Av EESK:s arbetstagargrupp

Ett protokoll om sociala framsteg som en del av EU:s grundlag innebär att arbetstagarnas krav på ett starkt socialt skydd från EU tillgodoses.

Anständiga löner och korrekta arbetsvillkor är en grundläggande rättighet som måste gälla för alla. Det är viktigt att denna grundläggande rättighet garanteras för att samhället ska kunna utvecklas i positiv riktning. Den är hörnstenen i en sund social marknadsekonomi som strävar efter framsteg i form av ekonomiska vinster och stärkt konkurrenskraft samtidigt som arbetsmarknadspolitiska åtgärder vidtas för att säkerställa sociala framsteg och värna demokratiska värden. Dessa två aspekter går inte skilja åt, och detta var en av de viktigaste ståndpunkter som framfördes av arbetstagare och medborgare under konferensen för Europas framtid.

När människor hör talas om den inre marknaden undrar de hur den kan förbättra deras vardag. De vill ha ett starkt socialt skydd, en minimiinkomst, en förstärkt social dialog och kollektivförhandlingar, lika möjligheter på arbetsmarknaden – vilket innebär att vi måste sätta stopp för social dumpning – rättvisa skatter, bostäder till överkomliga priser och jämställdhet mellan könen.

Ett protokoll om sociala framsteg skulle innebära att man hittar konkreta lösningar på sådana praktiska problem genom att man främjar och värnar sociala rättigheter av högsta standard och förhindrar att rättigheter går förlorade eller åsidosätts.

I en tid då de mänskliga rättigheterna, rättsstatens principer och demokratin utmanas i allt högre grad måste EU på nytt bekräfta sitt åtagande att stå upp för dessa grundläggande värden genom att sätta frågan om ett socialt Europa i centrum för unionens ambitioner. Människor behöver ges garantier att deras sociala rättigheter inte kommer att åsidosättas genom att man prioriterar ekonomin och marknaden, vilket var fallet med den åtstramningspolitik som fördes för att komma till rätta med finanskrisen 2008.

  • Se även ”EESK stöder uppmaningarna att ge grundläggande sociala rättigheter företräde framför de ekonomiska friheterna enligt EU-lagstiftningen” (ovan).