Dostupné jazyky:

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

září mi vždy připadá jako začátek nového roku. Mnohem víc než leden. Září znamená konec letní pauzy a návrat ke každodenní rutině v podobě práce, schůzí, cestování nebo školy. V letošním roce je tento pocit ještě silnější než obvykle. Vzhledem k míře proočkovanosti máme naději, že se opět budeme moci volně pohybovat po našich regionech a našem kontinentu. Nové kulturní normy chování společně s hygienickými návyky nám umožňují začít znovu.

Poznamenejte si

„Otázka pro…“

V naší rubrice „Otázka pro…“ se pokaždé obracíme na některého ze členů EHSV, aby se vyjádřil k aktuálnímu tématu, které považujeme za obzvláště důležité.

V zářijovém vydání jsme požádali předsedu sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT) Alaina Coheura, aby se s námi podělil o své postřehy, pokud jde o výzvy spojené s průmyslovou strategií.

 

 

„Ekologická průmyslová strategie jako základní kámen Zelené dohody pro Evropu“

Nová průmyslová strategie s názvem „Aktualizace nové průmyslové strategie pro Evropu“ (COM(2021) 350 final), která byla zveřejněna dne 5. května, nepochybně představuje pro EU jednu z klíčových výzev. Jedinou možností, jak mohou členské státy překonat tuto krizi, je postupovat koordinovaně, nenechat nikoho stranou a obnovit schopnost podniků vytvářet přidanou hodnotu, investovat do udržitelné budoucnosti a zachovat či vytvářet kvalitní pracovní místa.

Vzácný host

Každý měsíc Vám představujeme význačného hosta, jehož činnost a angažovanost jsou pro ostatní zdrojem inspirace.

V našem zářijovém vydání je jím Sébastien Maillard, ředitel Institutu Jacquesa Delorse v Paříži. Vysvětlí nám, jak vnímá pojem „evropské přináležitosti“, což je v tomto období diskuse o budoucnosti Evropy, jehož vyvrcholením bude v první polovině roku 2022 francouzské předsednictví, obzvláště důležité.

Sébastien Maillard: A co takhle přináležitost?

Přináležitost je poslední ze tří zásad, které hodlá hlásat francouzské předsednictví Rady EU. A také ta nejzvláštnější. O co se jedná? Je to těžko popsatelný pocit, díky němuž si uvědomujeme, že jsme Evropané, patříme na tento kontinent a jsme prostě jeho součástí. Nedá se vynutit ani koupit. Oblasti, které ve Francii získávají nejvíce dotací „z Bruselu“, nepatří mezi ty nejvíce proevropské. Avšak tento osobní i kolektivní pocit je třeba podporovat, živit a pěstovat.

Novinky z EHSV

Umělá inteligence: 18 % špičkových vědců pochází z Evropy, ale jen 10 % z nich v Evropě pracuje

V debatě na téma umělé inteligence na červencovém plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru tato čísla zdůraznil Jayant Narayan ze Světového ekonomického fóra a dodal, že aby byla Evropa schopna obstát v konkurenci, musí investovat do středně- a dlouhodobých opatření zaměřených na vytvoření ekosystému, jenž podpoří rozvoj umělé inteligence.

Setkání Franse Timmermanse v EHSV s vůdčími osobnostmi zastupujícími mladou generaci v Evropě

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

EHSV ve svém stanovisku ke strukturovanému zapojení mládeže v otázkách klimatu a udržitelnosti v rámci rozhodovacího procesu EU navrhl, aby byl vytvořen kulatý stůl mládeže v otázkách klimatu a udržitelnosti, který by Výbor pořádal ve spolupráci s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a mládežnickými organizacemi.

Hospodářství, životní prostředí a dobré životní podmínky občanů musí jít v EU po skončení pandemie COVID-19 ruku v ruce

Hospodářská prosperita, péče o životní prostředí a dobré životní podmínky občanů mohou a musí jít ruku v ruce. To byla hlavní myšlenka, kterou předsedkyně EHSV Christa Schweng pronesla v diskusi na téma Ekonomika v době po pandemii COVID-19 ve službách všech – na cestě k ekonomice blahobytu?, jež proběhla na plenárním zasedání EHSV dne 7. července 2021.

Evropa bude mít z řádného financování prostřednictvím nástroje #NextGenerationEU prospěch

Při získávání finančních prostředků na oživení Evropské unie na mezinárodních kapitálových trzích má klíčový význam dobře fungující strategie financování. Ve stanovisku zpravodajky Judith Vorbach, které bylo přijato na červencovém plenárním zasedání, Výbor zdůrazňuje, že hladké provádění Nástroje Evropské unie na podporu oživení vyžaduje řádné a udržitelné financování, spolehlivé řízení rizik a nízké výpůjční náklady.

Ke skoncování s chudobou dětí v Evropě je nutný celospolečenský přístup

Komise ve svých nejnovějších iniciativách v oblasti práv dětí vyzývá evropské a vnitrostátní tvůrce politik, aby usilovali o dobré podmínky pro všechny děti, které vyrůstají v EU. Obě dvě iniciativy jsou ambiciózní a vyznačují se odvážným přístupem. Jejich cílem je zajistit všem dětem život bez diskriminace a EHSV s nimi plně souhlasí.

Roaming: EHSV vyzývá k tomu, aby se celá EU unie stala jedním tarifním pásmem

Používání mobilních telefonů by mělo být zpoplatněno dle místní sazby, a to bez ohledu na to, ve které části EU se lidé právě nacházejí, uvádí Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém nedávno přijatém stanovisku k navrhované změně pravidel EU pro roaming.

EHSV podporuje otevřenou, udržitelnou a sebevědomou obchodní politiku EU

Nová obchodní strategie zahájená Komisí přináší zásady angažovanosti, které podpoří EU při dosahování jejích domácích i zahraničních politických cílů. Klíčem k dosažení cílů pro budoucí generace kromě toho bude modernizace Světové obchodní organizace (WTO).

EHSV ocenil své první setkání s Hospodářskou a sociální radou Argentiny

Toto první setkání Hospodářské a sociální rady (HSR) Argentiny a EHSV, které uspořádala sekce REX, proběhlo pod taktovkou předsedkyně EHSV Christy Schweng a předsedy HSR Argentiny Gustava Belize.

Vnější rozměr migrace musí být zakotven v zahraniční politice EU

Budování talentových partnerství se zeměmi původu a tranzitu je klíčovou politikou při řešení migrace. Evropa musí změnit zaměření vnějšího rozměru migrační politiky a začlenit jej do širší geopolitické a geoekonomické agendy, která by si měla získat právoplatné místo mezi ostatními politikami.

Zaměstnavatelé a odbory spojují síly s nevládními organizacemi: nyní je bezodkladně nutné připravit se na změnu klimatu

Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu je zásadním krokem k tomu, aby bylo do roku 2050 dosaženo klimatické neutrality a odolnosti vůči změně klimatu. Evropská občanská společnost jednoznačně podporuje odhodlání Komise zvýšit úsilí, pokud jde o zajištění a posilování klimatické odolnosti a o prevenci a připravenost v oblasti změny klimatu.

Usilujme o zavedení multimodální nákladní dopravy

EHSV vyzývá k rychlému zavedení synergií EU mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vítá navrhovaný akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem. Akční plán může posílit strategickou autonomii a technologickou suverenitu Evropy, zvýšit bezpečnost občanů a podpořit konkurenceschopnost, hospodářský růst a zaměstnanost. EHSV proto žádá, aby bylo všech jedenáct opatření provedeno rychle, rozhodně a ambiciózně.

Novinky ze skupin

Skupina Zaměstnavatelé v EHSV vyzývá k vypracování aktu o digitálním venkově

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Skupina Zaměstnavatelé vyzvala na své mimořádné schůzi v červenci evropského komisaře pro zemědělství Janusze Wojciechowského, aby předložil návrh aktu o digitálním venkově.

Tento akt by usnadnil zavádění digitálních technologií v zemědělství a ve venkovských oblastech, čímž by zlepšil účinnost společné zemědělské politiky a podpořil by strategii související se Zelenou dohodou pro Evropu a strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Konference o budoucnosti Evropy: naděje do budoucna i riziko, že to vše může skončit až příliš brzy

skupina Zaměstnanci v EHSV

Konference o budoucnosti Evropy představuje opravdu zvláštní příležitost, klíčový okamžik v tolik potřebném vytváření skutečně evropské veřejné sféry. Má-li být korunována úspěchem, je zcela nezbytné oslovit občany a zapojit občanskou společnost, odbory a podnikatelské organizace. Otázky, které je zapotřebí projednat – od evropské demokracie, přes sociální spravedlnost, pracovní místa, životní prostředí, migraci až po změnu klimatu – patří mezi hlavní výzvy, před nimiž stojí a i do budoucna budou stát naše země a celý náš kontinent.

Klíčem k udržitelné rekonstrukci a udržitelnému oživení po pandemii COVID-19 jsou bankovnictví a finance

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Poslední – mimořádné – schůze skupiny Různorodá Evropa se zúčastnila komisařka Mairead McGuinness, aby se členy probrala úlohu financí a bankovnictví při oživení Evropy.

Předseda skupiny Různorodá Evropa Séamus Boland ve svém úvodním projevu doporučil zvážit, jakou úlohu by při finančním oživení mohly hrát konvenční a alternativní bankovní systémy, zejména pro malé, sociálně zaměřené podniky, odvětví sociální ekonomiky a malé a střední podniky. Jak dále uvedl, je zapotřebí přejít na takové finanční a bankovní systémy, které lépe zohledňují rozhodnutí a preference občanů.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Nová publikace: Utváření Evropy – aktuální výsledky činnosti EHSV – vydání 2021

EHSV hrál od samého počátku pandemie aktivní úlohu při přípravě opatření týkajících se okamžité reakce na krizi způsobenou onemocněním COVID-19 a jejího překonání. Důsledně při tom uplatňoval dlouhodobý přístup s výhledem do budoucna a pracoval na tom, aby ekonomiky a společnost připravil na situaci po pandemii. Tato publikace Vám přináší konkrétní příklady našich nedávných činností a iniciativ, které měly významný dopad a ovlivnily formování Evropy.

Brožura je dostupná v šesti jazykových verzích (EN, FR, DE, IT, ES a PL) na internetových stránkách EHSV: https://www.eesc.europa.eu/cs/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Publikaci v tištěné podobě si můžete objednat na e-mailové adrese vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)