Klimatické ciele EÚ: iba holistickým prístupom môžeme výzvy premeniť na príležitosti

2030  40% increases to 55%

EHSV opakuje, že zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % je správnou voľbou. Vo svojom stanovisku na tému Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu však zdôrazňuje, že ak sa pri čiastkových cieľoch nevyvinie väčšie úsilie na urýchlenie tohto procesu, cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 je ohrozený.

Je pravda, že pandémia COVID-19 priniesla so sebou obrovské ekonomické problémy. Presmerovanie investícií na plán obnovy však pripravilo pôdu pre novú stratégiu: „náklady na obnovu v kombinácii s ambicióznymi opatreniami v oblasti klímy“, uvádza pomocný spravodajca stanoviska EHSV Jan Dirx.

Spravodajca Arnold Puech d’Alissac poznamenal, že „v stanovisku sa zdôrazňuje aj potreba posilniť biohospodárstvo a nahradiť fosílne palivá, a preto je mimoriadne dôležité uprednostniť aktualizáciu európskych právnych predpisov týkajúcich sa prechodu na ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie“.

Dnes je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým využiť všetky možné nástroje na dosiahnutie ambicióznejších klimatických cieľov. Ide o nástroje ako zelená dohoda, európsky právny predpis v oblasti klímy, VFR, Next Generation EU, SPP, stratégia „z farmy na stôl“, stratégia v oblasti biodiverzity, obchodné politiky a dohody, ktoré by všetky mali byť koherentným spôsobom prepojené a mali by zabezpečiť, aby sa pri prechode na nikoho nezabudlo.

Občania sú „kľúčovými partnermi v boji proti zmene klímy“ a sú „nevyhnutnou podmienkou úspešnej politiky v oblasti klímy v EÚ“.

EHSV preto opätovne navrhol zriadiť platformu zainteresovaných strán európskeho klimatického paktu založenú na zásadách inkluzívnosti a transparentnosti, ako aj na skutočnej participácii a zodpovednosti aktérov v oblasti zmeny klímy na všetkých úrovniach. (mr)