EU's reaktion på udbruddet af covid-19 og behovet for en hidtil uset solidaritet mellem medlemsstaterne

This page is also available in

En hurtig og omfattende europæisk økonomisk genopretningsplan

Covid-19-krisen udgør først og fremmest en akut folkesundhedsmæssig nødsituation, for det andet en alvorlig økonomisk og social trussel og for det tredje en potentiel udfordring for de demokratiske institutioner.

Midt i denne krise – en af de værste i Unionens historie – skal EU tage udgangspunkt i princippet om, at Unionen er et skæbnefællesskab. Med udgangspunkt i dette princip minder EØSU om, at det er muligt at vedtage og koordinere fælles solidaritetsforanstaltninger, der skal modvirke de negative sundhedsmæssige, økonomiske og sociale virkninger af covid-19-krisen.

I den forbindelse værdsætter EØSU Kommissionens hurtige reaktion og glæder sig over alle de EU‑foranstaltninger, der er bebudet indtil nu. EØSU mener imidlertid, at disse foranstaltninger kun er det første håndgribelige udtryk for EU's solidaritet og ansvar over for sine borgere, virksomheder og arbejdstagere samt det nødvendige første og vigtige skridt i vores fælles kamp mod pandemien.

Samtidig mener udvalget, at rækkevidden af foranstaltningerne og de tildelte ressourcer skal stå i et rimeligt forhold til omfanget af nødsituationen for at være effektive. Vi lever i ekstraordinære tider, der lægger et ubærligt pres på EU's borgere, virksomheder og arbejdstagere, som med rette frygter for deres helbred, deres job og deres børns fremtid. Omstændighederne kræver et stærkt politisk lederskab og fælles modige tiltag fra Europas politiske ledere. Vores borgere og historien vil dømme os ud fra de tiltag, vi tager eller undlader at tage på dette utroligt vigtige tidspunkt.

I disse tider med stor usikkerhed er EØSU overbevist om, at kun en omfattende europæisk økonomisk genopretningsplan vil kunne give EU's medlemsstater, borgere, virksomheder og arbejdstagere mulighed for at imødegå konsekvenserne af covid-19-pandemien på bedst mulig vis og genopbygge en mere bæredygtig og modstandsdygtig europæisk økonomi.

Efter EØSU's opfattelse bør genopretningsplanen først og fremmest omfatte følgende foranstaltninger, der har til formål at sikre et hensigtsmæssigt finanspolitisk og pengepolitisk svar i hele EU, der er i overensstemmelse med Den Økonomiske og Monetære Unions dimension og mål:

  • undersøge ESM's fulde potentiale til aktivt at hjælpe alle medlemsstater med at genskabe markedets tillid gennem sine forebyggende kreditlinjer, som bør stilles til rådighed hurtigt og uden diskriminerende betingelser, samtidig med at ESM's prispolitik tilpasses for at tage hensyn til de nuværende ultralave markedsrentesatser,
  • hurtigt etablere det europæiske instrument for midlertidig støtte (SURE), som Kommissionen netop har foreslået. Dette vil være et vigtigt instrument til afbødning af de økonomiske og sociale virkninger af covid-19-pandemien med det specifikke mål at beskytte arbejdspladser og mennesker i arbejde,
  • oprette en dedikeret covid-19-fond, der skal udgøre EU's krigskasse og yde den størst mulige finansielle støtte til alle EU-medlemsstater i to trin: det første trin skal handle om at håndtere den sundhedsmæssige, økonomiske og sociale nødsituation og det andet trin bør fokusere på at kickstarte den europæiske økonomi, når sundhedskrisen er overstået. Alle medlemsstater bør have lige adgang til denne fond, og den bør have til formål at forhindre virksomheder i at gå konkurs, sikre beskæftigelsen og hjælpe europæiske virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende med at genoptage deres aktiviteter så hurtigt som muligt,
  • styrke Den Europæiske Investeringsbanks kontracykliske rolle og bekræfte Den Europæiske Centralbanks rolle som långiver i sidste instans, der bør være i stand til at tilvejebringe ubegrænset likviditet gennem yderligere ukonventionelle pengepolitiske foranstaltninger med henblik på at tackle realøkonomiens likviditetsbehov, bevare euroområdets integritet, styrke det indre markeds funktion og støtte EU's rolle som en global økonomisk aktør.

I tråd med Europa-Parlamentets holdning tilskynder EØSU Kommissionen til omgående at revidere det nuværende EU-budget for at tage højde for covid-19-krisens omfang ved at:

  • mobilisere de disponible finansielle margener i 2020-budgettet,
  • omdirigere EU's overskud for 2019 i stedet for at sende disse penge tilbage til medlemsstaterne og anvende samtlige disse midler til at lette finansieringen af coronarelaterede aktiviteter, helst på EU-plan,
  • ændre den eksisterende lovgivning på samhørighedsområdet, så medlemsstaterne får større fleksibilitet til at foretage overførsler mellem de forskellige samhørighedspolitiske programmer, og ressourcerne hurtigt kan dirigeres derhen, hvor der er mest brug for dem.

Ud over ovenstående står det klart, at et fuldt operationelt indre marked er vigtigere end nogensinde før, og at fuldførelsen af dette vil være en hjørnesten i genopretningen. Samtidig med at landene beskytter borgernes sundhed, har det i øjeblikket afgørende betydning, at medlemsstaterne opretter grønne korridorer, der muliggør fri udveksling af vigtige varer og forsyninger i hele Unionen.

Desuden er EØSU overbevist om, at covid-19-pandemien har bragt den barske virkelighed frem i lyset, at EU ikke har de nødvendige regler og forudsætninger for at imødegå en sådan nødsituation på en hurtig og sammenhængende måde. De barske erfaringer fra denne sundhedskrise skal resultere i, at oprettelsen af en "EU-sundhedsunion" kommer på den europæiske dagsorden.

Covid-19 vil få en dybtgående og negativ indvirkning på opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling og målene i den europæiske grønne pagt. Derfor insisterer EØSU på, at det er nødvendigt hurtigst muligt at imødegå denne akutte trussel og fokusere vores genopretningsindsats på målene for bæredygtig udvikling og den grønne pagt, så hurtigt det kan lade sig gøre.

Opretholdelse af retsstaten og de europæiske værdier

Den Europæiske Union er baseret på fælles europæiske værdier, som der ikke under nogen omstændigheder kan forhandles om[1]: respekt for den menneskelige værdighed og menneskerettigheder, frihed, demokrati, lighed og retsstaten. Disse værdier må ikke glemmes, når EU og Unionens medlemsstater står over for en nødsituation og konsekvenserne heraf i form af økonomiske og sociale udfordringer. Selv om reaktionen på den aktuelle krise skal være hurtig og berettiger visse ekstraordinære og tidsbegrænsede foranstaltninger, må disse ikke gå imod retsstaten, og de må ikke bringe demokratiet, magtens tredeling og de europæiske borgeres grundlæggende rettigheder i fare. EØSU insisterer på, at alle politiske foranstaltninger i den henseende fuldt og helt skal stemme overens med vores fælles værdier som fastsat i artikel 2 i EU-traktaten.

Dette udbrud er en solidaritetstest – politisk, økonomisk, socialt og videnskabeligt – for hele Den Europæiske Union. Vi er nødt til at arbejde sammen om at bekæmpe en fælles og eksistentiel trussel, der ikke respekterer grænser, sikre at vi har de nødvendige ressourcer til at bringe dette udbrud til ophør og finde fælles løsninger på fælles problemer.

[1]             EØSU's udtalelse SC/052 om EU's fremtid: Fordelene for borgerne og respekt for de europæiske værdier.