RULES

This page is also available in

V prípade pochybností má prednosť anglické znenie.

Všeobecné podmienky účasti na podujatí Vaša Európa, váš názor (2018)


ÚVOD

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) organizuje deviaty ročník podujatia Vaša Európa, váš názor, ktoré sa uskutoční 15. a 16. marca 2018. Na tomto podujatí sa budú môcť študenti stredných škôl z 28 členských štátov EÚ a 5 kandidátskych krajín (Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko) dozvedieť viac o EHSV a jeho úlohe, podeliť sa o svoje názory a predložiť odporúčania ku konkrétnym otázkam. Tohtoročné podujatie je venované Európskemu roku kultúrneho dedičstva.

 

1.             Registrácia

1.1         Podmienky účasti

Škola, ktorá má záujem o účasť, musí:

 • byť strednou školou so študentmi vo veku od 16 rokov,
 • sa nachádzať v členskom štáte EÚ alebo v jednej z kandidátskych krajín,
 • byť uznaná orgánmi rezortu školstva jedného alebo viacerých členských štátov alebo kandidátskych krajín,
 • mať počítač (na čítanie a tlač súborov vo formáte PDF) s prístupom na internet a e-mail,
 • vybrať jedného učiteľa a troch študentov predposledného ročníka strednej školy (vo veku od 16 rokov), ktorí sa dokážu vyjadrovať v angličtine,
 • sa zaviazať, že pred cestou do Bruselu zváži témy podujatia a prediskutuje ich v triede,
 • sa zaviazať, že zorganizuje informačné stretnutie jedného člena EHSV so študentmi, ktoré bude venované EÚ a EHSV, a to predbežne v januári alebo vo februári 2018 (cestovné náklady a náklady na ubytovanie pre člena hradí EHSV). Člen navštívi vybranú školu a stretne sa s tromi študentmi, ktorí boli vybraní na cestu do Bruselu. Počas návštevy člen alebo členka vystúpi s prezentáciou (o EÚ, EHSV a samotnom podujatí) pred študentmi jednej alebo viacerých tried danej školy,
 • informovať vybraných študentov, ich spolužiakov a podľa možnosti všetkých študentov školy o možnosti sledovať prípravy na podujatie, ako aj samotné podujatie na Facebooku, Twitteri a Instagrame na adresách uvedených na konci tohto dokumentu v časti Doplňujúce informácie.

1.2         Registrácia

Školy, ktoré majú záujem zúčastniť sa, musia do 24. novembra 2017 vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke EHSV.

Pred registráciou škola vyberie učiteľa, ktorý bude študentov sprevádzať. Tento učiteľ musí byť schopný komunikovať v angličtine, pretože – ak bude škola vybraná – bude počas prípravnej fázy pred podujatím jedinou kontaktnou osobou pre EHSV. Riaditeľ školy musí tento výber potvrdiť v príslušnej časti elektronickej prihlášky.

V prihláške škola uvedie svoj plný názov a adresu, meno a kontaktné údaje riaditeľa školy a sprevádzajúceho učiteľa a takisto e-mailovú adresu, na ktorú bude sa posielať všetka korešpondencia so sprevádzajúcim učiteľom. E-mailová schránka sa musí pravidelne kontrolovať, pretože so školami sa bude komunikovať prevažne e-mailom.

Každá škola môže podať len jednu prihlášku. Školy, ktoré podajú viac prihlášok, budú automaticky vylúčené.

Registrácia bude možná do 24. novembra 2017.

1.3         K čomu sa škola registráciou zaväzuje

Každá škola prijíma svojou registráciou všeobecné podmienky žrebovania, prípravy a účasti na podujatí v Bruseli. Platná registrácia v stanovenom termíne zaručuje len zaradenie školy do žrebovania, nie však účasť na podujatí.

Školy vybrané v žrebovaní sa zaväzujú, že:

 • vyberú a prihlásia troch študentov, ktorí dokážu pasívne aj aktívne komunikovať v angličtine a ktorí sa v sprievode svojho učiteľa zúčastnia na podujatí v Bruseli;
 • pozvú jedného člena EHSV na informačné stretnutie v škole;
 • zvážia a prediskutujú dokument, ktorý navrhol EHSV;
 • sa aktívnou účasťou na rokovaniach počas podujatia v Bruseli podelia o výsledky svojej práce;
 • pošlú fotografiu školských priestorov (napríklad hlavného vchodu) a skupinovú fotografiu troch vybraných študentov a príslušného učiteľa spolu s povolením na použitie týchto fotografií v publikáciách EHSV, na internetovej stránke EHSV a v sociálnych sieťach;
 • súhlasia so zverejnením mien študentov a učiteľa, ako aj ich fotografií vyhotovených počas návštevy člena EHSV v škole v publikáciách EHSV, na internetovej stránke EHSV a v príslušných sociálnych sieťach. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak škola neurčí inak, toto povolenie sa bude vzťahovať na všetky osoby, budovy a predmety zobrazené na snímkach;
 • súhlasia so zverejnením mien študentov a učiteľa, ako aj ich fotografií vyhotovených počas ich návštevy v Bruseli v publikáciách EHSV, na internetovej stránke EHSV a v príslušných sociálnych sieťach;
 • poskytnú výstrižky z tlače týkajúce sa návštevy člena EHSV v škole alebo účasti školy na podujatí;
 • budú promptne informovať organizátorov v EHSV o akejkoľvek zmene (týkajúcej sa napr. sprevádzajúceho učiteľa, prihlásených študentov, e-mailovej adresy);
 • v nadväznosti na podujatie budú o ňom miestne informovať, a to v škole aj mimo nej (budú napr. informovať o prijatých odporúčaniach, informovať o podujatí verejnosť a pod.).

1.4         Čo sa stane, ak škola nesplní svoje záväzky

Akékoľvek nesplnenie týchto podmienok bude mať za následok okamžité vylúčenie školy a jej študentov z podujatia.

 

2.             Výber škôl

Zúčastnené školy budú v decembri 2017 vybrané žrebovaním spomedzi všetkých škôl, ktoré sa prihlásili v stanovenom termíne. Vybraná škola sa rok po svojej účasti v Bruseli nemôže prihlásiť znova (prihlášku si môže opäť podať až o dva roky). Školy sa budú žrebovať v prítomnosti podpredsedu EHSV, ktorý zabezpečí riadny priebeh žrebovania . Z každého členského štátu sa vyžrebuje jedna škola. Vybrané školy budú o svojom zaradení upovedomené individuálne e-mailom a ich názvy budú približne v polovici decembra 2017 zverejnené na internetovej stránke EHSV.

 

3.             Výber a registrácia študentov na podujatie v Bruseli

Zúčastnené školy vyberú troch študentov, ktorí sa 15. a 16. marca 2018 zúčastnia na seminároch v Bruseli. Mali by to byť študenti predposledného ročníka strednej školy (vo veku od 16 rokov), ktorí sa dokážu vyjadrovať v angličtine.

3.1         Výberové kritériá

Školy samy vyberú študentov, ktorí ich budú zastupovať. Môžu si stanoviť vlastné výberové kritériá, ktoré však musia byť jednoznačné, spravodlivé a nediskriminujúce. Aby sa zachovala rovnosť pohlaví, podľa možnosti by mal byť v každej skupine študentov aspoň jeden chlapec a jedno dievča.

3.2         Účasť zdravotne postihnutých študentov

Školy musia zabezpečiť, aby sa na podujatí mohli zúčastniť aj zdravotne postihnutí študenti. Priestory EHSV sú prispôsobené tak, že umožňujú prístup osobám so zdravotným postihnutím. V prípade potreby špeciálnych úprav musia školy v dostatočnom časovom predstihu informovať organizátorov v EHSV.

3.3         Registrácia študentov

Vybrané školy musia začiatkom januára 2018 zaregistrovať troch študentov, ktorí boli vybraní na účasť na podujatí Vaša Európa, váš názor (2018). Školy musia pred registráciou študentov získať od ich rodičov alebo zákonných zástupcov písomný súhlas (povolenie).

3.4         Tlačivo povolenia

Zúčastnené školy budú musieť zaslať povolenie za každého študenta. Príslušné tlačivo bude k dispozícii na internetovej stránke EHSV, odkiaľ sa bude dať stiahnuť vo všetkých úradných jazykoch EÚ a vytlačiť. Tlačivo musí podpísať rodič (rodičia) alebo zákonný zástupca (zákonní zástupcovia) študenta a riaditeľ školy. Následne sa musí do 8. januára 2018 zaslať – poštou alebo e-mailom – na adresu EHSV spolu s kópiou platného dokladu totožnosti každého študenta. Kópia dokladu musí byť čitateľná.

 

Poštová adresa:           European Economic and Social Committee

VMA 05/55
Rue Belliard 99
1040 Brussels (Belgium)
E-mail:             youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

V tlačive rodič (rodičia) alebo zákonný zástupca (zákonní zástupcovia) študenta a riaditeľ školy potvrdia, že:

 • študent smie odcestovať do Bruselu na podujatie,
 • meno študenta sa smie uverejniť v publikáciách EHSV, na internetovej stránke EHSV a v súvisiacich sociálnych sieťach spolu s jeho fotografiami a/alebo videozáznamami z uvedeného stretnutia,
 • študent bude počas cesty a pobytu v Bruseli pod dohľadom sprevádzajúceho učiteľa.

Ak nebude tlačivo povolenia a kópia dokladu totožnosti doručené v stanovenom termíne, študent sa nebude môcť zúčastniť na podujatí.

3.5         Ochrana osobných údajov

EHSV zaručuje ochranu všetkých doručených osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi. Z podujatia Vaša Európa, váš názor (2018) sa vyhotovia filmové záznamy a fotografie, ktoré sa použijú na propagačné účely.

 

4.             Príprava na podujatie v školách

Vybrané školy navštívi niektorý z členov výboru, a to predbežne v druhej polovici januára alebo vo februári 2018. Príslušný člen bude informovať o EHSV a jeho pracovných metódach a predstaví pracovný dokument týkajúci sa podujatia, ktorý sa prediskutuje. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie člena hradí EHSV. EHSV bude takisto vyvíjať mediálnu činnosť. Oddelenie EHSV pre tlač bude spolupracovať so školami a členmi EHSV s cieľom podnietiť médiá, aby sledovali túto návštevu, prípadne sa jej zúčastnili. Ocenili by sme Vašu podporu v tomto smere.

Všetky dôležité informácie o tomto podujatí budú uverejnené na internetovej stránke EHSV. Žiadame preto príslušných učiteľov, aby túto stránku pravidelne sledovali.

Zúčastnené školy dostanú do polovice januára 2018 pracovný dokument s otvorenými otázkami, ktorý má pomôcť študentom a ich učiteľom pri formulovaní myšlienok a príprave na diskusiu v Bruseli. Študenti a učitelia musia tieto otázky v triede prediskutovať a pokúsiť sa na ne odpovedať, aby sa pripravili na diskusiu naživo v Bruseli.

 

5.             Podujatie v Bruseli

5.1         Zodpovednosť

Zúčastnené školy, v zastúpení sprevádzajúceho učiteľa, nesú plnú zodpovednosť za študentov a učiteľa počas ich pobytu v Bruseli, ako aj počas cesty do Bruselu a späť.

Študenti a sprevádzajúci učiteľ musia mať pri sebe potrebné cestovné doklady (t. j. platný cestovný pas alebo preukaz totožnosti).

Musia mať takisto európsky preukaz zdravotného poistenia (ktorý bezplatne vystavia miestne poisťovacie organizácie a/alebo zdravotné poisťovne, alebo dočasné náhradné potvrdenie, ak preukaz nie je možné vystaviť včas) (viac informácií je k dispozícii na stránke: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559).

Možnosti zdravotného poistenia v zahraničí musia študenti a učitelia z kandidátskych krajín prekonzultovať so zdravotnými alebo komerčnými poisťovňami vo svojej krajine.

Zúčastnené školy a/alebo rodičia zúčastnených študentov musia mať zabezpečené cestovné poistenie. Tieto výdavky si hradia účastníci sami (niektoré školy môžu mať poistenie, ktoré sa vzťahuje aj na školské výlety do zahraničia, a na študentov sa môže vzťahovať rodinné poistenie). Zúčastnení učitelia by takisto mali mať cestovné poistenie.

Všetci študenti a učitelia sú krytí úrazovým poistením EHSV, ktoré sa vzťahuje na prípadné úrazy počas podujatia v Belgicku.

EHSV zorganizuje cestu a ubytovanie študentov a sprevádzajúceho učiteľa z každého členského štátu a kandidátskej krajiny a uhradí príslušné náklady v súlade s podmienkami uvedenými nižšie.

5.2         Niektoré podrobnosti priebehu podujatia

Podujatie sa uskutoční 15. a 16. marca 2018. Študenti pricestujú do Bruselu vo štvrtok 15. marca 2018 a večer sa stretnú s ostatnými účastníkmi. Návrat domov je naplánovaný na sobotu 17. marca 2017.

Zúčastnené školy budú vopred informované o presnom priebehu podujatia.

Zúčastnené školy môžu navrhnúť kultúrny program vychádzajúci z tradícií krajiny (napríklad tanečné alebo hudobné vystúpenie), ktorý by bol súčasťou rozlúčkovej večere v piatok 16. marca.

5.3         Pracovné jazyky

Stretnutia pracovných skupín budú prebiehať v angličtine, pričom na plenárnom zasadnutí bude zabezpečené tlmočenie z/do angličtiny a francúzštiny. Ako už bolo zdôraznené, aby sa zabezpečil hladký priebeh rokovaní v pracovných skupinách, musia sa študenti aj ich sprevádzajúci učiteľ vedieť vyjadrovať v angličtine. Pre učiteľov budú zabezpečené paralelné aktivity.

5.4         Výdavky

EHSV uhradí študentom a ich učiteľovi tieto výdavky:

 • výdavky na ubytovanie v Bruseli (2x nocľah s raňajkami),
 • cestovné výdavky na letecké alebo vlakové spojenie z ich krajiny do Bruselu (podľa potreby vrátane prípojných letov, resp. diaľkových vlakových spojení). V závislosti od krajiny pôvodu môžu účastníci cestovať letecky alebo vlakom. Zúčastnené školy budú informované o presnej organizácii cesty a ubytovania,
 • upozorňujeme, že rezerváciu dopravy a ubytovania, ako aj uhradenie príslušnej faktúry zabezpečí priamo a výlučne EHSV prostredníctvom svojej cestovnej kancelárie. EHSV nezodpovedá za prípadný ďalší nocľah a akékoľvek neuhradené platby,
 • dopravu medzi bruselskou železničnou stanicou alebo letiskom a hotelom,
 • večeru vo štvrtok 15. marca 2018, obed a večeru v piatok 16. marca 2018.

Účastníci by sa mali postarať o to, aby prišli na stanicu alebo letisko v dostatočnom predstihu pred odchodom vlaku, resp. odletom lietadla do Bruselu. Ak zmeškajú vlak alebo lietadlo z iných dôvodov, než je vyššia moc, EHSV neposkytne žiadne preplatenie a/ani náhradu a nebude hradiť náklady na nákup nových cestovných lístkov alebo leteniek, presmerovanie kúpených lístkov alebo náklady na ubytovanie a stravovanie.

Pozn.: EHSV nebude hradiť náklady na dopravu do východiskovej železničnej stanice alebo na letisko v domovskej krajine účastníkov a naspäť. To znamená, že náklady na dopravu do východiskovej stanice alebo na letisko a späť v domovskej krajine si musia hradiť účastníci sami.

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Všeobecné informácie o EHSV sú k dispozícii na internetovej stránke EHSV: www.eesc.europa.eu

Všetky informácie o podujatí Vaša Európa, váš názor sú k dispozícii na príslušnej internetovej stránke: www.eesc.europa.eu/yeys2018

S otázkami sa môžete obrátiť aj na organizátorov z EHSV, a to e-mailom na adresu: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

Vaša Európa, váš názor na Facebooku: www.facebook.com/youreuropeyoursay/

Vaša Európa, váš názor na Twitteri: youreurope

Vaša Európa, váš názor na Instagrame: youreurope

Hashtag: #YEYS2018

Downloads

YEYS 2018 RULES