Криза с коронавируса: ЕИСК заявява, че предприятията от ЕС би трябвало да преосмислят своя модел на стопанска дейност

Необходимо е да променим начина, по който извършваме стопанска дейност в Европа и в целия свят, но дългосрочните цели на ЕС за устойчив икономически растеж би трябвало да останат стълбовете на нашето бъдеще въпреки кризата, предизвикана от COVID-19. В своето становище относно „Подобряване на устойчивия икономически растеж в ЕС“, изготвено от Филип фон Брокдорф и прието на юлската пленарна сесия, Комитетът подчертава, че кризата е възможност за преосмисляне и подобряване на начина, по който предприятията от ЕС извършват стопанска дейност. Тази кризата не би трябвало да служиш за извинение за подкопаване на средносрочните и дългосрочните цели, заложени в Европейския зелен пакт, годишната стратегия за устойчив растеж за 2020 г. и Европейския стълб на социалните права.

По време на дебата на пленарната сесия г-н фон Брокдорф заяви, че „икономическите проблеми, възникнали вследствие на кризата с коронавируса призовават за промяна в начина на функциониране на предприятията в ЕС и в целия свят. Веригите на доставки се оказаха уязвими и трябва да бъдат подсигурени. Операторите от ЕС трябва да преосмислят своите стратегии за веригите на доставки, като се съсредоточат върху диверсификацията и реорганизацията на веригите на доставки в множество сектори. Необходими са и някои форми на секторна деглобализация, поне за предприятията от ЕС, произвеждащи стоки с основно значение.Тези предприятия би трябвало да обмислят преместването на своите фабрики в Европа.

За да може устойчивото развитие да се превърне в реалност през следващите няколко години, трябва да преобразуваме европейската икономика, като запазим духа на стълбовете, каквито са екологичната устойчивост, повишаването на производителността, справедливостта и макроикономическата стабилност.

Европейският съюз трябва да играе по-силна роля в световната търговия. Това е от ключово значение за предприятията от ЕС и техните перспективи за стопанска дейност. За световни фирми, работещи на световния пазар, и еднаквите условия на конкуренция са от съществено значение в широк кръг от области, като например международните трудови стандарти, лоялната конкуренция и съответствие с целите в областта на изменението на климата. (mp)