Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal na svojom aprílovom plenárnom zasadnutí stanovisko o vplyve metaverza na spoločnosť. V stanovisku sa zdôrazňuje, že v záujme zabezpečenia inkluzívneho a bezpečného virtuálneho prostredia sa musí EÚ urýchlene zamerať na príležitosti a riziká spojené s metaverzom.

Metaverzum už preukázalo, že má potenciál ponúknuť nákladovo efektívne riešenia, rýchlejšiu výrobu, lepšiu kvalitu, nižšie riziko a vyššiu efektivitu. Vyzerá sľubne aj pri zmierňovaní vplyvov na životné prostredie, pretože umožňuje prácu na diaľku, a tým znižuje potrebu fyzického cestovania a emisie uhlíka.

Spravodajca stanoviska EHSV Martin Böhme zdôraznil, že „metaverzum a virtuálne svety budú mať rozhodujúci vplyv na naše životy. Otvárajú príležitosti, ale tiež skrývajú potenciálne nástrahy, ktoré musíme predvídať.“

Virtuálne svety predstavujú viacero rizík, najmä pre deti a zraniteľné skupiny. Výbor vyzýva prevádzkovateľov platforiem, aby zaviedli prísne kontrolné mechanizmy na filtrovanie a odstraňovanie škodlivého obsahu a poskytli záruky na predchádzanie obťažovaniu, zneužívaniu a vykorisťujúcemu správaniu. Obavy používateľov sa okrem iného týkajú aj závislosti, ochrany súkromia a duševného zdravia.

Existujúce právne predpisy nemusia postačovať na reguláciu virtuálnych svetov. EHSV naliehavo vyzýva inštitúcie EÚ, aby zabezpečili, že metaverzum bude rešpektovať právne predpisy a daňové pravidlá reálneho sveta, a aby sa osobitnými potrebami, ktoré sú s ním spojené, zaoberali prostredníctvom nových opatrení.

V stanovisku sa poukazuje na to, že priemyselné metaverzum má významný potenciál pre európske podniky, ktoré chcú optimalizovať svoju prevádzku, zhromažďovať údaje a zlepšovať výkonnosť. Výzvy v priemysle sa týkajú okrem iného širšieho akceptovania nových technológií, rekvalifikácie pracovnej sily a zaistenia etického a bezpečného používania metaverza.

„Vytváranie virtuálnych svetov pre podniky si vyžaduje špecifické zručnosti a Európa musí vynaložiť úsilie, aby sa opäť stala atraktívnym miestom pre výskum a udržala si svoje vedúce postavenie,“ uviedol spoluspravodajca EHSV Hervé Jeannin.

V súčasnosti sa pripravuje druhé stanovisko EHSV o metaverze, ktoré by malo byť prijaté v druhej polovici roka. (gb)