RULES

I tilfælde af tvivlsspørgsmål henvises der til den engelske version.

Almindelige betingelser for deltagelse i "Dit Europa, din mening!" (YEYS) 2018


INDLEDNING

Arrangementet "Dit Europa, din mening!" (YEYS) løber af stablen i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) for niende gang den 15.-16. marts 2018. Arrangementet er en mulighed for, at elever på de gymnasiale uddannelser i de 28 EU-medlemsstater og 5 kandidatlande (Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) kan lære mere om EØSU og dets rolle, udveksle synspunkter og foreslå anbefalinger vedrørende et bestemt emne. Temaet for 2018 har forbindelse til det europæiske år for kulturarv.

 

1.             Tilmelding

1.1         Betingelser for deltagelse

Betingelser for skolernes deltagelse er, at de

 • tilbyder en gymnasial uddannelse med elever fra 16 år og opefter;
 • er beliggende i en EU-medlemsstat eller et kandidatland;
 • er anerkendt af undervisningsmyndighederne i en eller flere medlemsstater eller kandidatlande;
 • har en computer (så de kan læse og printe PDF-filer) med internetadgang og e-mail;
 • vælger én lærer og tre elever i deres næstsidste år på en gymnasial uddannelse (fra 16 år og opefter), som er i stand til at kommunikere på engelsk;
 • forpligter sig til at beskæftige sig med og diskutere emnerne for arrangementet i deres klasse, inden de tager til Bruxelles;
 • påtager sig at tage imod besøg fra et EØSU-medlem til et informationsmøde om EU og EØSU, formentlig i januar eller februar 2018 (EØSU betaler EØSU-medlemmets rejse- og opholdsudgifter). Medlemmet besøger den udvalgte skoler og mødes med de tre elever, der er valgt til at tage til Bruxelles. Under besøget giver han/hun en præsentation (af EU, EØSU og arrangementet) for en eller flere klasser på den udvalgte skole;
 • orienterer de udvalgte elever, deres klassekammerater og eventuelt alle elever på skolen om muligheden for at følge det forberedende arbejde forud for arrangementet og selve arrangementet på Facebook, Twitter og Instagram på de tre adresser, der er angivet sidst i dette dokument under "Yderligere oplysninger".

 

1.2         Tilmeldingsprocedure

Skoler, der ønsker at deltage, skal udfylde den elektroniske tilmeldingsformular på EØSU's hjemmeside inden den 24. november 2017.

Inden skolen tilmelder sig, skal den udnævne en lærer til at ledsage eleverne. Læreren skal kunne kommunikere på engelsk og er den eneste kontaktperson for EØSU – hvis skolen udvælges – under arrangementets forberedende fase. Skolens inspektør skal bekræfte valget af lærer i det relevante afsnit af den elektroniske tilmeldingsformular.

På tilmeldingsformularen skal skolen angive sit fulde navn og adresse, navn og adresse på inspektøren og den ledsagende lærer samt en e-mailadresse, der kan bruges til al korrespondance med den ledsagende lærer. E-mailadressen skal tjekkes regelmæssigt, da skolerne overvejende vil blive kontaktet pr. e-mail.

En skole kan kun tilmelde sig én gang. Skoler, der tilmelder sig mere end én gang, vil automatisk blive udelukket.

Tilmelding er mulig indtil 24. november 2017.

1.3         Hvad forpligter skolen sig til ved tilmelding?

Ved tilmelding skal skolen acceptere de almindelige betingelser for lodtrækningen, det forberedende arbejde og deltagelsen i Bruxelles. En gyldig tilmelding inden fristens udløb garanterer blot, at skolen kan deltage i lodtrækningen. Det er ikke en garanti for deltagelse i arrangementet.

De skoler, der udvælges ved lodtrækning, forpligter sig til at:

 • vælge og tilmelde tre elever, som kan tale og forstå engelsk, og som skal deltage i arrangementet i Bruxelles ledsaget af en lærer;
 • invitere et EØSU-medlem til et informationsmøde på skolen;
 • beskæftige sig med og diskutere et dokument, som EØSU fremsender;
 • formidle resultaterne af deres arbejde på arrangementet i Bruxelles ved at deltage aktivt i diskussionerne;
 • sende et billede af skolen (f.eks. hovedindgangen) og et gruppebillede af de 3 valgte elever og den ledsagende lærer samt tilladelsen til, at disse billeder kan bruges i EØSU's publikationer og på EØSU's hjemmeside og sociale netværk;
 • godkende, at elevernes og lærerens navn og billeder, der tages under EØSU-medlemmets besøg på skolen, bruges i EØSU's publikationer og på EØSU's hjemmeside og relaterede sociale netværk. Bemærk at, hvis skolen ikke angiver andet, gælder tilladelsen alle personer, bygninger og genstande på billederne;
 • godkende, at elevernes og lærerens navn og billeder, der tages under deres deltagelse i arrangementet i Bruxelles, bruges i EØSU's publikationer og på EØSU's hjemmeside og relaterede sociale netværk;
 • fremsende eventuelle presseklip fra EØSU-medlemmets besøg på skolen eller vedrørende skolens deltagelse i arrangementet;
 • øjeblikkeligt orientere arrangørerne i EØSU om eventuelle ændringer (f.eks. udskiftning af den ledsagende lærer, deltagende elever, e-mailadresse);
 • sikre lokal opfølgning af arrangementet, både på skolen og andre steder (f.eks. information om de vedtagne anbefalinger, formidling af information om arrangementet generelt).

1.4         Hvad sker der, hvis en skole ikke opfylder sine forpligtelser?

Hvis disse betingelser ikke opfyldes, vil skolen og eleverne med det samme blive udelukket fra arrangementet.

 

2.             Udvælgelse af skoler

De deltagende skoler vælges ved lodtrækning i december 2017 blandt alle de skoler, der har ansøgt om at deltage inden fristens udløb. En udvalgt skole kan ikke søge igen året efter, at det har deltaget i arrangementet i Bruxelles (men kan søge igen efter to år). Lodtrækningen sker under overværelse af EØSU's næstformand, som sikrer, at den foregår efter reglerne. Der bliver udvalgt én skole fra hvert land. De valgte skoler får direkte besked herom pr. e-mail, og navnene offentliggøres på EØSU's hjemmeside i medio-december 2017.

 

3.             Udvælgelse og registrering af elever, der skal til Bruxelles

De deltagende skoler skal vælge tre elever til at deltage i workshopperne i Bruxelles den 15. og 16. marts 2018. Disse elever bør være i deres næstsidste år på en gymnasial uddannelse (fra 16 år og opefter) og kunne kommunikere selvstændigt på engelsk.

 

3.1         Udvælgelseskriterier

Det er skolerne selv, der vælger de elever, der skal repræsentere dem. De kan selv fastlægge udvælgelseskriterierne, forudsat at de er klare, rimelige og ikkediskriminerende. Af hensyn til ligestilling mellem kønnene skal der helst være mindst én dreng og én pige blandt de udvalgte elever.

3.2         Deltagelse af elever med handicap

Skolerne skal sikre, at også elever med handicap kan deltage i arrangementet. EØSU's bygninger er indrettet således, at de også er tilgængelige for personer med handicap. Hvis der er behov for særlige foranstaltninger, skal skolerne orientere arrangørerne i EØSU i god tid.

3.3         Registrering af elever

Senest i begyndelsen af januar 2018 skal de udvalgte skoler registrere de tre elever, de har valgt til deltagelse i Dit Europa, din mening! 2018. Inden eleverne registreres, skal skolerne indhente skriftlig tilladelse (tilladelsesformularen) fra deres forælder/forældre eller en juridisk værge.

3.4         Tilladelsesformular

De skoler, der deltager i arrangementet, skal for hver elev fremsende en tilladelsesformular. Denne formular kan downloades på alle de officielle EU-sprog og printes fra EØSU's hjemmeside, så snart den er klar. Formularen skal underskrives af elevens forælder/forældre og af skolens inspektør. Den skal fremsendes pr. brev eller e-mail til EØSU inden 8. januar 2018 sammen med en kopi af gyldigt ID for hver elev. Sørg venligst for, at kopien er læselig.

Pr. brev til:      European Economic and Social Committee

VMA 05/55
Rue Belliard 99
1040 Brussels (Belgium)
Pr. e-mail til:    youreurope@eesc.europa.eu

Med deres underskrift på formularen bekræfter forælderen/forældrene eller den juridiske værge og skolens inspektør, at

 • eleven har tilladelse til at rejse til arrangementet i Bruxelles;
 • elevens navn må offentliggøres i EØSU's publikationer, på EØSU's hjemmeside og relaterede sociale netværk sammen med billeder af eleven og/eller videooptagelser fra møderne;
 • eleven er under opsyn af den ledsagende lærer under rejsen til og fra og opholdet i Bruxelles.

Eleven kan ikke deltage i arrangementet, hvis ikke tilladelsesformularen og kopi af ID er modtaget inden den angivne frist.

3.5         Beskyttelse af personoplysninger

EØSU garanterer, at alle de modtagne personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dit Europa din mening! 2018 vil blive optaget, og der vil blive taget billeder til pr-formål.

 

4.             Skolernes forberedelser inden arrangementet

Et medlem af EØSU besøger den udvalgte skole, formentlig i sidste halvdel af januar eller i februar 2018. Medlemmet fortæller om EØSU og dets arbejdsmetoder og præsenterer og diskuterer arbejdsdokumentet, der skal bruges til arrangementet. EØSU betaler for medlemmets rejse- og opholdsudgifter. EØSU tager også kontakt til medierne. EØSU's pressekontor vil arbejde sammen med skolerne og EØSU-medlemmer om at skabe interesse i medierne for at følge og eventuelt deltage i besøget. Vi vil sætte pris på jeres hjælp i den forbindelse.

Alle de vigtigste informationer om arrangementet vil blive offentliggjort på EØSU's hjemmeside. De involverede lærere bedes derfor regelmæssigt holde øje med hjemmesiden.

Medio-januar 2018 modtager de deltagende skoler et arbejdsdokument med nogle åbne spørgsmål, der skal hjælpe eleverne og deres lærere med at formulere idéer og forberede sig på debatten i Bruxelles. Eleverne og lærerne skal diskutere og forsøge at besvare spørgsmålene i klassen, så de er klar til diskussionerne i Bruxelles.

 

5.             Arrangementet i Bruxelles

5.1         Ansvar

De deltagende skoler repræsenteret ved den ledsagende lærer bærer det fulde ansvar for deres elever og lærer under opholdet i Bruxelles og under rejsen til og fra arrangementet.

Eleverne og den ledsagende lærer skal medbringe de nødvendige rejsedokumenter (dvs. gyldigt pas eller ID-kort).

De skal også have et europæisk sygesikringskort (der kan fås gratis fra lokale syge- og sundhedsforsikringer eller en midlertidig attest, hvis kortet ikke kan udstedes i tide (flere oplysninger kan findes her: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559).

Elever og lærere fra kandidatlandene skal tjekke med deres nationale sundhedssystemer eller private forsikringer, at de er dækket i udlandet.

De deltagende skoler og/eller de deltagende elevers forældre skal være dækket af rejseforsikring. Det er deltagerne selv, der tegner forsikringen (nogle skoler kan have tegnet forsikring, der dækker skolerejser til udlandet, og/eller eleverne kan være dækket af en allerede tegnet familieforsikring). De deltagende lærere bør også være dækket af rejseforsikring.

Alle elever og lærere er af EØSU forsikret mod ulykker, der indtræffer i Belgien under arrangementet.

EØSU arrangerer rejse og ophold for elever og lærere fra de enkelte medlemsstater og kandidatlande og betaler udgifterne hertil i overensstemmelse med betingelserne nedenfor.

5.2         Nærmere detaljer vedrørende arrangementet

Arrangementet finder sted den 15. og 16. marts 2018. Eleverne ankommer til Bruxelles torsdag den 15. marts 2018 og mødes med de øvrige deltagere om aftenen. De rejser hjem igen lørdag den 17. marts 2018.

De deltagende skoler får på forhånd besked om de nærmere detaljer for arrangementet.

De deltagende skoler opfordres til at foreslå et nationalt kulturelt indslag (f.eks. traditionel dans og/eller musik) til afskedsmiddagen den 16. marts.

5.3         Arbejdssprog

Arbejdsgrupperne arbejder på engelsk, mens der er tolkning til/fra engelsk og fransk under plenarforsamlingerne. Som fremhævet ovenfor skal eleverne og deres ledsagende lærer kunne kommunikere på engelsk af hensyn til diskussionerne i arbejdsgrupperne. Der vil blive arrangeret sideløbende aktiviteter for lærerne.

5.4         Udgifter

EØSU betaler følgende udgifter for eleverne og deres lærer:

 • opholdsudgifter i Bruxelles (2 nætter inkl. morgenmad);
 • rejseudgifter til fly eller tog fra deres hjemland til Bruxelles (herunder eventuelt tilsluttende fly og/eller fjerntog). Rejserne foregår med fly eller tog afhængig af, hvor deltagerne kommer fra. De deltagende skoler får besked om de nærmere rejseplaner;
 • bemærk, at billetter og hotel reserveres og betales direkte og udelukkende af EØSU gennem dets rejsebureau. EØSU påtager sig intet ansvar for ekstra overnatninger og ubetalte regninger;
 • transport mellem Bruxelles' lufthavn/togstation og hotellet;
 • middag torsdag den 15. marts 2018, frokost og middag fredag den 16. marts 2018.

Deltagerne bør sørge for, at de ankommer til stationen/lufthavnen i god tid inden deres planlagte tog- eller flyafgang til Bruxelles. Hvis de ikke når deres tog/fly af anden årsag end force majeure, yder EØSU ingen refundering og/eller godtgørelse og betaler ikke udgifterne til en ny billet eller til ændring af billetter og dækker heller ikke opholds- og leveomkostninger.

NB: EØSU betaler/godtgør ikke udgifterne til transport til/fra afrejsestationen eller -lufthavnen i hjemlandet. Det vil sige, at deltagerne selv skal afholde udgifterne til transport til/fra afrejsestationen eller -lufthavnen i hjemlandet.

 

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Generel information om EØSU kan findes på EØSU's hjemmeside: www.eesc.europa.eu.

Al information om arrangementet kan findes på YEYS-hjemmesiden: www.eesc.europa.eu/yeys2018.

Du kan også sende spørgsmål til arrangørerne i EØSU pr. e-mail til: youreurope@eesc.europa.eu.

YEYS på Facebook: www.facebook.com/youreuropeyoursay/

YEYS på Twitter: youreurope  

YEYS på Instagram: youreurope

Hashtag: #YEYS2018

Downloads

YEYS 2018 RULES