ЕИСК подкрепя предложените от Комисията мерки за борба със злоупотребите с фиктивни дружества и за установяване на минимално ефективно корпоративно данъчно облагане, но би желал те да бъдат засилени. В две становища, приети на пленарната сесия през март, ЕИСК отбеляза възможни недостатъци и предложи ключови допълнения. 

Гарантирането на ефективно и справедливо данъчно облагане в рамките на целия единен пазар е от решаващо значение за стимулиране на действително възстановяване след пандемията от COVID-19 и за финансиране на цифровия и екологичния преход. В двете становища ЕИСК приветства предложенията на Комисията за борба с използването на фиктивни дружества с цел избягване на данъчно облагане и за въвеждане на минимално ефективно данъчно облагане на дружествата, но изтъкна възможни пропуски и предложи ключови допълнителни мерки. 

Бенямин Рицо, докладчик по становището относно „Борба с използването на фиктивни образувания“, заяви: „Създадените в държавите членки фиктивни дружества трябва да бъдат приведени в съответствие с предложението на Комисията, а сътрудничеството между държавите членки е по-необходимо от всякога, за да се предотврати подкопаване на фискалните правомощия на ЕС“. 

Хавиер Дос Орит, съдокладчик по становището, заяви: „Ако директивата за борба с фиктивните дружества има за цел да допълни законодателния пакет на Комисията за борба с изпирането на пари, това законодателство би трябвало да бъде придружено и с правило срещу „професионалните посредници“, които управляват фиктивните дружества.“ 

Кристер Андерсон, докладчик по становището относно „Минимално ефективно данъчно облагане на дружествата“, заяви: „Очаква се ОИСР да представи важни правила относно режимите за закрила, опростеното административно подаване на документи и други важни въпроси. Тези правила също следва да бъдат включени в директивата. От решаващо значение е законодателството да бъде транспонирано по еднакъв начин в ЕС и да се прилага еднакво и едновременно в световен мащаб“. 

Петру Сорин Дандеа, съдокладчик по становището, заяви: „ЕИСК щеше да приеме много положително една оценка на въздействието за частите от директивата, които я привеждат в съответствие с правото на ЕС. Призоваваме такъв анализ да бъде извършен и да бъде направен публично достояние.“ (tk)