Evropská strategie Renovační vlna pro Evropu je naprosto nezbytná a Evropská unie i její občané ji naléhavě potřebují. Ve stanovisku, které vypracovali Pierre Jean Coulon a Laurențiu Plosceanu a jež bylo přijato na únorovém plenárním zasedání, EHSV podpořil návrh Evropské komise týkající se renovace budov jakožto způsob, jak zajistit „ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň“.

Vzhledem k tomu, že na obytné a jiné budovy připadá 40 % celkové spotřeby energie v Evropské unii, musí tyto budovy projít touto renovační vlnou, k níž dala podnět Evropská unie. Tato strategie je součástí komplexního přístupu zahrnujícího dlouhodobé veřejné investice, udržitelný rozvoj, ochranu zdraví (včetně nakládání s azbestem v rámci těchto prací), ekologickou transformaci a účinné provádění evropského pilíře sociálních práv v oblasti udržitelného a cenově dostupného bydlení.

Pierre Jean Coulon v této souvislosti během debaty uvedl: „Strategie týkající se renovační vlny bude mít na Evropskou unii hned trojí pozitivní dopad, a to v oblasti klimatu, v oblasti hospodářského oživení díky vytvoření pracovních příležitostí na místní úrovni a také v oblasti boje proti pandemii a proti energetické chudobě, neboť podporuje cenově dostupné bydlení pro všechny, včetně těch nejzranitelnějších.“

Laurențiu Plosceanu v reakci na jeho slova závěrem uvedl, že „tato strategie musí Evropské unii umožnit přiblížit se občanům a jejich regionům a Výbor bude toto úsilí podporovat a aktivně k němu přispívat svými úvahami a návrhy. K tomu je zapotřebí vhodná komunikační kampaň o existujících programech renovace budov a o tom, jak k nim získat přístup.“ (mp)