EESK stöder de åtgärder som kommissionen föreslår för att bekämpa missbruk av skalbolag och införa en effektiv minimibeskattning av företag, men skulle vilja förstärka dem. I två yttranden som antogs vid plenarsessionen i mars pekade EESK på möjliga brister och föreslog viktiga tillägg. 

För att kunna stimulera en verklig återhämtning efter covid-19-pandemin och finansiera den gröna och den digitala omställningen är det av avgörande betydelse att man säkerställer en effektiv och rättvis beskattning på hela den inre marknaden. I de två yttrandena välkomnade EESK kommissionens förslag om att bekämpa användningen av skalbolag för att undvika beskattning och att införa en effektiv minimibeskattning av företag, men pekade samtidigt på eventuella luckor och föreslog ytterligare viktiga åtgärder. 

Benjamin Rizzo, föredragande för yttrandet om att bekämpa användning av skalbolag framhöll följande: ”Skalbolag som har inrättats i medlemsstaterna måste tvingas följa kommissionens förslag, och samarbetet mellan medlemsstaterna är av större vikt än någonsin för att undvika att EU:s finanspolitiska kapacitet urholkas.” 

Javier Doz Orrit, medföredragande för yttrandet, tillade: ”Om direktivet mot skalbolag är tänkt att utgöra ett komplement till kommissionens lagstiftningspaket om penningtvätt bör det kompletteras med en bestämmelse mot ”professionella möjliggörare” som driver skalbolag.” 

Krister Andersson, föredragande för yttrandet om effektiv minimibeskattning av företag, påpekade följande: ”OECD förväntas lägga fram viktiga regler om safe harbours, förenklad administrativ rapportering och andra viktiga punkter. Dessa regler bör också införlivas i direktivet. Det är ytterst viktigt att lagstiftningen införlivas på ett enhetligt sätt i EU och tillämpas lika och samtidigt i hela världen.” 

Petru Sorin Dandea, medföredragande för yttrandet, tillade följande: ”EESK skulle ha välkomnat en konsekvensbedömning av de delar av direktivet som gör det förenligt med EU-lagstiftningen. Vi anser att en sådan analys bör göras och offentliggöras.” (tk)