EU:n vastaus covid-19-pandemiaan ja jäsenvaltioiden ennennäkemättömän solidaarisuuden tarve

This page is also available in

Euroopan talous tarvitsee kiireellisesti kattavaa elvytyssuunnitelmaa

Covid-19-kriisi on ensi kädessä uhka kansanterveydelle ja lisäksi vakava taloudellinen ja sosiaalinen uhka. Kolmanneksi se saattaa panna demokraattiset instituutiot koetukselle.

Vastatessaan tähän kriisiin, joka on yksi sen historian pahimmista, EU:n on pidettävä periaatteenaan, että se on yhteisö, jolla on yhteinen tulevaisuus. ETSK muistuttaa, että kyseistä periaatetta noudattaen voidaan toteuttaa ja koordinoida yhteisiä ja yhteisvastuuseen pohjautuvia toimia covid-19-kriisin kielteisten kansanterveydellisten, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten torjumiseksi.

Tätä taustaa vasten ETSK arvostaa Euroopan komission ripeää toimintaa ja suhtautuu myönteisesti kaikkiin jo ilmoitettuihin EU:n toimenpiteisiin. ETSK pitää niitä kuitenkin vasta ensimmäisenä kouriintuntuvana osoituksena EU:n solidaarisuudesta ja vastuullisuudesta kansalaisia, yrityksiä ja työntekijöitä kohtaan sekä välttämättömänä ja elintärkeänä ensi askeleena pandemian yhteisessä torjunnassa.

Komitea katsoo, että toteutettavien toimenpiteiden ja käyttöön otettavien varojen tulee joka tapauksessa olla mittakaavaltaan ja määrältään oikeassa suhteessa hätätilanteen laajuuteen, jotta niillä olisi vaikutusta. Elämme poikkeuksellisia aikoja, ja tilanteesta aiheutuu sietämätöntä painetta EU:n kansalaisille, yrityksille ja työntekijöille, jotka ovat syystäkin peloissaan terveytensä, työpaikkansa sekä lastensa tulevaisuuden puolesta. Tilanne vaatii Euroopan päättäjiltä vahvaa poliittista johtajuutta sekä yksituumaisia ja rohkeita toimia. Se, mitä tällä ravisuttavan tärkeällä hetkellä tehdään tai jätetään tekemättä, tulee määrittämään, minkä arvon kansalaiset ja historiankirjoitus meille antavat.

ETSK on vakuuttunut siitä, että käsillä olevina hyvin epävarmoina aikoina tarvitaan välttämättä kattavaa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa, jotta EU:n jäsenvaltiot, kansalaiset, yritykset ja työntekijät pystyvät vastaamaan parhaansa mukaan covid-19-pandemian seurauksiin ja jälleenrakentamaan Euroopan taloutta niin, että se on jatkossa kestävämmällä pohjalla ja sietokykyisempi.

Elvytyssuunnitelmaan tulee ETSK:n näkemyksen mukaan sisällyttää ensisijaisesti seuraavat toimenpiteet, joiden tavoitteena on varmistaa, että kaikkialla EU:ssa voidaan ryhtyä asianmukaisiin ja talous- ja rahaliiton laajuuteen ja tavoitteisiin nähden oikeasuhtaisiin finanssi- ja rahapoliittisiin toimiin:

  • Tutkitaan, millä kaikilla tavoilla Euroopan vakausmekanismista myönnettäviä ennalta varautuvia luottoja voidaan hyödyntää aktiivisesti kaikkien jäsenvaltioiden auttamiseksi palauttamaan markkinoiden luottamus. Kyseiset luottojärjestelyt olisi asetettava saataville nopeasti ja ilman syrjiviä ehtoja, ja samalla olisi mukautettava asianmukaisesti niiden hinnoittelua markkinoiden nykyisen erittäin matalan korkotason huomioon ottamiseksi.
  • Otetaan ripeästi käyttöön komission äskettäin ehdottama eurooppalainen tilapäinen tukiväline (SURE), joka on tärkeä covid-19-pandemian taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten lievittämiseksi ja jonka avulla on tarkoitus suojella etenkin työpaikkoja ja työntekijöitä.
  • Luodaan EU:n ”sotakassaksi” erityinen covid-19-rahasto, jotta unionin kaikille jäsenvaltioille voidaan osoittaa mahdollisimman kattavasti taloudellista tukea kahdessa vaiheessa: ensin kansanterveys-, talous- ja sosiaalikriisin selättämiseksi ja terveysuhan väistyttyä Euroopan talouden rattaiden saamiseksi jälleen pyörimään. Kaikkien jäsenvaltioiden on voitava saada rahastosta tukea tasavertaisesti, ja tuen avulla olisi pyrittävä ehkäisemään yritysten konkursseja, suojeltava työpaikkoja ja autettava Euroopan yrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia pääsemään mahdollisimman nopeasti takaisin jaloilleen.
  • Lujitetaan Euroopan investointipankin asemaa suhdanteiden tasoittajana kasvattamalla sen kapasiteettia ja vahvistetaan EKP:n rooli hätärahoittajana, jonka pitäisi pystyä tarjoamaan rajattomasti likviditeettiä jatkamalla epätavanomaisia rahapoliittisia toimenpiteitä, jotta voidaan vastata reaalitalouden rahoitustarpeisiin, pitää euroalue eheänä, tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa ja tukea EU:n roolia globaalina taloustoimijana.

ETSK kehottaa Euroopan parlamentin kannan mukaisesti komissiota tarkistamaan välittömästi EU:n nykyistä talousarviota covid-19-kriisin huomioon ottamiseksi. Tähän liittyen tulee

  • ottaa käyttöön vuoden 2020 talousarviossa käytettävissä oleva taloudellinen liikkumavara
  • kohdentaa EU:n vuoden 2019 ylijäämä uudelleen sen sijaan, että varat palautettaisiin jäsenvaltioille, ja käyttää kyseiset varat kokonaan edellytysten luomiseen koronaviruspandemiaan liittyvien toimien budjetoinnille, jonka tulee tapahtua mieluiten EU:n tasolla
  • muuttaa voimassa olevaa koheesiopolitiikan alan lainsäädäntöä siten, että jäsenvaltiot voivat tehdä joustavammin siirtoja koheesiopolitiikan eri ohjelmien välillä varojen suuntaamiseksi nopeasti sinne, missä tarve on suurin.

Edellä esitetyn lisäksi on selvää, että sisämarkkinoiden moitteeton toiminta on nyt tärkeämpää kuin koskaan ja että niiden valmiiksi saattaminen on elpymisen kulmakivi. Kansalaisten terveyden turvaamisen lisäksi tällä hetkellä on ensiarvoisen tärkeää, että jäsenvaltiot avaavat ”vihreitä linjoja”, joita myöten elintärkeät tavarat ja toimitukset pääsevät kulkemaan vapaasti unionin sisällä.

ETSK:n vakaa näkemys on, että covid-19-pandemia on paljastanut sen karun totuuden, ettei EU:lla ole sääntöjä ja edellytyksiä, joita se tarvitsisi kyetäkseen reagoimaan nykyisenlaiseen hätätilanteeseen nopeasti ja johdonmukaisesti. Tästä kansanterveyskriisistä saatujen karujen opetusten johdosta unionin tulee ottaa asialistalleen EU:n ”terveysunionin” perustaminen.

Covid-19-kriisi tulee haittaamaan vakavasti kestävän kehityksen tavoitteiden ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista. ETSK korostaakin, että tähän välittömään uhkaan on vastattava mahdollisimman ripeästi ja että elvytystoimet tulee kohdentaa ilman aiheetonta viivytystä nimenomaan kestävän kehityksen tavoitteisiin ja vihreän kehityksen ohjelmaan.

Oikeusvaltioperiaatteen ja eurooppalaisten arvojen ylläpitäminen

Euroopan unioni perustuu yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin, joista ei voida tinkiä missään olosuhteissa.[1] Näitä perusarvoja – ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo ja oikeusvaltio – ei saa unohtaa, kun EU ja sen jäsenvaltiot ovat hätätilanteessa ja joutuvat vastaamaan sen mukanaan tuomiin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. Meneillään olevaan kriisiin on reagoitava aikailematta ja tässä yhteydessä on oikeutettua ryhtyä tiettyihin poikkeuksellisiin ja kestoltaan rajattuihin toimiin, mutta toimenpiteet eivät saa olla oikeusvaltioperiaatteen vastaisia eivätkä vaarantaa demokratiaa, vallanjaon periaatetta tai EU:n kansalaisten perusoikeuksia. ETSK painottaa, että kaikissa asiaan liittyvissä politiikkatoimissa on noudatettava kaikilta osin unionin yhteisiä arvoja, jotka on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa.

Covid-19-pandemia koettelee unionin laajuisesti EU:n poliittista, taloudellista ja sosiaalista solidaarisuutta sekä solidaarisuutta tieteen alalla. Meidän on yhdistettävä voimamme, jotta voimme torjua tätä yleistä vaaraa, joka uhkaa olemassaoloa eikä kunnioita rajoja, ja varmistettava, että viruksen taltuttamiseksi on käytettävissä tarvittavat resurssit. Yhteisiin ongelmiin tulee etsiä yhteisiä ratkaisuja yhtenä joukkona.

 

[1]             ETSK:n lausunto aiheesta ”EU:n tulevaisuus: kansalaisten saamat hyödyt ja eurooppalaisten arvojen kunnioitus” (asiakokonaisuus SC/052).