Cele klimatyczne UE: tylko holistyczne podejście może zmienić wyzwania w możliwości

2030  40% increases to 55%

EKES potwierdza, że decyzja o redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 jest właściwa. Jednak w swej opinii „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy” Komitet podkreśla, że konieczne jest wzmożenie wysiłków na rzecz osiągnięcia celów pośrednich, by przyśpieszyć ten proces, bo inaczej możemy nie osiągnąć celu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050.

Prawdą jest, że COVID-19 spowodował ogromne problemy ekonomiczne. Jednakże przekierowanie inwestycji na rzecz planu odbudowy utorowało drogę do nowej strategii polegającej na łączeniu wydatków przeznaczonych na odbudowę z ambitnymi działaniami w dziedzinie klimatu, jak podkreślił współsprawozdawca EKES-u Jan Dirx.

W opinii podkreśla się również potrzebę wzmocnienia biogospodarki i zastąpienia paliw kopalnych, a w konsekwencji znaczenie priorytetowej aktualizacji legislacji europejskiej w sprawie przejścia na paliwa odnawialne, zaznaczył z kolei sprawozdawca EKES-u Arnold Puech d'Alissac.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek istotne jest, aby wykorzystać każde możliwe narzędzie do zwiększenia ambicji klimatycznej: Zielony Ład, prawo o klimacie, wieloletnie ramy finansowe, narzędzie służące odbudowie Next Generation EU, wspólną politykę rolną, strategię „od pola do stołu” oraz strategię ochrony różnorodności biologicznej, politykę handlową i porozumienia handlowe itd. Wszystkie te elementy powinny być powiązane ze sobą w spójny sposób, w celu upewnienia się, że przejście to nie pozostawia nikogo z tyłu.

Obywatele są „kluczowymi partnerami w walce ze zmianami klimatu” oraz warunkiem wstępnym powodzenia polityki klimatycznej w UE.

EKES proponuje utworzenie platformy zainteresowanych stron Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu opartej na zasadach pluralizmu, przejrzystości oraz rzeczywistego uczestnictwa i współodpowiedzialności podmiotów działających na rzecz klimatu na wszystkich szczeblach. (mr)