Najczęstsze pytania 2019

W razie jakichkolwiek wątpliwości pierwszeństwo ma wersja angielska

This page is also available in

 

  1. Rejestracja i selekcja

Chciałbym zgłosić swój udział w wydarzeniu. Jakie działania mam podjąć?

Szkoły i nauczyciele muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie do 18 listopada 2018 r. Uczniowie nie mogą się zgłaszać samodzielnie.

Ile szkół będzie mogło wziąć udział w wydarzeniu i na jakich zasadach zostaną wybrane?

Losowanie odbędzie się pod koniec listopada 2018 r. spośród szkół, które zgłosiły swój udział w terminie. Do udziału w wydarzeniu zostanie wybrana tylko jedna szkoła z każdego kraju. W styczniu albo w lutym 2019 r. szkołę tę odwiedzi członek EKES-u. Szkoły biorące udział w imprezie otrzymają informacje indywidualnie. Muszą one zgłosić nazwisko nauczyciela towarzyszącego oraz trzech uczniów, którzy przyjadą do Brukseli w dniach 20–23 marca 2019 r.

Jaki poziom znajomości języka muszą mieć uczniowie, by wziąć udział w warsztatach?

Nie wymaga się minimalnej znajomości języka. Jednak wybrani uczniowie i nauczyciel muszą być w stanie wypowiadać się w języku angielskim, tak by ułatwić komunikację i dyskusję podczas wydarzenia.

W jaki sposób szkoły powinny wybrać uczniów, którzy przyjadą do Brukseli?

Każda szkoła ma prawo wyznaczyć swoje własne kryteria selekcji, które muszą być jasne, sprawiedliwe i niedyskryminujące. W trosce o równość płci – wśród wybranych uczniów powinni znaleźć się przynajmniej jedna dziewczynka i jeden chłopiec (z wyjątkiem szkół żeńskich i męskich). Pomieszczenia EKES-u są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

Jak mogę skontaktować się z organizatorami wydarzenia? W jaki sposób zostanę powiadomiony, jeżeli moja szkoła zostanie wybrana?

Z organizatorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Skontaktują się oni ze szkołą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy zatem upewnić się, że adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym jest ważny, i regularnie sprawdzać skrzynkę.

Czy moja szkoła może zgłosić się więcej niż raz?

Nie, możliwe jest tylko jedno zgłoszenie rocznie. Szkoły, które zgłoszą się więcej niż jeden raz, zostaną automatycznie wykluczone.

Jeśli dana szkoła nie zostanie wybrana w tym roku, to będzie mogła ubiegać się o udział w wydarzeniu w przyszłym roku. Natomiast jeśli dana szkoła zostanie wylosowana, to nie będzie mogła ponownie ubiegać się o udział w przyszłym roku, ale będzie mogła to zrobić później.

  1. Przygotowanie się do udziału w wydarzeniu

W jaki sposób uczniowie i nauczyciele powinni przygotować się do wydarzenia?

W styczniu lub lutym 2019 r. uczestniczące szkoły odwiedzi członek EKES-u w celu wyjaśnienia sposobu funkcjonowania EKES-u i roli różnych instytucji europejskich w procesie decyzyjnym (wydatki członków EKES-u na podróż zostaną pokryte przez Komitet).

Ponadto w odpowiednim czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej rozesłany zostanie zbiór dokumentów, w tym dokument roboczy mający na celu przygotowanie uczniów do dyskusji w Brukseli.

  1. Wydarzenie

Jak długo wydarzenie potrwa?

Uczniowie przyjadą do Brukseli w środę 20 marca 2019 r. Będą mieli okazję do spotkania się i przeprowadzenia dyskusji w dniach 21–22 marca. Wrócą do domu w sobotę, 23 marca.

Kto pokryje koszty podróży i zakwaterowania?

EKES zorganizuje i opłaci zakwaterowanie w Brukseli dla uczniów i ich nauczyciela. Pokryje również koszty podróży samolotem lub koleją międzynarodową z kraju pochodzenia do Brukseli (w razie potrzeby również lotów z przesiadką lub dalekobieżnych pociągów przesiadkowych) oraz przejazdu między dworcem kolejowym lub lotniczym w Brukseli a hotelem.

Czy EKES zorganizuje i zapłaci za przejazd na dworzec kolejowy lub lotniczy w kraju pochodzenia lub z dworca kolejowego lub lotniczego w kraju pochodzenia?

Nie, EKES nie zorganizuje przejazdu na dworzec kolejowy lub lotniczy i z powrotem w kraju pochodzenia, nie zapłaci za niego ani nie zwróci jego kosztów. Komitet pokryje wyłącznie koszty międzynarodowych połączeń z Brukseli i do Brukseli (w tym, w razie potrzeby, pociągów przesiadkowych i lotów z przesiadką).

Czy EKES pokryje koszty nowego biletu i dodatkowych kosztów noclegu w hotelu, jeżeli spóźnię się na pociąg lub samolot?

W przypadku spóźnienia się na pociąg lub samolot z jakiejkolwiek przyczyny innej niż siła wyższa – EKES nie zwróci kosztów i nie zapewni żadnej rekompensaty ani nie pokryje kosztów zakupu nowych biletów, alternatywnego planu podróży, dodatkowego zakwaterowania czy też kosztów utrzymania. Proszę pamiętać, by z dużym wyprzedzeniem przed zaplanowanym czasem odjazdu przyjechać na dworzec kolejowy lub lotniczy.

Czy szkoły mogą wybrać konkretny hotel w Brukseli?

Nie, EKES skontaktuje się z wybranymi szkołami i przedstawi propozycję podróży i zakwaterowania.

Na czym polega rola towarzyszącego nauczyciela?

Towarzyszący nauczyciel jest osobą, która zapewnia kontakty między EKES-em a uczestnikami. Będzie dbać o to, by wszyscy uczestnicy otrzymywali niezbędne informacje i dokumenty, i odpowiadać za wszystkie prace przygotowawcze. Jeżeli nauczyciel zachoruje lub z jakiejkolwiek innej przyczyny nie będzie mógł wziąć udziału w sesji, będzie go musiał zastąpić inny nauczyciel.

Na czym polega rola towarzyszącego nauczyciela podczas pobytu w Brukseli?

Towarzyszący nauczyciele będą odgrywać kluczową rolę, ponosząc pełną odpowiedzialność za uczniów podczas podróży do i z Brukseli oraz podczas ich pobytu w Brukseli. Będą obecni przez całe wydarzenie i wezmą udział we wszystkich zajęciach. Istotne jest, by mogli wypowiadać się w języku angielskim.

Czy szkoła może wysłać do Brukseli więcej niż jednego nauczyciela towarzyszącego?

Projekt przewiduje opiekę jednego nauczyciela nad trzema uczniami. W związku z tym EKES pokryje koszty podróży i zakwaterowania wyłącznie dla trzech uczniów oraz jednego nauczyciela z kraju uczestniczącego.

Jakie są zalecenia dotyczące ubioru?

Nie obowiązuje żaden specjalny strój. Żeby zorientować się w ogólnej atmosferze wydarzenia, istnieje możliwość obejrzenia zdjęć z wydarzeń, które miały miejsce w latach 2017 i 2018.

 

Downloads

FAQ YEYS 2019