Vid plenarsessionen i april antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ett yttrande om metaversums inverkan på samhället. I yttrandet betonas behovet av att EU snabbt tar itu med de möjligheter och risker som är förknippade med metaversum för att säkerställa en inkluderande och säker virtuell värld.

Metaversums potential att erbjuda kostnadseffektiva lösningar, snabbare produktion, ökad kvalitet, riskreducering och förbättrad effektivitet har redan påvisats. Det är också lovande i fråga om begränsning av miljöpåverkan genom att det möjliggör distansarbete och minskar behovet av fysiskt resande och koldioxidutsläpp.

EESK:s föredragande för yttrandet, Martin Böhme, understryker att ”metaversum och virtuella världar kommer att ha en betydande effekt på våra liv. Detta medför möjligheter men även potentiella fallgropar som vi måste förutse.”

Virtuella världar medför flera risker, särskilt för barn och utsatta grupper. Kommittén uppmanar plattformsoperatörerna att införa strikta kontrollmekanismer för att filtrera och avlägsna skadligt innehåll samt skyddsåtgärder för att förhindra trakasserier, missbruk och exploaterande beteenden. Farhågor kring problem som beroende, integritet och psykisk ohälsa har också noterats bland användarna.

Den befintliga lagstiftningen kanske inte är tillräcklig för att reglera virtuella världar. EESK uppmanar EU-institutionerna att se till att den verkliga världens lagstiftning och beskattning respekteras i metaversum och att ta itu med de specifika behoven genom nya åtgärder.

I yttrandet påpekas det att industrins metaversum rymmer stora möjligheter för europeiska företag som vill optimera sin verksamhet, samla in data och förbättra resultaten. Industrins utmaningar omfattar behovet av ökad acceptans för denna nya teknik, omskolning av arbetskraften och säkerställandet av etiska och säkra upplevelser.

”Att bygga metaversum för företag kräver särskild kompetens och Europa måste sträva efter att återigen bli ett samhälle som välkomnar forskare så att man ligger steget före”, förklarar EESK:s medföredragande, Hervé Jeannin.

EESK håller för närvarande på att utarbeta ett andra yttrande om metaversum som ska läggas fram för antagande under det andra halvåret. (gb)