EU:s insatser mot covid-19-utbrottet och behovet av en solidaritet mellan medlemsstaterna av aldrig tidigare skådat slag

This page is also available in

För en brådskande och heltäckande europeisk ekonomisk återhämtningsplan

Covid-19-krisen utgör för det första ett hot mot människors hälsa, för det andra ett allvarligt ekonomiskt och socialt hot och för det tredje en potentiell utmaning för de demokratiska institutionerna.

Inför denna kris – en av de värsta i dess historia – måste EU vägledas av principen om att betraktas som en gemenskap med en gemensam framtid. Genom denna princip påminner EESK om att det är möjligt att anta och samordna gemensamma och solidariska åtgärder för att motverka de negativa hälsomässiga, ekonomiska och sociala effekterna av covid-19-krisen.

I detta avseende uppskattar EESK kommissionens snabba reaktion och välkomnar alla de EU-åtgärder som tillkännagetts hittills. EESK betraktar dock dessa åtgärder som endast det första konkreta uttrycket för EU:s solidaritet och ansvar gentemot sina medborgare, företag och arbetstagare, samt ett nödvändigt första, avgörande steg i vår kollektiva kamp mot pandemin.

Samtidigt anser kommittén att åtgärdernas omfattning och beloppet på de aktiverade medlen måste stå i proportion till nödsituationens omfattning för att vara ändamålsenliga. Vi lever i utomordentligt svåra tider som orsakar ett outhärdligt tryck på EU:s medborgare, företag och arbetstagare, som med rätta känner oro för sin hälsa, sitt arbete och sina barns framtid. Denna tidpunkt kräver starkt politiskt ledarskap och samfällt mod av Europas politiska ledare. Våra medborgare och historien själv kommer att döma oss efter de åtgärder som vi vidtar eller inte vidtar vid denna oerhört viktiga tidpunkt.

I dessa tider av stor osäkerhet är kommittén övertygad om att endast en heltäckande europeisk ekonomisk återhämtningsplan skulle ge EU:s medlemsstater, medborgare, företag och arbetstagare möjlighet att på bästa sätt hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin och återuppbygga en mer hållbar och motståndskraftig europeisk ekonomi.

EESK anser att en sådan återhämtningsplan i första hand bör omfatta följande åtgärder inriktade på att säkerställa ett lämpligt finans- och penningpolitiskt svar i hela EU som står i proportion till vår ekonomiska och monetära unions dimension och mål:

  • ·Utforska ESM:s fulla potential för att aktivt hjälpa alla medlemsstater att återställa marknadens förtroende genom dess förebyggande kreditlinor, som bör göras tillgängliga snabbt och utan diskriminerande villkor, samtidigt som dess prissättningspolitik anpassas på lämpligt sätt för att beakta de nuvarande mycket låga marknadsräntorna.
  • ·Snabbt inrätta det europeiska instrument för tillfälligt stöd (SURE) som kommissionen just har föreslagit. Detta kommer att bli ett viktigt instrument för att mildra de ekonomiska och sociala effekterna av covid-19-pandemin med det specifika syftet att skydda arbetstillfällen och människor som arbetar.
  • ·Skapa en särskild covid-19-fond som ska utgöra EU:s krigskassa i syfte att ge alla EU-medlems­stater största möjliga ekonomiska stöd i två steg: det första för att hantera den hälsomässiga, ekonomiska och sociala nödsituationen och det andra för att sätta fart på den europeiska ekonomin så snart hälsokrisen är över. Alla medlemsstater måste ha lika tillgång till denna fond, som bör vara inriktad på att förhindra att företag går i konkurs, trygga sysselsättningen och hjälpa europeiska företag och egenföretagare att komma tillbaka på kortast möjliga tid.
  • ·Stärka Europeiska investeringsbankens kontracykliska roll genom att öka dess kapacitet, och bekräfta ECB:s roll som den långivare i sista hand som bör kunna tillhandahålla obegränsad likviditet genom ytterligare okonventionella penningpolitiska åtgärder, i syfte att tillgodose likviditetsbehovet i den reala ekonomin, upprätthålla euroområdets integritet, förbättra den inre marknadens funktion och stödja EU:s roll som global ekonomisk aktör.

I linje med Europaparlamentets ståndpunkt uppmanar EESK kommissionen att omedelbart se över EU:s nuvarande budget för att beakta covid-19-krisens omfattning genom att

  • mobilisera de tillgängliga finansiella marginalerna i 2020 års budget,
  • rikta om EU:s överskott för 2019, i stället för att återföra dessa pengar till medlemsstaterna, och använda dessa medel helt och hållet för att underlätta budgeteringen av coronarelaterade åtgärder, helst på EU-nivå,
  • ändra den gällande lagstiftningen på sammanhållningsområdet, så att medlemsstaterna kan få större flexibilitet att göra överföringar mellan de olika sammanhållningspolitiska programmen för att snabbt leda om resurser till de områden där de behövs mest.

Utöver ovanstående står det klart att en fullt fungerande inre marknad är viktigare än någonsin tidigare och att dess fullbordande kommer att utgöra en hörnsten i återhämtningen. För närvarande är det, samtidigt som medborgarnas hälsa skyddas, mycket viktigt att medlemsstaterna upprättar gröna korridorer som möjliggör ett fritt flöde av livsviktiga varor och förnödenheter genom unionen.

Kommittén är dessutom fast övertygad om att covid-19-pandemin har visat på den hårda verkligheten att EU saknar de regler och villkor som krävs för att snabbt och samstämmigt kunna möta en sådan nödsituation. De svåra lärdomar som kan dras av denna hälsokris måste göra att skapandet av en ”EU‑hälsounion” förs upp på den europeiska dagordningen.

Covid-19 kommer att få en djup och negativ inverkan på uppnåendet av målen för hållbar utveckling och målen i den europeiska gröna given. Av detta skäl framhåller EESK behovet av att så snart som möjligt möta detta akuta hot och utan onödigt dröjsmål fokusera våra återhämtningsinsatser på målen för hållbar utveckling och den gröna given.

Upprätthålla rättsstatsprincipen och de europeiska värdena

Europeiska unionen grundar sig på gemensamma europeiska värden som inte är förhandlingsbara under några som helst omständigheter[1]: respekt för människans värdighet och mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstatsprincipen. Dessa värden får inte glömmas när EU och dess medlemsstater står inför en nödsituation och dess följder i form av ekonomiska och sociala utmaningar. Insatserna mot den rådande krisen måste visserligen vara snabba och motiverar vissa exceptionella och tidsbegränsade åtgärder, men dessa får inte strida mot rättsstatsprincipen och äventyra demokratin, maktfördelningen och EU-medborgarnas grundläggande rättigheter. EESK framhåller att alla politiska åtgärder i detta avseende måste vara fullt förenliga med våra gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget.

Detta utbrott är ett test för solidariteten – i politiskt, finansiellt, socialt och vetenskapligt avseende – för hela Europeiska unionen. Vi måste förena våra krafter för att bekämpa ett gemensamt och existentiellt hot som inte följer gränserna, se till att vi har de resurser som krävs för att hejda detta utbrott och tillsammans hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem.


[1]             EESK:s yttrande SC/052 ”EU:s framtid: Fördelar för medborgarna och respekt för de europeiska värdena”.