Spriocanna aeráide an Aontais: ní éireoidh ach le cur chuige iomlánaíoch na dúshláin a iompú ina ndeiseanna

2030  40% increases to 55%

Athdhearbhaíonn CESE gurb é an rogha ceart astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55 % ar a laghad faoi 2030. Ina thuairim uaidh, áfach, dar teideal Dlús a chur le hUaillmhian na hEorpa maidir leis an Aeráid, tá CESE á chur i bhfáth gur gá géarú ar na hiarrachtaí maidir leis na spriocanna idirmheánacha chun dlús a chur leis an bpróiseas nó beidh an baol ann nach mbainfear amach aeráidneodracht faoi 2050.

Is fíor go bhfuil fadhbanna tromchúiseacha eacnamaíocha ann de dheasca COVID-19. Mar sin féin, le hatreorú na hinfheistíochta i dtreo an phlean téarnaimh, cuireadh straitéis nua ar fáil: “caiteachas téarnaimh i dteannta gníomhú uaillmhianach ar son na haeráide”, agus béim á leagan air ag comhrapóirtéir CESE Jan Dirx.

Chuir Arnold Puech d'Alissac, rapóirtéir CESE béim ar an méid seo a leanas: “Sa tuairim sin, cuirtear i bhfios freisin an gá atá leis an mbithgheilleagar a neartú agus le breoslaí iontaise a ionadú agus, dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach tosaíocht a thabhairt don reachtaíocht Eorpach a thabhairt cothrom le dáta maidir leis an aistriú chuig breoslaí in-athnuaite”.

Is tábhachtaí anois ná riamh úsáid a bhaint as gach uirlis is féidir chun an uaillmhian aeráide a mhéadú: an Comhaontú Glas, an Dlí Aeráide, an CAI, an ionstraim théarnaimh “Next Generation EU”, an Comhbheartas Talmhaíochta, an straitéis Ón bhFeirm go dtí an Forc, an straitéis Bhithéagsúlachta, beartais trádála agus comhaontuithe trádála etc. Ba cheart iad ar fad a nascadh ar bhealach comhleanúnach lena n-áiritheofar nach bhfágfar duine ar bith ar leataobh san aistriú.

Is “comhpháirtithe ríthábhachtacha sa chomrac i gcoinne an athraithe aeráide” iad na saoránaigh, rud atá ina réamhriachtanas chun go mbeidh rath ar an mbeartas aeráide san Aontas Eorpach.

Sin an fáth go bhfuil Ardán Eorpach maidir le Geallsealbhóirí an Chomhshocraithe Aeráide á mholadh an athuair ag CESE bunaithe ar phrionsabail na cuimsitheachta, na trédhearcachta agus na rannpháirtíochta agus na húinéireachta fíre i bhfabhar geallsealbhóirí ar son na haeráide ar gach leibhéal. (mr)