RULES

Epäselvissä tapauksissa tekstin englanninkielistä toisintoa on pidettävä ensisijaisena.

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” tapahtuman yleiset osallistumisehdot (YEYS) 2018


JOHDANTO

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) isännöi 15.–16. maaliskuuta 2018 järjestettävän ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtuman (YEYS) yhdeksännen kerran. ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman ansiosta ylemmän perusasteen ja keskiasteen oppilaitosten oppilailla EU:n 28 jäsenvaltiosta ja viidestä ehdokasmaasta (Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki) on mahdollisuus saada tietoa ETSK:sta ja sen roolista sekä vaihtaa näkemyksiä ja ehdottaa tiettyä aihetta koskevia suosituksia. Tämänvuotisen tapahtuman aihe liittyy kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen.

 

1.             Ilmoittautuminen

1.1         Osallistumisehdot

Voidakseen osallistua tapahtumaan hakemuksen jättävän koulun on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Koulun on oltava ylemmän perusasteen tai keskiasteen oppilaitos, jonka oppilaat ovat iältään vähintään 16-vuotiaita.
 • Koulun on sijaittava EU:n jäsenvaltiossa tai yhdessä ehdokasmaista.
 • Koulun on oltava koulutusviranomaisten tunnustama yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai ehdokasmaassa.
 • Koulussa on oltava käytettävissä tietokone (pdf-tiedostojen lataamista ja tulostamista varten), internetyhteys ja sähköposti.
 • Koulun on valittava yksi opettaja sekä kolme ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen toiseksi viimeisen vuoden oppilasta (iältään vähintään 16-vuotiaita), jotka kykenevät ilmaisemaan itseään englanniksi.
 • Koulun on sitouduttava siihen, että tapahtuman aiheita pohditaan ja niistä keskustellaan oppitunneilla ennen Brysseliin saapumista.
 • Koulun on sitouduttava ottamaan vastaan yksi ETSK:n jäsen EU:ta ja ETSK:ta käsittelevän tiedotustilaisuuden järjestämiseksi, alustavasti tammi-helmikuun 2018 välisenä aikana (ETSK maksaa komitean jäsenen matka- ja majoituskulut). ETSK:n jäsen vierailee valitussa koulussa ja tapaa kolme oppilasta, jotka on valittu osallistumaan Brysselissä järjestettävään tapahtumaan. Vierailun aikana hän pitää esitelmän (EU:sta, ETSK:sta ja ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumasta) yhdelle tai useammalle valitun koulun luokalle.
 • Koulun on ilmoitettava valituille oppilaille, heidän luokkatovereilleen ja mahdollisesti koulun kaikille oppilaille mahdollisuudesta seurata tapahtumaan valmistautumista ja itse tapahtumaa Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa kolmessa osoitteessa, jotka mainitaan tämän asiakirjan lopussa kohdassa ”Lisätietoja”.

1.2         Ilmoittautumismenettely

Koulujen, jotka haluavat osallistua tapahtumaan, on täytettävä sähköinen ilmoittautumislomake ETSK:n verkkosivuilla ennen 24. marraskuuta 2017.

Ennen ilmoittautumista koulun on nimettävä mukana seuraava opettaja, jonka on kyettävä kommunikoimaan englanniksi, sillä – siinä tapauksessa, että koulu valitaan – hän on ainoa yhteyshenkilö ETSK:n suuntaan valmisteluvaiheen aikana ennen tapahtumaa. Koulun rehtorin on vahvistettava opettajan valinta sähköisen ilmoittautumislomakkeen asianomaisessa kohdassa.

Ilmoittautumislomakkeessa koulu ilmoittaa täydellisen nimensä ja osoitteensa, rehtorin ja mukana seuraavan opettajan nimen ja yhteystiedot sekä sähköpostiosoitteen, jota voidaan käyttää kaikessa yhteydenpidossa mukana seuraavaan opettajaan. Sähköpostiviestejä on seurattava säännöllisesti, sillä kouluihin otetaan yhteyttä pääasiassa sähköpostitse.

Ainoastaan yksi ilmoittautumislomake hyväksytään koulua kohti. Koulut, jotka ilmoittautuvat useammin kuin kerran, suljetaan automaattisesti menettelyn ulkopuolelle.

Ilmoittautuminen on mahdollista 24. marraskuuta 2017 asti.

1.3         Mihin koulu sitoutuu ilmoittautumalla tapahtumaan?

Ilmoittautumalla kukin koulu hyväksyy arvontaa, valmistautumista ja Brysselissä toimintaan osallistumista koskevat yleiset ehdot. Määräaikaan mennessä tehty asianmukainen ilmoittautuminen takaa ainoastaan sen, että koulu osallistuu arvontaan, mutta ei osallistumista tapahtumaan.

Arvonnassa valitut koulut sitoutuvat

 • valitsemaan ja ilmoittamaan kolme englantia puhumaan ja ymmärtämään kykenevää oppilasta, jotka osallistuvat tapahtumaan Brysselissä ja joiden mukana seuraa opettaja.
 • kutsumaan yhden ETSK:n jäsenen koulussa pidettävään tiedotustilaisuuteen.
 • tarkastelemaan ETSK:n ehdottamaa asiakirjaa ja keskustelemaan siitä.
 • jakamaan työskentelynsä tulokset tapahtuman aikana Brysselissä osallistumalla aktiivisesti keskusteluihin.
 • lähettämään valokuvan koulun tiloista (esimerkiksi pääsisäänkäynnistä) ja ryhmäkuvan kolmesta valitusta oppilaasta ja mukana seuraavasta opettajasta sekä luvan näiden valokuvien käyttöön ETSK:n julkaisuissa ja niiden julkaisemiseen ETSK:n verkkosivuilla ja verkkoyhteisöpalveluissa.
 • suostumaan siihen, että oppilaiden ja opettajan nimiä sekä valokuvia, joita oppilaista ja opettajasta otetaan ETSK:n jäsenen vieraillessa koulussa, käytetään ETSK:n julkaisuissa ja julkaistaan ETSK:n verkkosivuilla ja asiaan liittyvissä verkkoyhteisöpalveluissa. Huom. Jollei koulu toisin täsmennä, tämä lupa kattaa kaikki valokuvissa näkyvät henkilöt, rakennukset ja esineet.
 • suostumaan siihen, että oppilaiden ja opettajan nimiä sekä valokuvia, joita oppilaista ja opettajasta otetaan heidän osallistuessaan tapahtumaan Brysselissä, käytetään ETSK:n julkaisuissa ja julkaistaan ETSK:n verkkosivuilla ja asiaan liittyvissä verkkoyhteisöpalveluissa.
 • toimittamaan mahdolliset lehtileikkeet, jotka koskevat ETSK:n jäsenen kouluun tekemää vierailua tai koulun osallistumista tapahtumaan.
 • ilmoittamaan viipymättä ETSK:n järjestäjille mahdollisista muutoksista (esim. mukana seuraava opettaja, osallistuvat oppilaat, sähköpostiosoite).
 • huolehtimaan siitä, että tapahtumaa seurataan paikallisella tasolla sekä koulussa että muualla (esimerkiksi tiedottamalla hyväksytyistä suosituksista ja levittämällä tietoa tapahtumasta yleensä).

1.4         Mitä tapahtuu, jos koulu ei noudata sitoumuksiaan?

Näiden ehtojen noudattamatta jättäminen johtaa koulun ja sen oppilaiden välittömään sulkemiseen tapahtuman ulkopuolelle.

 

2.             Koulujen valitseminen

Osallistuvat koulut valitaan joulukuussa 2017 järjestettävässä arvonnassa kaikkien määräaikaan mennessä hakeneiden koulujen joukosta. Valitut koulut eivät voi ilmoittautua uudelleen Brysselissä järjestettävään tapahtumaan osallistumista seuraavana vuonna (mutta ne voivat hakea uudelleen kahden vuoden kuluttua). Koulujen nimet arvotaan ETSK:n varapuheenjohtajan läsnä ollessa. Hän varmistaa, että arvonta suoritetaan sääntöjen mukaisesti. Kustakin maasta valitaan yksi koulu. Valituille kouluille ilmoitetaan erikseen niiden valinnasta sähköpostitse, ja koulujen nimet julkaistaan ETSK:n verkkosivuilla joulukuun 2017 puoliväliin mennessä.

 

3.             Brysseliin saapuvien oppilaiden valinta ja ilmoittautuminen

Osallistuvien koulujen on valittava kolme oppilasta, jotka osallistuvat Brysselissä 15.–16. maaliskuuta 2018 järjestettäviin työpajoihin. Heidän on oltava ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen toiseksi viimeisen vuoden oppilaita (iältään vähintään 16-vuotiaita), joiden on kyettävä ilmaisemaan itseään englanniksi.

3.1         Valintaperusteet

Koulut valitsevat itse oppilaat, jotka edustavat niitä. Ne voivat päättää omista valintaperusteistaan sillä edellytyksellä, että ne ovat selkeät, oikeudenmukaiset ja syrjimättömät. Sukupuolten tasa-arvon kunnioittamiseksi valittuihin oppilaisiin olisi mielellään kuuluttava ainakin yksi poika ja yksi tyttö.

3.2         Vammaisten oppilaiden osallistuminen

Koulujen on varmistettava, että myös vammaiset oppilaat voivat osallistua tapahtumaan. ETSK:n tilat on suunniteltu niin, että ne ovat vammaisille esteettömät. Mikäli tarvitaan erityisjärjestelyjä, koulujen on ilmoitettava siitä järjestäjille ETSK:hon hyvissä ajoin.

3.3         Oppilaiden ilmoittautuminen

Valittujen koulujen on ilmoitettava kolme ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan 2018 valitsemaansa oppilasta tammikuun 2018 alkuun mennessä. Ennen oppilaiden ilmoittamista koulujen on saatava kirjallinen hyväksyntä (lupalomake) heidän vanhemmaltaan/vanhemmiltaan tai lailliselta huoltajaltaan / laillisilta huoltajiltaan.

3.4         Lupalomake

Tapahtumaan osallistuvien koulujen on toimitettava kustakin oppilaasta lupalomake. Tämä lomake voidaan – heti kun se on saatavilla – noutaa kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja tulostaa ETSK:n verkkosivuilta. Oppilaan vanhemman/vanhempien tai laillisen huoltajan / laillisten huoltajien ja koulun rehtorin on allekirjoitettava lomake. Tämän jälkeen se on lähetettävä ETSK:hon postitse tai sähköpostitse 8. tammikuuta 2018 mennessä, ja mukaan on liitettävä kustakin oppilaasta jäljennös voimassa olevasta henkilötodistuksesta. Pyydämme varmistamaan, että jäljennös on selkeä.

Postiosoite:      Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

VMA 05/55
Rue Belliard / Belliardstraat 99
B–1040 Bruxelles/Brussel (Belgia)
Sähköpostiosoite:        youreurope@eesc.europa.eu

 

Lomakkeessa oppilaan vanhempi/vanhemmat tai laillinen huoltaja / lailliset huoltajat ja koulun rehtori vahvistavat, että

 • oppilaalla on lupa matkustaa Brysseliin tapahtumaa varten
 • oppilaan nimi sekä oppilaasta otetut valokuvat ja/tai istunnosta nauhoitettu video voidaan julkaista ETSK:n julkaisuissa, ETSK:n verkkosivuilla ja asiaan liittyvissä verkkoyhteisöpalveluissa
 • mukana seuraava opettaja valvoo oppilasta matkan ja Brysselissä oleskelun ajan.

Oppilas ei voi osallistua tapahtumaan, ellei lupalomaketta ja jäljennöstä hänen henkilötodistuksestaan ole toimitettu asetetussa määräajassa.

3.5         Henkilötietojen suoja

ETSK takaa kaikkien toimitettujen henkilötietojen suojaamisen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2018 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma kuvataan, ja siitä otetaan valokuvia tiedotustarkoituksiin.

 

4.             Tapahtumaa varten valmistautuminen kouluissa

Komitean jäsen vierailee valituissa kouluissa, alustavasti tammikuun puolenvälin ja helmikuun 2018 välisenä aikana, tarjotakseen tietoja ETSK:sta ja sen työskentelymenetelmistä sekä esitelläkseen tapahtuman työasiakirjan ja keskustellakseen siitä. ETSK maksaa jäsenen matka- ja majoituskulut. ETSK tekee myös lehdistön suuntaan aloitteita. ETSK:n lehdistöyksikkö tekee yhteistyötä koulujen ja ETSK:n jäsenten kanssa kannustaakseen tiedotusvälineitä seuraamaan vierailua ja mahdollisesti osallistumaan siihen. Arvostaisimme sitä, että tukisitte tätä toimintaa.

Kaikki keskeiset tiedot tapahtumasta julkaistaan ETSK:n verkkosivuilla. Osallistuvia opettajia kehotetaan sen vuoksi seuraamaan sivuja säännöllisesti.

Tammikuun 2018 puoliväliin mennessä osallistuvat koulut saavat työasiakirjan avoimine kysymyksineen, joiden avulla oppilaat ja heidän opettajansa voivat hahmotella ajatuksiaan ja valmistautua Brysselissä käytävään keskusteluun. Oppilaiden ja opettajien on keskusteltava ja pyrittävä vastaamaan kysymyksiin luokassa ollakseen valmiita Brysselissä käytäviin varsinaisiin keskusteluihin.

 

5.             Brysselissä järjestettävä tapahtuma

5.1         Vastuu

Osallistuvat koulut, joita mukana seuraava opettaja edustaa, kantavat täyden vastuun oppilaistaan ja opettajasta heidän Brysselissä oleskelunsa aikana ja heidän matkustaessaan tapahtumapaikalle ja takaisin.

Oppilaiden ja mukana seuraavan opettajan on otettava mukaan tarvittavat matkustusasiakirjat (voimassa oleva passi tai henkilöllisyystodistus).

Heillä on myös oltava eurooppalainen sairaanhoitokortti (saatavilla ilmaiseksi paikallisista vakuutuslaitoksista ja/tai sairauskassoista) tai väliaikainen korvaava todistus, mikäli sairaanhoitokorttia ei kyetä toimittamaan ajoissa (lisätietoa saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559).

Ehdokasmaista saapuvien oppilaiden ja opettajien on otettava selvää oman kansallisen terveydenhuoltojärjestelmänsä taholta tai yksityisen vakuutuksen antajalta, miten heidän vakuutusturvansa voidaan varmistaa ulkomailla.

Osallistuvilla kouluilla ja/tai osallistuvien oppilaiden vanhemmilla on oltava matkavakuutus. Osallistujien on vastattava siihen liittyvistä kustannuksista itse (joillakin kouluilla voi olla vakuutus, joka kattaa koulun järjestämät matkat ulkomaille, ja/tai oppilaat voivat jo kuulua perheen vakuutuksen piiriin). Myös osallistuvien opettajien on kuuluttava matkavakuutuksen piiriin.

ETSK on vakuuttanut kaikki oppilaat ja opettajat sellaisten tapaturmien varalta, jotka voivat sattua Belgiassa tapahtuman aikana.

ETSK järjestää kunkin jäsenvaltion ja ehdokasmaan oppilaiden ja mukana seuraavan opettajan matkat ja majoituksen ja maksaa niistä aiheutuvat kustannukset jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti.

5.2         Tapahtuman järjestelyt

Tapahtuma järjestetään 15.–16. maaliskuuta 2018. Oppilaat saapuvat Brysseliin torstaina 15. maaliskuuta 2018 ja tapaavat muut osallistujat saman päivän iltana. He palaavat kotiinsa lauantaina 17. maaliskuuta 2018.

Osallistuville kouluille tiedotetaan etukäteen tapahtuman yksityiskohtaisista järjestelyistä.

Osallistuvia kouluja pyydetään ehdottamaan 16. maaliskuuta järjestettävää jäähyväisillallista varten kansallista kulttuurista panosta (esimerkiksi perinteisiä tansseja ja/tai musiikkia).

5.3         Työkielet

Työryhmät työskentelevät englannin kieltä käyttäen, ja täysistunnoissa järjestetään tulkkaus englannista/englantiin ja ranskasta/ranskaan. Kuten edellä jo korostettiin, työryhmien kitkattoman keskustelun varmistamiseksi oppilaiden ja heidän mukanaan seuraavan opettajan on kyettävä ilmaisemaan itseään englanniksi. Opettajille järjestetään oheistapahtumia.

5.4         Kulut

ETSK maksaa seuraavat oppilaiden ja heidän opettajansa kulut:

 • majoituskulut Brysselissä (kaksi yötä, aamiainen mukaan luettuna)
 • kotimaan ja Brysselin välisistä lento- tai junayhteyksistä aiheutuvat matkakulut (tarvittaessa myös jatkolennot ja pitkän matkan junayhteydet) Matkustaminen tapahtuu lentokoneella tai junalla osallistujien alkuperämaan mukaan. Osallistuville kouluille tiedotetaan yksityiskohtaisista järjestelyistä.
 • Huomatkaa, että ETSK huolehtii suoraan ja yksinomaisesti matkatoimistonsa kautta matkan ja hotellin varaamisesta sekä siihen liittyvän laskun maksamisesta. ETSK ei vastaa mahdollisista lisäyöpymisistä ja maksamattomista laskuista.
 • Brysselin lento- tai rautatieaseman ja hotellin väliset kuljetukset
 • illallinen torstaina 15. maaliskuuta 2018, lounas ja illallinen perjantaina 16. maaliskuuta 2018.

Osallistujien on varmistettava, että he saapuvat rautatie- tai lentoasemalle hyvissä ajoin ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa Brysseliin. Jos he myöhästyvät junastaan tai lennoltaan jonkin muun syyn kuin ylivoimaisen esteen vuoksi, ETSK ei korvaa matkakuluja tai myönnä hyvitystä eikä korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat uusien lippujen ostamisesta tai matkan uudelleenreitityksestä, eikä korvaa majoitus- tai oleskelukuluja.

HUOM. ETSK ei maksa/korvaa kustannuksia matkoista lähtöasemalle tai -lentoasemalle ja takaisin kotimaassa. Osallistujien on näin ollen vastattava kustannuksista, jotka syntyvät matkoista lähtöasemalle tai -lentoasemalle ja takaisin kotimaassa.

 

LISÄTIETOJA

Yleistä tietoa ETSK:sta on saatavilla ETSK:n internetsivuilla osoitteessa www.eesc.europa.eu.

Kaikki tiedot tapahtumasta ovat saatavilla ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtuman internetsivuilla osoitteessa: www.eesc.europa.eu/yeys2018

Voitte myös lähettää kysymyksiä järjestäjille ETSK:hon sähköpostitse osoitteeseen youreurope@eesc.europa.eu.

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtuma Facebookissa: www.facebook.com/youreuropeyoursay/

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtuma Twitterissä: youreurope

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtuma Instagramissa: youreurope

Aihetunniste: #YEYS2018

Downloads

YEYS 2018 RULES