ELi reageerimine COVID-19 puhangule ja vajadus enneolematu solidaarsuse järele liikmesriikide vahel

This page is also available in

Kiireloomuline ja terviklik Euroopa majanduse elavdamise kava

COVID-19 kriis on esiteks inimeste tervisega seotud hädaolukord, teiseks tõsine majanduslik ja sotsiaalne oht ning kolmandaks võimalik katsumus demokraatlikele institutsioonidele.

Seistes silmitsi ühe läbi aegade suurima kriisiga peab EL juhinduma põhimõttest, et teda peetakse ühise saatusega ühenduseks. Selle põhimõtte kaudu tuletab komitee meelde, et on võimalik vastu võtta ja koordineerida ühiseid ja solidaarseid meetmeid, et seista vastu COVID-19 kriisi negatiivsetele tervise-, majanduslikele ja sotsiaalsetele mõjudele.

Sellega seoses hindab komitee Euroopa Komisjoni kiiret reageerimist ja väljendab heameelt kõigi seni väljakuulutatud ELi meetmete üle. Komitee peab neid meetmeid siiski vaid esimeseks käegakatsutavaks näiteks ELi solidaarsusest ja vastutusest oma kodanike, ettevõtete ja töötajate ees ning vajalikuks esimeseks sammuks meie kollektiivses võitluses pandeemia vastu.

Samal ajal on komitee seisukohal, et meetmete ulatus ja kasutuselevõetavate vahendite summa peavad tõhususe tagamiseks vastama hädaolukorra ulatusele. Me elame erakordsetel aegadel, mis tekitavad talumatut survet ELi kodanikele, ettevõtetele ja töötajatele, kes kardavad õigustatult oma tervise, töökohtade ja oma laste tuleviku pärast. Praegu on vaja tugevat poliitilist juhtimist ja Euroopa poliitiliste juhtide ühehäälset ja julget tegutsemist. Meie kodanikud ja ka ajalugu hindavad meid selle põhjal, milliseid meetmeid me sel äärmiselt olulisel hetkel võtame või ei võta.

Komitee on veendunud, et praegusel suure ebakindluse ajal võimaldaks ainult terviklik Euroopa majanduse elavdamise kava ELi liikmesriikidel kõige paremini toime tulla COVID-19 pandeemia tagajärgedega ning muuta Euroopa majandus jätkusuutlikumaks ja vastupidavamaks.

Komitee arvates peaks selline majanduse elavdamise kava hõlmama eelkõige järgmisi meetmeid, mille eesmärk on tagada kogu ELis asjakohane fiskaal- ja rahapoliitika, mis vastab majandus- ja rahaliidu mõõtmele ja eesmärkidele:

  • uurida Euroopa stabiilsusmehhanismi täielikku potentsiaali aidata aktiivselt kõigil liikmesriikidel taastada turu usaldus ennetuslike krediidiliinide kaudu, mis tuleks teha kättesaadavaks kiiresti ja ilma diskrimineerivate tingimusteta, kohandades samal ajal asjakohaselt nende hinnapoliitikat, et võtta arvesse praeguseid väga madalaid turumäärasid;
  • luua kiiresti tööhõive toetamise erakorraline Euroopa rahastu (TERA), mille kohta komisjon hiljuti ettepaneku tegi. See on oluline vahend COVID-19 pandeemia majanduslike ja sotsiaalsete mõjude leevendamiseks ning selle konkreetne eesmärk on kaitsta töökohti ja töötajaid;
  • luua hädaolukorraga tegelemiseks sihtotstarbeline COVID-19 fond, et anda kõigile ELi liikmesriikidele võimalikult suurt rahalist toetust kahes etapis: esimene neist on seotud tervisealase, majandusliku ja sotsiaalse hädaolukorraga ning teine Euroopa majanduse elavdamisega, kui tervisealane hädaolukord on lõppenud. Sellele fondile peavad võrdselt juurde pääsema kõik liikmesriigid ja selle eesmärk peab olema vältida ettevõtete pankrotistumist, tagada tööhõive ning aidata Euroopa ettevõtetel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel võimalikult kiiresti taastuda;
  • tugevdada Euroopa Investeerimispanga vastutsüklilist rolli, suurendades selle suutlikkust ja kinnitades Euroopa Keskpanga osatähtsust viimase instantsi laenuandjana, kes peaks suutma pakkuda piiramatut likviidsust uute ebatraditsiooniliste rahapoliitika meetmete abil, et tegeleda reaalmajanduse likviidsusvajadustega, säilitada euroala terviklikkus, tõhustada ühtse turu toimimist ja toetada ELi kohta ülemaailmse majanduses.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga nõuab komitee tungivalt, et komisjon vaataks järgmist tehes viivitamata läbi praeguse ELi eelarve, et võtta arvesse COVID-19 kriisi mõõdet:

  • kasutades olemasolevaid 2020. aasta eelarve finantsvarusid;
  • suunates ümber ELi 2019. aasta ülejäägi, selle asemel et tagastada see raha liikmesriikidele, ning kasutades neid vahendeid täielikult ära koroonaviirusega seotud meetmete eelarvestamise hõlbustamiseks, eelistatavalt ELi tasandil;
  • muutes ühtekuuluvuse valdkonnas kehtivaid õigusakte, et võimaldada liikmesriikidele suuremat paindlikkust ümberpaigutuste tegemisel ühtekuuluvuspoliitika eri programmide vahel, eesmärgiga suunata vahendid kiiresti ümber sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse.

Lisaks eespool nimetatule on selge, et täielikult toimiv ühtne turg on olulisem kui kunagi varem ning et selle väljakujundamine on majanduse elavdamise nurgakivi. Kodanike tervise kaitsmise kõrval on praegu väga oluline, et liikmesriigid looksid nö rohelised koridorid, mis võimaldavad elutähtsate kaupade ja tarnete vaba liikumist läbi liidu.

Lisaks usub komitee kindlalt, et COVID-19 pandeemia on toonud esile karmi reaalsuse: ELil puuduvad sellise hädaolukorraga kiiresti ja sidusalt toimetulemiseks vajalikud eeskirjad ja tingimused. Niisugusest tervisealasest hädaolukorrast saadud karmid õppetunnid peavad kuuluma ELi terviseliidu loomise Euroopa tegevuskavasse.

COVID-19 avaldab sügavat ja negatiivset mõju kestliku arengu eesmärkide ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisele. Seetõttu rõhutab komitee vajadust seista sellele kiireloomulisele ohule võimalikult kiiresti vastu ning keskenduda majanduse elavdamiseks tehtavates jõupingutustes kestliku arengu eesmärkidele ja rohelisele kokkuleppele ilma liigse viivituseta.

Õigusriigi põhimõtte ja Euroopa väärtuste säilitamine

Euroopa Liit põhineb ühistel Euroopa väärtustel, mis ei ole mitte mingil juhul läbiräägitavad[1]: inimväärikuse ja inimõiguste austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus ja õigusriik. EL ja selle liikmesriigid ei tohi hädaolukorra ning selle majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega silmitsi seistes neid väärtusi unustada. Kuigi praegusele kriisile tuleb reageerida kiiresti ja see nõuab teatavaid erakorralisi ja ajaliselt piiratud meetmeid, ei tohi need minna vastuollu õigusriigi põhimõttega ega ohustada demokraatiat, võimude lahusust ja Euroopa kodanike põhiõigusi. Komitee rõhutab, et kõik sellega seotud poliitikameetmed peavad olema täielikult kooskõlas meie ühiste väärtustega, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2.

See haiguspuhang on kogu Euroopa Liidu poliitilise, rahandusliku, sotsiaalse ja teadusliku solidaarsuse proovikivi. Peame ühendama jõud, et võidelda selle ühise ja eksistentsiaalse ohuga, mis ei austa piire, ning tagada vajalikud vahendid, et teha puhangule lõpp ja leida ühistele probleemidele ühised lahendused.

 


[1]             Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi tulevik: eelised kodanikele ja Euroopa väärtuste austamine“.