EU-klimaatdoelstellingen: alleen met een brede aanpak kunnen we uitdagingen omzetten in kansen

2030  40% increases to 55%

Het EESC herhaalt dat een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55 % tegen 2030 de juiste keuze is. Wel beklemtoont het in zijn advies Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa dat meer werk moet worden gemaakt van de tussentijdse doelen willen we de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 halen.

Het is een feit dat COVID-19 een zware wissel op de economie heeft getrokken, maar dankzij de extra investeringen in het kader van het herstelplan kon wel de weg worden vrijgemaakt voor een nieuwe strategie waarbij “de uitgaven voor herstel hand in hand gaan met ambitieuze klimaatmaatregelen”, zo benadrukte EESC-corapporteur Jan Dirx.

“Voorts wordt er in het advies op gehamerd dat de bio-economie moet worden versterkt en fossiele brandstoffen moeten worden vervangen. Een actualisering van de Europese wetgeving inzake de transitie naar hernieuwbare brandstoffen mag dan ook niet langer worden uitgesteld”, aldus rapporteur Arnold Puech d'Alissac.

Het is de hoogste tijd om de klimaatactie op te voeren en daarbij alle mogelijke instrumenten in te zetten: de Green Deal, de klimaatwet, het MFK, het Europees herstelfonds Next Generation EU, het GLB, de “van boer tot bord”- en de biodiversiteitsstrategie, het handelsbeleid en handelsovereenkomsten, enz. Daarbij moet er steeds oog zijn voor de onderlinge samenhang tussen de verschillende instrumenten, zodat bij de transitie niemand buiten de boot valt.

Burgers zijn “cruciale partners in de strijd tegen klimaatverandering”; zonder burgerparticipatie is het klimaatbeleid van de EU dan ook tot mislukken gedoemd.

Vandaar dat het EESC nog maar eens een lans breekt voor een Europees stakeholdersplatform voor het klimaatpact, gestoeld op de beginselen van inclusiviteit, transparantie, echte participatie en eigen verantwoordelijkheid van klimaatstakeholders op alle niveaus. (mr)