RULES

This page is also available in

Vid tveksamheter har den engelska versionen företräde.

Allmänna villkor för att delta i "Ditt Europa, din mening!" 2018


INLEDNING

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) står för nionde året värd för evenemanget "Ditt Europa, din mening" den 15–16 mars 2018. "Ditt Europa, din mening" kommer att göra det möjligt för gymnasieelever från de 28 EU-medlemsstaterna och fem kandidatländer (Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet) att lära sig mer om EESK och dess funktion samt att diskutera och föreslå rekommendationer i ett visst ämne. Temat för årets evenemang är kopplat till Europaåret för kulturarv.

 

1.             Registrering

1.1         Villkor för deltagande

En skola som vill delta måste

 • vara en gymnasieskola med elever i åldern ≥16 år,
 • vara belägen i en EU-medlemsstat eller i ett av kandidatländerna,
 • vara erkänd av utbildningsmyndigheterna i en eller flera medlemsstater eller kandidatländer,
 • ha en dator (för att läsa och skriva ut pdf-filer) med internetanslutning och e-post,
 • välja ut en lärare och tre elever från näst sista årskursen i en gymnasieutbildning (≥16 år), vilka kan uttrycka sig på engelska,
 • åta sig att gå igenom och diskutera evenemangets teman i klassen innan gruppen kommer till Bryssel,
 • åta sig att låta en EESK-ledamot hålla ett informationsmöte om EU och EESK, preliminärt i januari–februari 2018 (EESK-ledamotens kostnader för resa och logi betalas av EESK); ledamoten ska besöka den utvalda skolan och träffa de treelever som ska komma till Bryssel; under besöket ska han eller hon hålla en presentation (om EU, EESK och evenemanget) för en eller flera klasser på den utvalda skolan,
 • informera de utvalda eleverna, deras klasskamrater och eventuellt samtliga elever på skolan om att det är möjligt att följa förberedelserna av evenemanget och evenemanget i sig på Facebook, Twitter och Instagram på de tre adresser som anges i slutet av detta dokument under rubriken "Ytterligare upplysningar".

1.2         Registreringsförfarande

En skola som vill delta måste fylla i registreringsformuläret online på EESK:s webbplats före den 24 november 2017.

Före registreringen ska skolan utse en medföljande lärare, som måste kunna kommunicera på engelska och som är den enda kontaktpersonen för EESK – om skolan väljs ut – under förberedelserna inför evenemanget. Skolans rektor ska bekräfta valet i relevant del av registreringsformuläret online.

På registreringsformuläret anger skolan sitt fullständiga namn och sin adress, rektorns och den medföljande lärarens namn och kontaktuppgifter samt en e-postadress dit all korrespondens med den medföljande läraren kan skickas. E-posten måste kontrolleras regelbundet, eftersom kontakten med skolorna huvudsakligen sker via e-post.

Endast ett registreringsformulär per skola får lämnas in. Skolor som ansöker mer än en gång utesluts automatiskt.

Det är möjligt att registrera sig fram till den 24 november 2017.

1.3         Vad förbinder sig skolan till genom registreringen?

Genom registreringen godtar varje skola de allmänna villkoren för dragningen, förberedelserna och deltagandet i Bryssel. En giltig registrering innan tidsfristen löper ut garanterar endast att skolan kan delta i dragningen, inte att skolan får delta i evenemanget.

De skolor som väljs ut genom lottdragning åtar sig att

 • välja ut och registrera tre elever som kan tala och förstå engelska, vilka ska delta i evenemanget i Bryssel tillsammans med en lärare,
 • låta en EESK-ledamot hålla ett informationsmöte på skolan,
 • fundera över och diskutera ett dokument som föreslås av EESK,
 • dela med sig av resultaten av sitt arbete under evenemanget i Bryssel genom att aktivt delta i diskussionerna,
 • skicka ett foto av skolan (t.ex. huvudingången) och ett gruppfoto med de tre utvalda eleverna och den medföljande läraren, samt ge tillstånd till att dessa fotografier används i EESK:s publikationer och publiceras på EESK:s webbplats och sociala nät,
 • samtycka till att elevernas och lärarens namn och bilder på eleverna och läraren från EESK-ledamotens besök på skolan används i EESK:s publikationer och publiceras på EESK:s webbplats och sociala nät (observera att detta tillstånd gäller alla personer, byggnader och föremål på bilderna, såvida inte skolan anger något annat),
 • samtycka till att elevernas och lärarens namn och bilder på eleverna och läraren från evenemanget i Bryssel används i EESK:s publikationer och publiceras på EESK:s webbplats och sociala nätverk,
 • tillhandahålla eventuella pressklipp om EESK-ledamotens besök på skolan eller skolans deltagande i evenemanget,
 • omedelbart informera EESK:s organisatörer om eventuella ändringar (t.ex. medföljande lärare, deltagande elever eller e-postadress),
 • se till att evenemanget följs upp lokalt, både på skolan och på andra håll (t.ex. genom att informera om de antagna rekommendationerna och sprida information om evenemanget i allmänhet).

1.4         Vad händer om en skola inte fullgör sina åtaganden?

Om villkoren inte uppfylls utesluts skolan och dess elever med omedelbar verkan från evenemanget.

 

2.             Urval av skolor

De deltagande skolorna lottas ut i december 2017 bland alla skolor som har anmält sitt intresse fram till tidsfristen. En utvald skola får inte ansöka på nytt året efter evenemanget i Bryssel (men får ansöka på nytt efter två år). Namnen dras i närvaro av EESK:s vice ordförande, som ser till att dragningen genomförs enligt reglerna. En skola väljs ut från varje land. Varje skola som har valts ut informeras om detta via e-post, och skolornas namn publiceras på EESK:s webbplats senast i mitten av december 2017.

 

3.             Urval och registrering av elever som ska komma till Bryssel

De deltagande skolorna väljer ut tre elever som ska delta i evenemanget i Bryssel den 15–16 mars 2018. Dessa elever bör gå näst sista årskursen i någon typ av gymnasieutbildning (≥16 år) och ska kunna uttrycka sig på engelska.

3.1         Urvalskriterier

Skolorna själva väljer ut de elever som ska representera skolan. De kan fastställa sina egna urvalskriterier, förutsatt att de är tydliga, rättvisa och icke-diskriminerande. Av jämställdhetsskäl bör det helst vara minst en pojke och en flicka bland de utvalda eleverna.

3.2         Deltagande av elever med funktionsnedsättning

Skolorna måste se till att elever med funktionsnedsättning också kan delta i evenemanget. EESK:s lokaler är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Skolorna måste informera EESK:s organisatörer i god tid om det krävs särskilda arrangemang.

3.3         Registrering av elever

I början av januari 2018 ska de utvalda skolorna registrera de tre elever som ska delta i "Ditt Europa, din mening" 2018. Innan skolorna registrerar eleverna måste de inhämta föräldrarnas eller vårdnadshavarnas skriftliga samtycke (tillståndsformulär).

3.4         Tillstånd att delta

Skolorna som deltar i evenemanget måste lämna in ett tillståndsformulär för varje elev. Formuläret kan laddas ned på samtliga officiella EU-språk och skrivas ut från EESK:s webbplats. Formuläret ska undertecknas av elevens föräldrar eller vårdnadshavare och av skolans rektor. Det ska skickas till EESK per post eller e-post före den 8 januari 2018, åtföljt av en kopia av en giltig id-handling för varje elev. Kopian måste vara läsbar!

Per post till      Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

VMA 05/55
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bryssel (Belgien)
Per e-post till   youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

 

I detta formulär intygar elevens föräldrar eller vårdnadshavare och skolans rektor att

 • eleven får åka till Bryssel för att delta i evenemanget,
 • elevens namn får publiceras i EESK:s publikationer, på EESK:s webbplats och på sociala nätverk med foton på eleven och/eller videoinspelningar från evenemanget,
 • den medföljande läraren kommer att ha tillsyn över eleven under resan till och vistelsen i Bryssel.

Eleven får inte delta i evenemanget om inte tillståndsformuläret och en kopia av elevens id-handling har mottagits före den angivna tidsfristen.

3.5         Skydd av personuppgifter

EESK garanterar att alla mottagna personuppgifter skyddas i enlighet med gällande lagstiftning. Evenemanget "Ditt Europa, din mening" 2018 kommer att filmas och fotograferas för marknadsföringsändamål.

 

4.             Förberedelse för evenemanget i skolorna

En kommittéledamot kommer att besöka de utvalda skolorna, preliminärt mellan mitten av januari och februari 2018. Ledamoten kommer att lämna information om EESK och dess sätt att arbeta samt presentera och diskutera arbetsdokumentet för evenemanget. EESK betalar ledamotens kostnader för resa och logi. EESK kommer även att ta pressinitiativ. I samarbete med skolorna och EESK:s ledamöter kommer EESK:s pressenhet att främja mediebevakning och mediernas eventuella deltagande i besöket. Vi skulle uppskatta ert stöd i detta arbete.

All väsentlig information om evenemanget kommer att publiceras på EESK:s webbplats. Deltagande lärare ombeds därför att regelbundet besöka webbplatsen.

I mitten av januari 2018 kommer de deltagande skolorna att få ett arbetsdokument med öppna frågor som hjälper eleverna och deras lärare att formulera sina tankar och förbereda sig på debatten i Bryssel. Eleverna och lärarna måste diskutera och försöka besvara dessa frågor i klassen, så att de är redo för de verkliga diskussionerna i Bryssel.

 

5.             Evenemanget i Bryssel

5.1         Ansvar

De deltagande skolorna, som representeras av den medföljande läraren, bär det fulla ansvaret för sina elever och lärare under vistelsen i Bryssel och under resan till och från evenemanget.

Eleverna och den medföljande läraren måste ha med sig nödvändiga resehandlingar (dvs. giltigt pass eller id-kort).

De måste också ha ett europeiskt sjukförsäkringskort (erhålls gratis från lokala försäkringsorganisationer och/eller sjukförsäkringskassor) eller ett tillfälligt ersättningsintyg om kortet inte kan utfärdas i tid (ytterligare information finns här: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559).

Elever och lärare från kandidatländer måste kontakta sin nationella hälso- och sjukvård eller sitt privata försäkringsbolag när det gäller försäkringsskydd utomlands.

De deltagande skolorna och/eller de deltagande elevernas föräldrar måste ha reseförsäkring. Denna betalas av deltagarna själva (vissa skolor kan ha en försäkring som täcker skolresor utomlands, eller också kan eleverna redan omfattas av familjens försäkring). De deltagande lärarna bör också ha reseförsäkring.

EESK försäkrar samtliga elever och lärare mot olyckor i Belgien under evenemanget.

EESK organiserar och betalar resa och logi för elever och medföljande lärare från varje medlemsstat och kandidatland enligt nedanstående villkor.

5.2         Arrangemang för evenemanget

Evenemanget äger rum den 15–16 mars 2018. Eleverna kommer att anlända till Bryssel torsdagen den 15 mars 2018, och träffar övriga deltagare på kvällen. De reser hem igen lördagen den 17 mars 2018.

De deltagande skolorna underrättas på förhand om de exakta arrangemangen för evenemanget.

De deltagande skolorna får gärna föreslå en presentation av sin nationella kultur (t.ex. traditionella danser och/eller musik) för avskedsmiddagen den 16 mars.

5.3         Arbetsspråk

Kommunikationen i arbetsgrupperna sker på engelska, medan tolkning från/till engelska och franska är möjlig för de allmänna sammankomsterna. För att diskussionerna i arbetsgrupperna ska gå smidigt måste både eleverna och deras medföljande lärare som sagt kunna uttrycka sig på engelska. Parallella aktiviteter kommer att anordnas för lärarna.

5.4         Kostnader

EESK betalar följande kostnader för eleverna och deras lärare:

 • Kostnader för logi i Bryssel (två nätter, med frukost).
 • Kostnader för resa med flyg eller tåg från hemlandet till Bryssel (inklusive eventuellt anslutningsflyg eller anslutningståg för långa avstånd). Deltagarna reser med flyg eller tåg, beroende på ursprungsland. De deltagande skolorna kommer att underrättas om de exakta arrangemangen.
 • Observera att bokning och betalning av transport och hotell görs direkt och enbart av EESK genom kommitténs resebyrå. EESK tar inte ansvar för eventuella ytterligare nätter och obetalda räkningar.
 • Transport mellan Bryssels flygplats/järnvägsstation och hotellet.
 • Middag torsdagen den 15 mars 2018, lunch och middag fredagen den 16 mars 2018.

Deltagarna bör se till att de anländer till stationen/flygplatsen i god tid före den planerade avgångstiden till Bryssel. Om de missar tåget/flyget av någon annan anledning än force majeure beviljar inte EESK någon återbetalning och/eller kompensation och betalar inte kostnaderna för nya biljetter eller ombokning av befintliga biljetter, och inte heller kostnader för logi eller traktamente.

Obs: EESK betalar/ersätter inte resan till/från stationen eller flygplatsen i hemlandet. Det innebär att deltagarna måste betala kostnaderna för resan till/från stationen eller flygplatsen i hemlandet.

 

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

Allmän information om EESK finns på EESK:s webbplats: www.eesc.europa.eu

All information om evenemanget finns på webbplatsen för "Ditt Europa, din mening": www.eesc.europa.eu/yeys2018 

Du kan också skicka frågor till EESK:s organisatörer till e-postadressen youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

"Ditt Europa, din mening" på Facebook: www.facebook.com/youreuropeyoursay/

"Ditt Europa, din mening" på Twitter: youreurope

"Ditt Europa, din mening" på Instagram: youreurope

Hashtag: #YEYS2018

Downloads

YEYS 2018 RULES