Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε γνωμοδότηση σχετικά με τον αντίκτυπο του μετασύμπαντος στην κοινωνία. Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει ταχέως τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνδέονται με το μετασύμπαν προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς εικονικό περιβάλλον.

Το μετασύμπαν (metaverse) έχει αποδείξει ότι μπορεί να παρέχει οικονομικά αποδοτικές λύσεις, ταχύτερη παραγωγή, βελτιωμένη ποιότητα, μείωση των κινδύνων και βελτίωση της αποδοτικότητας. Ενθαρρυντικός φαίνεται να είναι επίσης ο αντίκτυπός του στον μετριασμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την παροχή της δυνατότητας τηλεργασίας και τον περιορισμό της ανάγκης για φυσικές μετακινήσεις και τη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών.

Ο εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ Martin Böhme τόνισε ότι «το μετασύμπαν και οι εικονικοί κόσμοι θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή μας και θα συνοδεύονται από ευκαιρίες, αλλά και πιθανούς κινδύνους».

Οι εικονικοί κόσμοι ενέχουν ποικίλους κινδύνους, ιδίως για τα παιδιά και τις ευάλωτες ομάδες. Η ΕΟΚΕ καλεί τους φορείς εκμετάλλευσης ψηφιακών πλατφορμών να θέσουν σε εφαρμογή αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου που θα φιλτράρουν και θα διαγράφουν επιβλαβές περιεχόμενο, και να προβλέψουν διασφαλίσεις για την πρόληψη της παρενόχλησης, της κακοποίησης και της καταχρηστικής συμπεριφοράς. Ανησυχίες όπως ο εθισμός και τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ψυχικής υγείας επισημαίνονται επίσης ως ανησυχίες των χρηστών.

Η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί επίσης να μην επαρκεί για τη ρύθμιση των εικονικών κόσμων. Η ΕΟΚΕ καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι οι νομικοί και φορολογικοί κανόνες, οι οποίοι ισχύουν στον πραγματικό κόσμο, εφαρμόζονται και στο μετασύμπαν και να λάβουν νέα μέτρα για την ικανοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών όσον αφορά τη ρύθμιση του μετασύμπαντος.

Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι το μετασύμπαν της βιομηχανίας προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στις ευρωπαϊκές εταιρείες που επιδιώκουν να βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, να συλλέξουν δεδομένα και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Οι βιομηχανίες καλούνται να ανταποκριθούν μεταξύ άλλων σε προκλήσεις, όπως η αύξηση της αποδοχής αυτών των νέων τεχνολογιών, η επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού και η διασφάλιση δεοντολογικής και ασφαλής χρήσης του μετασύμπαντος.

«Η δημιουργία μετασυμπάντων για τις επιχειρήσεις απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες και η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να καταστεί εκ νέου ελκυστικός τόπος για την έρευνα προκειμένου να διατηρήσει την ηγετική της θέση», δήλωσε ο συνεισηγητής της ΕΟΚΕ Hervé Jeannin.

Επί του παρόντος, η ΕΟΚΕ καταρτίζει δεύτερη γνωμοδότηση σχετικά με το μετασύμπαν, η οποία προβλέπεται να εγκριθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2023. (gb)