ES reakcija uz Covid-19 uzliesmojumu un nepieciešamība panākt nepieredzētu solidaritāti starp dalībvalstīm

This page is also available in

Par steidzamu un visaptverošu Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu

Covid-19 krīze, pirmkārt, ir ārkārtas situācija sabiedrības veselības jomā, otrkārt, nopietns ekonomisks un sociāls apdraudējums un, treškārt, iespējams pārbaudījums demokrātiskām iestādēm.

Eiropas Savienībai, saskaroties ar šo krīzi – vienu no smagākajām tās vēsturē – jāvadās pēc principa, ka tā ir kopīga likteņa kopiena. Saskaņā ar šo principu EESK atgādina, ka ir iespējams pieņemt un koordinēt kopīgus un solidārus pasākumus, kas ļautu stāties pretī Covid-19 krīzes negatīvajām sekām veselības, ekonomikas un sociālajā jomā.

Šajā sakarā EESK atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas ātro reakciju un visus līdz šim izziņotos ES pasākumus. Tomēr EESK uzskata, ka šie pasākumi ir tikai pirmā reālā ES solidaritātes un atbildības izpausme pret iedzīvotājiem, uzņēmumiem un strādājošajiem, kā arī pirmais nepieciešamais būtiskais solis kolektīvajā cīņā pret pandēmiju.

Vienlaikus Komiteja uzskata: lai rīcība būtu efektīva, pasākumu vērienam un paredzēto līdzekļu apjomam jābūt samērīgam ar ārkārtas situācijas apmēru. Mēs dzīvojam ārkārtējā situācijā, kas rada nepanesamu spiedienu uz ES iedzīvotājiem, uzņēmumiem un strādājošajiem, kurus pamatoti pārņem bailes par savu veselību, darbvietu un bērnu nākotni. Šajā brīdī ir vajadzīga spēcīga politiskā vadība, un Eiropas politiskajiem līderiem vienprātīgi jāīsteno drosmīgi pasākumi. Cilvēki un vēsture mūs vērtēs no tā, kādas darbības mēs veicam vai neveicam šajā neticami svarīgajā brīdī.

EESK ir pārliecināta, ka šajos lielas nenoteiktības apstākļos tikai visaptverošs Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns ļautu ES dalībvalstīm, iedzīvotājiem, uzņēmumiem un strādājošajiem vislabāk stāties pretī Covid-19 pandēmijas sekām un atjaunot Eiropas ekonomiku tā, lai tā būtu ilgtspējīgāka un noturīgāka.

EESK uzskata, ka šādā atveseļošanas plānā, pirmkārt, būtu jāiekļauj turpmāk minētie pasākumi, kuru mērķis ir visā ES nodrošināt atbilstošu fiskālās un monetārās politikas reakciju, kas ir samērīga ar ekonomiskās un monetārās savienības dimensiju un mērķiem:

  • izpētīt visu Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) potenciālu, lai visām dalībvalstīm aktīvi palīdzētu atjaunot uzticēšanos tirgum – būtu jāizmanto šā mehānisma piesardzības kredītlīnijas, kas būtu jādara pieejamas ātri un bez diskriminējošiem nosacījumiem, vienlaikus pienācīgi pielāgojot mehānisma cenu politiku, lai ņemtu vērā pašreizējās īpaši zemās tirgū esošās likmes;
  • ātri izveidot Eiropas instrumentu pagaidu atbalstam (SURE), ko pavisam nesen ierosinājusi Komisija. Tas būs svarīgs instruments, kas ļaus mazināt Covid-19 pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi un kura konkrētais mērķis ir aizsargāt darbvietas un strādājošos;
  • izveidot īpašu Covid-19 fondu, kas būtu tā dēvētā ES “kara kase”, ar ko visām ES dalībvalstīm sniedz pēc iespējas lielāku finansiālo atbalstu divos posmos: pirmajā posmā, lai risinātu ārkārtas situāciju veselības, ekonomikas un sociālajā jomā, un otrajā posmā, lai stimulētu Eiropas ekonomiku, tiklīdz ārkārtas situācija veselības jomā būs beigusies. Visām dalībvalstīm jābūt vienlīdzīgām iespējām piekļūt šim fondam, un tam jābūt vērstam uz to, lai novērstu uzņēmumu bankrotu, aizsargātu nodarbinātību un palīdzētu Eiropas uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem pēc iespējas ātrāk atjaunot darbību;
  • pastiprināt Eiropas Investīciju bankas pretciklisko lomu, palielinot tās spējas, un apstiprināt Eiropas Centrālās bankas (ECB) kā pēdējās instances aizdevēja lomu – tai būtu jāspēj nodrošināt neierobežotu likviditāti, īstenojot turpmākus netradicionālus monetārās politikas pasākumus, lai risinātu reālās ekonomikas likviditātes vajadzības, saglabātu eurozonas integritāti, uzlabotu vienotā tirgus darbību un atbalstītu ES kā pasaules ekonomikas dalībnieka lomu.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta nostāju EESK mudina Komisiju nekavējoties pārskatīt pašreizējo ES budžetu, lai ņemtu vērā Covid-19 krīzes dimensiju, proti:

  • aktivizēt pieejamās finanšu rezerves 2020. gada budžetā;
  • pārorientēt 2019. gada ES pārpalikumu, nevis atgriezt šos līdzekļus dalībvalstīm, un tos pilnībā izmantot, lai atvieglotu ar koronavīrusu saistīto darbību finansēšanu, vēlams ES līmenī;
  • grozīt spēkā esošos tiesību aktus kohēzijas jomā, lai dalībvalstis varētu elastīgāk pārvietot līdzekļus starp dažādām kohēzijas politikas programmām un ātri novirzīt resursus tur, kur tie ir visvairāk vajadzīgi.

Turklāt ir skaidrs, ka pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus ir svarīgāks nekā jebkad agrāk un ka tā izveides pabeigšana būs atveseļošanās stūrakmens. Pašlaik ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis, vienlaikus aizsargājot savu iedzīvotāju veselību, izveidotu “zaļos” koridorus, kas ļauj nodrošināt būtiskāko preču un piegāžu brīvu apriti visā Savienībā.

EESK ir arī stingri pārliecināta, ka Covid-19 pandēmija ir atklājusi skarbo realitāti, ka Eiropas Savienībai trūkst nepieciešamo noteikumu un nosacījumu, kas ļautu ātri un saskaņoti stāties pretī šādai ārkārtas situācijai. Ņemot vērā smagās atziņas, kas gūtas no šīs ārkārtas situācijas veselības jomā, Eiropas darba kārtībā ir jāiekļauj jautājums par “ES veselības savienības” izveidi.

Covid-19 būtiski un negatīvi ietekmēs IAM un Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu. Šā iemesla dēļ EESK aicina pēc iespējas ātrāk stāties pretī šim akūtajam apdraudējumam un atveseļošanas pasākumus bez liekas kavēšanās koncentrēt uz IAM un zaļo kursu.

Tiesiskuma un Eiropas vērtību saglabāšana

Eiropas Savienības pamatā ir kopīgas Eiropas vērtības, kas nav apspriežamas nekādos apstākļos[1]: cilvēka cieņas un cilvēktiesību, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības un tiesiskuma ievērošana. Pat ja ES un tās dalībvalstis saskaras ar ārkārtas situāciju un tās izraisītajām ekonomiskajām un sociālajām problēmām, šīs vērtības nedrīkst aizmirst. Lai gan reakcijai uz pašreizējo krīzi ir jābūt ātrai un ir nepieciešami daži ārkārtas un laikā ierobežoti pasākumi, tie nevar būt pretrunā tiesiskumam un apdraudēt demokrātiju, varas sadali un Eiropas pilsoņu pamattiesības. EESK stingri norāda, ka visiem ar šo krīzi saistītajiem politikas pasākumiem ir pilnībā jāatbilst mūsu kopīgajām LES 2. pantā noteiktajām vērtībām.

Šis uzliesmojums ir pārbaudījums visas Eiropas Savienības solidaritātei politiskajā, finansiālajā, sociālajā un zinātniskajā jomā. Mums ir jāapvienojas, lai cīnītos pret kopīgu eksistenciālo un pārrobežu apdraudējumu, nodrošinātu vajadzīgos resursus šā uzliesmojuma likvidēšanai un rastu kopīgus risinājumus kopīgām problēmām.


[1]             EESK atzinums SC/052 “ES nākotne: Savienības iedzīvotāju ieguvumi un Eiropas vērtību respektēšana”.