Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

ES pamattiesībās nostiprināts sociālā progresa protokols atbilstu darba ņēmēju prasībai, ka Eiropai jānodrošina stabila viņu sociālā aizsardzība.

Visiem cilvēkiem ir tiesības uz pienācīgu atalgojumu un pienācīgiem darba apstākļiem. Šo pamattiesību nodrošināšana ir būtisks faktors, kas ietekmē sabiedrības attīstību. Tā veido stūrakmeni stabilai sociālai tirgus ekonomikai, kas cenšas panākt progresu tautsaimniecības un konkurētspējas jomā, vienlaikus veicot sociālās politikas pasākumus, lai nodrošinātu sociālo attīstību un demokrātiskās vērtības. Abi virzieni nav viens no otra šķirami: tas bija viens no aspektiem, par ko darba ņēmēji un iedzīvotāji pauda bažas konferencē par Eiropas nākotni.

Kad cilvēki dzird par vienoto tirgu, viņi jautā, kā tas uzlabos viņu ikdienas dzīvi. Viņi vēlas stabilu sociālo aizsardzību, minimālos ienākumus, spēcīgāku sociālo dialogu un darba koplīguma slēgšanas sarunas, vienlīdzīgas iespējas darba tirgū (arī sociālā dempinga izbeigšanu), taisnīgu nodokļu politiku, cenas ziņā pieejamus mājokļus un dzimumu līdztiesību.

Sociālā progresa protokols būtu konkrēts šo praktisko problēmjautājumu risinājums, kas veicinātu un aizsargātu augstākos sociālo tiesību standartus un nepieļautu regresu vai noteikumu apiešanu.

Laikā, kad cilvēktiesības, tiesiskums un demokrātija tiek arvien vairāk apdraudēta, Eiropas Savienībai atkārtoti jāapliecina apņēmība respektēt šīs pamatvērtības, savos pūliņos īpašu vērību veltot sociālai Eiropai. Jānodrošina, ka cilvēku sociālās tiesības netiks atstātas novārtā, uzsvaru liekot tikai uz ekonomikas un tirgus attīstību, kā tas bija ar taupības pasākumiem, ar kuriem reaģēja uz 2008. gada finanšu krīzi.

  • Skatīt arī materiālu “EESK atbalsta aicinājumu ES tiesību aktos prioritāti piešķirt sociālajām pamattiesībām, nevis ekonomiskajām brīvībām” (iepriekš)