Komitet popiera zaproponowane przez Komisję środki mające na celu przeciwdziałanie nadużywaniu firm wydmuszek i wprowadzenie minimalnego poziomu skutecznego opodatkowania osób prawnych, ale pragnie ich wzmocnienia. W dwóch opiniach przyjętych na marcowej sesji plenarnej EKES zwraca uwagę na ewentualne niedociągnięcia wniosków i proponuje istotne uzupełnienia do nich. 

Zadbanie o skuteczne i sprawiedliwe opodatkowanie na jednolitym rynku ma zasadnicze znaczenie dla wspierania rzeczywistej odbudowy po pandemii COVID-19 i dla finansowania transformacji cyfrowej i ekologicznej. W obu opiniach EKES poparł propozycje Komisji mające ukrócić wykorzystywanie firm przykrywek do unikania opodatkowania i wprowadzić minimalny poziom skutecznego opodatkowania przedsiębiorstw. Wskazał jednak na ewentualne luki w tych wnioskach i zaproponował istotne środki dodatkowe. 

Benjamin Rizzo, sprawozdawca opinii „Zwalczanie wykorzystywania przedsiębiorstw fasadowych”, stwierdził: Założone w państwach członkowskich firmy wydmuszki muszą dostosować swoją działalność do przedstawionych we wniosku Komisji wymogów, a współpraca między państwami członkowskimi jest dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebna, aby uniknąć osłabienia uprawnień podatkowych UE

Javier Doz Orrit, współsprawozdawca opinii, dodał: Dyrektywa wymierzona przeciwko przedsiębiorstwom fasadowym uzupełnia pakiet legislacyjny Komisji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, a zapis mówiący o przeciwdziałaniu zjawisku polegającemu na prowadzeniu firm wydmuszek przez zawodowych pośredników dodatkowo uzupełniłby ten pakiet. 

Krister Andersson, sprawozdawca opinii „Minimalne skuteczne opodatkowanie przedsiębiorstw”, oznajmił: OECD ma wkrótce przedstawić ważne zasady dotyczące „bezpiecznych przystani”, uproszczonego składania dokumentów urzędowych i innych istotnych kwestii, które należy uwzględnić w dyrektywie. Bardzo ważna jest jednolita transpozycja tych przepisów w UE i równe ich stosowanie na całym świecie

Petru Sorin Dandea, współsprawozdawca opinii, powiedział: Komitet wnosi o przeprowadzenie oceny skutków tych części dyrektywy, które mają zapewnić jej zgodność z prawem Unii. Wyniki tej analizy należy upublicznić. (tk)