvia matkakuluja. ETSK maksaa ainoastaan kansainvälisen yhteyden Brysseliin/Brysselistä (tarvittaessa myös junayhteydet ja jatkolennot).

Maksaako ETSK uuden lipun ja lisämajoituskustannukset, jos myöhästyn junasta/lentokoneesta?

Jos myöhästytte junasta tai lennolta jonkin muun syyn kuin ylivoimaisen esteen vuoksi, ETSK ei korvaa matkakuluja tai myönnä hyvitystä eikä kata kustannuksia, jotka aiheutuvat uusien lippujen ostamisesta, matkan uudelleenreitityksestä tai majoituksen tai oleskelun lisäkuluista. Varmistakaa, että saavutte rautatie- tai lentoasemalle hyvissä ajoin ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa.

Voivatko koulut valita tietyn hotellin Brysselissä?

Ei, ETSK ottaa yhteyttä valittuihin kouluihin ja ehdottaa matka- ja majoitusjärjestelyjä.

Millainen on mukana seuraavan opettajan rooli?

Mukana seuraava opettaja on henkilö, joka huolehtii yhteydenpidosta ETSK:n ja osallistujien välillä. Hän varmistaa, että kaikki osallistujat saavat tarpeelliset tiedot ja asiakirjat, ja on vastuussa kaikesta valmistelutyöstä. Mikäli opettaja sairastuu tai ei muusta syystä voi osallistua tapahtumaan, hänen kollegansa on toimittava hänen sijaisenaan.

Millainen on mukana seuraavan opettajan rooli tapahtuman aikana Brysselissä?

Mukana seuraavilla opettajilla on keskeinen rooli, ja he kantavat täyden vastuun oppilaista Brysseliin/Brysselistä suuntautuvan matkan ja Brysselissä oleskelun aikana. He ovat läsnä koko tapahtuman ajan ja osallistuvat kaikkeen toimintaan. On tärkeää, että he pystyvät ilmaisemaan itseään englanniksi.

Voiko koululla olla enemmän kuin yksi mukana seuraava opettaja?

Hanke käsittää kutakin kolmea oppilasta kohden yhden mukana seuraavan opettajan. ETSK maksaa näin ollen matka- ja majoituskustannukset ainoastaan kolmelta oppilaalta ja yhdeltä opettajalta kutakin osallistuvaa maata kohti.

Millainen on pukeutumisohje?

Erityistä pukeutumisohjetta ei ole. Saadaksenne käsityksen tapahtuman yleisestä ilmapiiristä voitte katsoa kuvia vuosien 2017 ja 2018 tapahtumista.

Downloads

FAQ YEYS 2019