Koronavirová krize: Evropské podniky by podle EHSV měly přehodnotit svůj obchodní model

Musíme změnit způsob našeho podnikání v Evropě i ve světě. Dlouhodobé cíle EU zaměřené na dosažení udržitelného hospodářského růstu by však měly i navzdory krizi způsobené pandemií COVID-19 zůstat pilíři naší budoucnosti. Ve svém stanovisku Posílení udržitelného hospodářského růstu v celé EU, které vypracoval Philip von Brockdorff a jež bylo přijato na červencovém plenárním zasedání, Výbor zdůrazňuje, že současná krize představuje příležitost k přehodnocení a zlepšení způsobu fungování podniků v EU. Nesmí být záminkou pro podkopání cílů vytyčených v Zelené dohodě pro Evropu, ve strategii pro udržitelný růst na rok 2020 a v evropském pilíři sociálních práv.

Jak Philip von Brockdorff zdůraznil během rozpravy na plenárním zasedání, „hospodářské problémy, jež přinesla krize způsobená koronavirem, vyžadují, aby došlo ke změně ve způsobu fungování podniků v EU i po celém světě. Ukázalo se, že dodavatelské řetězce jsou zranitelné a je třeba je zabezpečit. Provozovatelé v EU musejí přehodnotit své strategie dodavatelských řetězců a zaměřit se na jejich diverzifikaci a restrukturalizaci v různých odvětvích. Zároveň je zapotřebí, aby došlo k určité formě odvětvové deglobalizace, a to alespoň v případě těch podniků z EU, jež vyrábějí základní produkty a které by měly zvážit přesun svých výrobních závodů zpět do Evropy.“

Máme-li v nadcházejících letech skutečně zajistit udržitelný růst, musíme reformovat evropskou ekonomiku a pamatovat přitom, že tato reforma musí být založena na udržitelnosti životního prostředí, zvýšení produktivity, spravedlnosti, sociálním pokroku a makroekonomické stabilitě.

Evropská unie musí zaujímat výraznější roli v rámci světového obchodu, což je pro podniky v EU a jejich obchodní vyhlídky zcela zásadní. Stejně tak je zásadní, aby pro firmy působící na globálních trzích platily v celé řadě oblastí rovné podmínky, např. pokud jde o mezinárodní pracovní normy, spravedlivou hospodářskou soutěž a dodržování cílů v oblasti změny klimatu. (mp)