ES atsakas į COVID-19 protrūkį ir būtinas precedento neturintis valstybių narių solidarumas

This page is also available in

Skubus ir išsamus Europos ekonomikos atkūrimo planas

COVID-19 krizė visų pirma yra ekstremalioji žmonių sveikatai situacija, tačiau kartu tai didelė ekonominė ir socialinė grėsmė ir galimas iššūkis demokratinėms institucijoms.

Patirdama vieną sunkiausių savo istorijoje krizių, ES turi vadovautis principu, kad ji yra bendro likimo vienijama bendrija. Remdamasis šiuo principu, EESRK primena, kad galima priimti ir koordinuoti bendras ir solidarumo priemones siekiant neutralizuoti neigiamas COVID-19 krizės pasekmes sveikatai, ekonomikai ir visuomenei.

Šiuo požiūriu EESRK vertina skubų Europos Komisijos atsaką ir pritaria visoms iki šiol paskelbtoms ES priemonėms. Tačiau EESRK mano, kad šios priemonės yra tik pirmoji apčiuopiama ES solidarumo ir atsakomybės piliečių, įmonių ir darbuotojų atžvilgiu išraiška, taip pat būtinas pirmas svarbus žingsnis mūsų bendroje kovoje su pandemija.

Komitetas mano, kad tam, kad priemonės būtų veiksmingos, jų apimtis ir skiriamų išteklių dydis turi atitikti ekstremaliosios situacijos mastą. Išgyvename sudėtingą laikotarpį, todėl ES piliečiai, įmonės ir darbuotojai patiria nepakeliamą spaudimą ir pagrįstai baiminasi dėl savo sveikatos, darbo vietų ir savo vaikų ateities. Šiuo metu mums reikalingas tvirtas politinis vadovavimas ir ryžtingi bei vieningi Europos politinių lyderių veiksmai. Mūsų piliečiai ir, žinoma, istorija mus vertins pagal tai, kokių veiksmų imamės ar nesiimame šiuo neįtikėtinai svarbiu metu.

EESRK yra įsitikinęs, kad šiais didelio netikrumo laikais tik išsamus Europos ekonomikos atkūrimo planas padėtų ES valstybėms narėms, jos piliečiams, įmonėms ir darbuotojams veiksmingai atremti COVID-19 protrūkio padarinius ir atkurti tvaresnę ir atsparesnę Europos ekonomiką.

EESRK nuomone, į tokį atkūrimo planą visų pirma turėtų būti įtrauktos šios priemonės, kuriomis siekiama visoje Europoje užtikrinti tinkamą fiskalinės ir pinigų politikos atsaką, atitinkantį mūsų ekonominės ir pinigų sąjungos aspektą ir tikslus:

  • išnagrinėti visas Europos stabilumo mechanizmo galimybes aktyviai padėti visoms valstybėms narėms atkurti pasitikėjimą rinka taikant prevencines kredito linijas, kuriomis turėtų būti galima naudotis netrukus ir be diskriminuojančių papildomų sąlygų, kartu tinkamai pritaikant savo kainodaros politiką, siekiant atsižvelgti į dabartinį itin žemą rinkos kursą;
  • nedelsiant sukurti Europos laikinos paramos priemonę (SURE), kurią ką tik pasiūlė Komisija. Tai bus svarbi priemonė COVID 19 pandemijos ekonominiam ir socialiniam poveikiui švelninti, siekiant konkretaus tikslo apsaugoti darbo vietas ir dirbančius žmones;
  • sukurti specialų COVID 19 fondą – ES „karo iždą“, iš kurio visoms ES valstybėms narėms būtų teikiama kuo didesnė finansinė parama dviem etapais: pirmiausia, spręsti sveikatos, ekonomikos ir socialines problemas, o po to – suteikti postūmį Europos ekonomikai, kai pasibaigs ekstremalioji visuomenės sveikatos situacija. Visos valstybės narės turi turėti vienodas galimybes naudotis šio fondo lėšomis. Juo turėtų būti siekiama užkirsti kelią įmonių bankrotui, išsaugoti darbo vietas ir padėti Europos įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims kuo greičiau vėl pradėti veiklą;
  • sustiprinti Europos investicijų banko vaidmenį anticiklinėje politikoje didinant jo pajėgumus ir patvirtinant ECB, kaip paskutinio skolintojo, reikšmę. Jis turėtų gebėti užtikrinti neribotą likvidumą tolesnėmis netradicinėmis pinigų politikos priemonėmis, siekiant patenkinti realiosios ekonomikos likvidumo poreikius, išlaikyti euro zonos vientisumą, gerinti bendrosios rinkos veikimą ir remti ES, kaip pasaulinės ekonomikos dalyvės, vaidmenį.

Atsižvelgdamas į Europos Parlamento poziciją, EESRK ragina Komisiją nedelsiant persvarstyti dabartinį ES biudžetą ir atsižvelgiant į COVID-19 krizę imtis šių priemonių:

  • sutelkti turimas 2020 m. biudžeto finansines maržas;
  • perorientuoti 2019 m. ES perteklių ir, užuot grąžinus šias lėšas valstybėms narėms, visas jas naudoti siekiant supaprastinti su koronavirusu susijusių veiksmų finansavimą, pageidautina, ES lygmeniu;
  • iš dalies pakeisti galiojančius sanglaudos srities teisės aktus, kad valstybės narės galėtų lanksčiau perkelti lėšas iš vienos sanglaudos politikos programos į kitą, siekiant greitai nukreipti išteklius ten, kur jų labiausiai reikia.

Be to, akivaizdu, kad puikiai veikianti bendroji rinka yra kaip niekad svarbi ir kad jos sukūrimas bus ekonomikos atsigavimo kertinis akmuo. Šiuo metu labai svarbu, kad valstybės narės apsaugotų savo piliečių sveikatą ir kartu sukurtų žaliuosius koridorius, kurie sudarytų sąlygas laisvam ypatingos svarbos prekių ir prekių judėjimui visoje ES.

Be to, EESRK yra tvirtai įsitikinęs, kad COVID-19 pandemija atskleidė negailestingą tikrovę, kad ES neturi reikiamų taisyklių ir sąlygų greitai ir nuosekliai reaguoti į tokią ekstremaliąją situaciją. Skaudi šios ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos pamoka reiškia, kad į Europos darbotvarkę būtina įtraukti ES sveikatos sąjungos sukūrimą.

COVID-19 turės didelės neigiamos įtakos DVT ir Europos žaliojo kurso tikslų įgyvendinimui. Dėl šios priežasties EESRK primygtinai ragina kuo greičiau reaguoti į šią didelę grėsmę ir nedelsiant sutelkti mūsų ekonomikos atkūrimo pastangas į DVT ir žaliąjį kursą.

Teisinės valstybės principų laikymasis ir Europos vertybių išsaugojimas

Europos Sąjunga yra grindžiama bendromis Europos vertybėmis, kurios yra nediskutuotinos jokiomis aplinkybėmis[1]: pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisėms, laisvė, demokratija, lygybė ir teisinės valstybės principas. Šių vertybių negalima pamiršti ir tada, kai dėl ES ir jos valstybėse narėse susiklosčiusių neeilinių aplinkybių joms kyla ekonominių ir socialinių iššūkių. Nors atsakas į dabartinę krizę turi būti nedelsiamas ir reikalingos tam tikros išskirtinės ir ribotos trukmės priemonės, jos negali prieštarauti teisinei valstybei ir negali kelti pavojaus demokratijai, valdžių padalijimui ir pagrindinėms Europos piliečių teisėms. EESRK primygtinai reikalauja, kad visos šios srities politikos priemonės visiškai atitiktų mūsų bendras vertybes, nustatytas ES sutarties 2 straipsnyje.

Ši pandemija yra visos Europos Sąjungos solidarumo – politinio, finansinio, socialinio ir mokslinio – išbandymas. Turime susiburti, kad kartu įveiktume bendrą ir egzistencinę grėsmę, kuri nepaiso sienų, užtikrintume reikiamus išteklius šiam protrūkiui sustabdyti ir kartu rastume bendrus bendrų problemų sprendimus.


[1]             EESRK nuomonė SC/052 „ES ateitis: nauda piliečiams ir Europos vertybių puoselėjimas“