RULES

V případě pochybností je rozhodující anglické znění.

 

Všeobecné podmínky pro účast na akci „Vaše Evropa, váš názor“ v roce 2018


ÚVOD

Ve dnech 15. a 16. března 2018 bude Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) již devátým rokem po sobě pořádat akci „Vaše Evropa, váš názor“. Akce „Vaše Evropa, váš názor“ umožní žákům středních škol z 28 členských států EU a z 5 kandidátských zemí (Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko) dozvědět se něco o EHSV a jeho úloze, vyměnit si názory a navrhnout doporučení ke konkrétnímu tématu. Téma letošního ročníku je spojeno s Evropským rokem kulturního dědictví.

 

1.             Registrace

1.1         Podmínky účasti

Aby se žádající škola mohla zúčastnit, musí:

 • být střední školou s žáky staršími 16 let;
 • se nacházet v členském státě EU nebo v jedné z kandidátských zemí;
 • být uznána orgány odpovědnými za oblast vzdělávání v jednom nebo ve více členských státech nebo kandidátských zemích;
 • mít počítač (ke čtení a tisku souborů ve formátu PDF) s přístupem k internetu a e-mailem;
 • vybrat jednoho učitele a tři žáky z předposledního ročníku jakéhokoli typu střední školy (starší 16 let), kteří jsou schopni se vyjadřovat v angličtině;
 • se zavázat k tomu, že se před příjezdem do Bruselu bude zabývat tématy dané akce a bude o nich diskutovat na hodinách;
 • se zavázat, že pozve jednoho člena EHSV na informační schůzku o EU a EHSV, předběžně v lednu či únoru 2018 (cestovní výdaje a výdaje za ubytování člena EHSV uhradí EHSV). Tento člen navštíví vybranou školu a setká se se třemižáky vybranými k návštěvě Bruselu. Během své návštěvy přednese prezentaci (o EU, EHSV a o akci) v jedné nebo více třídách vybrané školy;
 • informovat vybrané žáky, jejich spolužáky a případně všechny žáky ve škole o možnosti sledovat přípravy akce a akci samotnou na sítích Facebook, Twitter a Instagram na třech adresách uvedených na konci tohoto dokumentu v sekci „Další informace“.

1.2         Postup registrace

Škola, která se chce zúčastnit, musí vyplnit on-line registrační formulář na internetových stránkách EHSV do 24. listopadu 2017.

Před registrováním škola určí doprovázejícího učitele, který musí být schopen komunikovat anglicky, neboť bude pro EHSV – v případě, že bude škola vybrána – jedinou kontaktní osobou během přípravné fáze před akcí. Ředitel školy musí tuto volbu potvrdit v příslušné sekci on-line registračního formuláře.

V registračním formuláři škola zadá svůj celý název a adresu, jméno a kontaktní údaje ředitele a doprovázejícího učitele a e-mailovou adresu, na kterou lze zasílat veškeré zprávy určené doprovázejícímu učiteli. E-maily musí být pravidelně kontrolovány, neboť škola bude kontaktována především e-mailem.

Každá škola se může registrovat pouze jednou. Školy, které zašlou více než jednu přihlášku, budou automaticky vyloučeny.

Registrace bude možná až do 24. listopadu 2017.

1.3         K čemu se škola registrací zavazuje?

Tím, že se škola zaregistruje, se zavazuje dodržovat všeobecné podmínky týkající se losování, přípravy a účasti v Bruselu. Platné zaregistrování v dané lhůtě zaručuje pouze to, že se škola může zúčastnit losování. Nezaručuje účast na akci.

Školy, které budou vylosovány, se zavazují k tomu, že:

 • vyberou a zaregistrují tři žáky, kteří jsou schopni se vyjadřovat v angličtině a rozumět jí a kteří se zúčastní akce v Bruselu za doprovodu jednoho učitele;
 • pozvou člena EHSV na informační schůzku ve škole;
 • se budou zabývat dokumentem navrženým EHSV a budou o něm diskutovat;
 • budou sdílet výsledky své práce během akce v Bruselu tím, že se aktivně zapojí do debat;
 • zašlou fotografii prostor školy (například hlavního vchodu) a skupinovou fotografii se třemi vybranými žáky a doprovázejícím učitelem, spolu s povolením použít tyto fotografie v publikacích EHSV a zveřejnit je na internetových stránkách EHSV a sociálních sítích;
 • souhlasí s tím, aby jména žáků a učitele a jejich fotografie pořízené během návštěvy člena EHSV ve škole byly použity v publikacích EHSV a zveřejněny na internetových stránkách EHSV a souvisejících sociálních sítích. Upozornění: neurčí-li škola jinak, bude se toto povolení vztahovat na všechny osoby, budovy a předměty viditelné na fotografiích;
 • souhlasí s tím, aby jména žáků a učitele a jejich fotografie pořízené během jejich návštěvy v Bruselu byly použity v publikacích EHSV a zveřejněny na internetových stránkách EHSV a souvisejících sociálních sítích;
 • poskytnou veškeré výňatky z tisku týkající se návštěvy člena EHSV ve škole nebo účasti školy na akci;
 • budou okamžitě informovat pořadatele v EHSV o jakékoli změně (např. co se týče doprovázejícího učitele, účastnících se žáků, e-mailové adresy);
 • zajistí návazné kroky k akci na místní úrovni, a to jak ve škole, tak jinde (budou např. informovat o přijatých doporučeních, šířit informace o akci obecně).

1.4         Co se stane, pokud škola své závazky nedodrží?

Jakékoli nesplnění těchto podmínek povede k tomu, že škola a její žáci budou okamžitě vyloučeni z akce.

 

2.             Výběr škol

Účastnící se školy budou vylosovány v prosinci 2017 ze všech škol, které se zaregistrovaly v dané lhůtě. Vybraná škola se v roce následujícím po její účasti na akci v Bruselu nesmí znovu přihlásit. Může se přihlásit teprve po dvou letech. Školy budou vylosovány za přítomnosti místopředsedy EHSV, který zajistí, že losování proběhne v souladu s pravidly. Z každé země bude vybrána jedna škola. Vybrané školy budou o tom, že byly vylosovány, informovány jednotlivě e-mailem a jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách EHSV do poloviny prosince 2017.

 

3.             Výběr a registrace žáků jedoucích do Bruselu

Účastnící se školy vyberou tři žáky, kteří se ve dnech 15. a 16. března 2018 zúčastní seminářů v Bruselu. Tito žáci by měli být v předposledním ročníku jakéhokoli typu střední školy (starší 16 let) a měli by být schopni se vyjadřovat v angličtině.

3.1         Výběrová kritéria

Školy samy vyberou žáky, kteří je budou zastupovat. Mohou stanovit svá vlastní výběrová kritéria, která musí být jasná, spravedlivá a nediskriminační. Z důvodu rovnosti žen a mužů by mezi vybranými žáky měli být alespoň jeden chlapec a jedna dívka.

3.2         Účast žáků se zdravotním postižením

Školy musí zajistit, aby se akce mohli zúčastnit rovněž žáci se zdravotním postižením. Prostory EHSV jsou vybaveny tak, aby byly přístupné pro osoby se zdravotním postižením. Pokud je nutné přijmout zvláštní opatření, musí o tom školy včas informovat pořadatele v EHSV.

3.3         Registrace žáků

Na počátku ledna 2018 vybrané školy zaregistrují tři žáky, které vybraly k účasti na akci „Vaše Evropa, váš názor“ 2018. Před registrací žáků musí školy získat písemný souhlas (schvalovací formulář) od jejich rodičů nebo zákonných opatrovníků.

3.4         Schvalovací formulář

Školy účastnící se akce budou muset předložit schvalovací formulář pro každého žáka. Tento formulář bude možné stáhnout z internetových stránek EHSV ve všech úředních jazycích EU a vytisknout poté, co bude k dispozici. Formuláře musí být podepsány rodiči nebo zákonnými opatrovníky žáka a ředitelem školy. Poté musí být zaslány EHSV spolu s kopiemi platných občanských průkazů všech žáků, a to poštou nebo e-mailem nejpozději do 8. ledna 2018. Před zasláním kopií se doporučuje ověřit, zda jsou čitelné.

Poštovní adresa:   Comité économique et social européen

VMA 05/55
rue Belliard 99
1040 Bruxelles (BELGIQUE)
E-mail:                 youreurope@eesc.europa.eu

Ve schvalovacím formuláři rodiče nebo zákonní opatrovníci žáka a ředitel školy potvrdí, že

 • žák má povoleno jet do Bruselu na danou akci;
 • jméno žáka může být zveřejněno v publikacích EHSV, na internetových stránkách EHSV a souvisejících sociálních sítích spolu s fotografiemi žáka nebo videozáznamem z akce;
 • na žáka bude během jeho cesty a pobytu v Bruselu dohlížet doprovázející učitel.

Žák se smí akce zúčastnit pouze tehdy, pokud byly schvalovací formulář a kopie jeho občanského průkazu obdrženy v uvedené lhůtě.

3.5         Ochrana osobních údajů

EHSV zaručuje ochranu všech obdržených osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Akce „Vaše Evropa, váš názor“ 2018 bude natáčena a fotografována za účelem propagace.

 

4.             Příprava na akci ve školách

Vybrané školy navštíví člen EHSV, předběžně od poloviny ledna do února 2018. Tento člen bude informovat o EHSV a jeho pracovních metodách, představí pracovní dokument týkající se akce a bude o něm diskutovat. Výdaje za cestu a ubytování tohoto člena hradí EHSV. EHSV bude rovněž provádět tiskové iniciativy. Tiskové oddělení EHSV bude spolupracovat se školami a členy EHSV s cílem podpořit sdělovací prostředky, aby návštěvu sledovaly a případně se jí zúčastnily. Ocenili bychom, kdybyste tuto iniciativu podpořili.

Veškeré podstatné informace o této akci budou zveřejněny na internetových stránkách EHSV. Žádáme tedy dotčené učitele, aby stránky pravidelně sledovali.

V první polovině ledna 2018 obdrží účastnící se školy pracovní dokument s otevřenými otázkami, které žákům a jejich učitelům pomohou zformulovat jejich myšlenky a připravit se na debatu v Bruselu. Žáci a učitelé musí tyto otázky prodiskutovat a pokusit se na ně na hodině odpovědět, aby byli připraveni na diskuse naživo v Bruselu.

 

5.             Akce v Bruselu

5.1         Odpovědnost

Účastnící se školy zastoupené doprovázejícím učitelem nesou plnou odpovědnost za své žáky a učitele během jejich pobytu v Bruselu a při cestách na akci a z akce.

Žáci a doprovázející učitel s sebou musí mít nezbytné cestovní doklady (např. platný cestovní pas nebo občanský průkaz).

Musí také mít evropský průkaz zdravotního pojištění (k dispozici zdarma u místních pojišťoven nebo zdravotních pojišťoven) nebo dočasné náhradní osvědčení, pokud není možné vystavit průkaz včas (více informací k dispozici na stránkách http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=cs).

Žáci a učitelé z kandidátských zemí si musí ověřit v rámci svého vnitrostátního systému zdravotní péče nebo u soukromé pojišťovny, jaké krytí mají v zahraničí.

Účastnící se školy nebo rodiče účastnících se žáků musí mít cestovní pojištění. To musí uhradit samotní účastníci (některé školy by mohly mít pojištění pokrývající školní výlety v zahraničí nebo by žáci již mohli být kryti pojistnou smlouvou své rodiny). Účastnící se učitelé by rovněž měli mít cestovní pojištění.

Všichni žáci a učitelé jsou pojištěni ze strany EHSV proti úrazům, k nimž by mohlo dojít v Belgii během akce.

EHSV zorganizuje a uhradí cestu a ubytování žáků a doprovázejícího učitele z každého členského státu a kandidátské země v souladu s níže stanovenými podmínkami.

5.2         Organizační informace týkající se akce

Akce se uskuteční ve dnech 15. a 16. března 2018. Žáci přijedou do Bruselu ve čtvrtek 15. března 2018 a téhož dne večer se setkají s ostatními účastníky. Domů se vrátí v sobotu 17. března 2018.

Účastnící se školy budou předem informovány o podrobnostech týkajících se akce.

Uvítáme, pokud školy navrhnou národní kulturní příspěvek (např. tradiční tance nebo hudbu) pro večeři na rozloučenou konanou dne 16. března.

5.3         Pracovní jazyky

Jednání pracovních skupin bude probíhat v angličtině, na plenárním zasedání bude zajištěno tlumočení z/do angličtiny a francouzštiny Jak již bylo zdůrazněno, v zájmu zajištění hladkého průběhu diskusí v rámci pracovních skupin musí být žáci a doprovázející učitel schopni se vyjadřovat v angličtině. Pro učitele budou uspořádány paralelní aktivity.

5.4         Výdaje

EHSV hradí tyto výdaje žáků a jejich učitele:

 • výdaje na ubytování v Bruselu (2 noclehy, včetně snídaní);
 • výdaje na cestu letadlem nebo vlakem z jejich domovské země do Bruselu (v případě potřeby včetně navazujících letů nebo železničních přípojů na dlouhé vzdálenosti). Cestuje se letadlem nebo vlakem, v závislosti na zemi původu účastníků. Účastnící se školy dostanou přesné informace;
 • upozorňujeme, že rezervaci dopravy a hotelu a úhradu odpovídající faktury provede přímo a pouze EHSV prostřednictvím své smluvní cestovní kanceláře. EHSV neodpovídá za žádné další ubytování ani neuhrazené účty;
 • dopravu mezi letištěm/nádražím v Bruselu a hotelem;
 • večeři ve čtvrtek 15. března 2018, oběd a večeři v pátek 16. března 2018.

Účastníci ručí za to, že se na nádraží/letiště dostaví dostatečně včas před plánovaným odletem do Bruselu. Pokud zmeškají vlak/let z jakéhokoli jiného důvodu, než je vis major, EHSV jim neposkytne žádnou refundaci ani náhradu, neuhradí náklady na zakoupení nových nebo přesměrování původních letenek či jízdenek a neuhradí ani náklady na ubytování či pobyt.

Poznámka: EHSV nehradí/neproplatí náklady na cestu na/z nádraží nebo letiště v domovské zemi. To znamená, že náklady na cestu na/z nádraží nebo letiště v domovské zemi si účastníci hradí sami.

 

DALŠÍ INFORMACE

Obecné informace o EHSV jsou k dispozici na internetových stránkách EHSV: http://www.eesc.europa.eu/cs.

Veškeré informace o akci jsou k dispozici na internetových stránkách „Vaše Evropa, váš názor“: www.eesc.europa.eu/yeys2018 

V případě dotazů se rovněž můžete obrátit na pořadatele z EHSV zasláním e-mailu na adresu: youreurope@eesc.europa.eu

„Vaše Evropa, váš názor“ na síti Facebook: www.facebook.com/youreuropeyoursay /

„Vaše Evropa, váš názor“ na stránce Twitter: youreurope

„Vaše Evropa, váš názor“ na stránce Instagram: youreurope

Hashtag: #YEYS2018

 

_____________

Downloads

YEYS 2018 RULES