ETSK kannattaa toimenpiteitä, joita komissio ehdottaa kuoriyhtiöiden väärinkäytön estämiseksi ja yritysten tosiasiallisen vähimmäisverotuksen varmistamiseksi, mutta toivoo niiden vahvistamista. Komitea huomauttaa maaliskuun täysistunnossa hyväksymissään kahdessa lausunnossa ehdotusten mahdollisista puutteista ja esittää tärkeitä lisäyksiä. 

Tehokkaan ja oikeudenmukaisen verotuksen varmistaminen kaikkialla sisämarkkinoilla on ratkaisevan tärkeää todellisen elpymisen edistämiseksi covid-19-pandemian jälkeen ja digitaalisen ja vihreän siirtymän rahoittamiseksi. ETSK toteaa antamissaan lausunnoissa kannattavansa komission ehdotuksia, joiden tavoitteena on estää kuoriyhtiöiden käyttö verojen välttelyyn ja ottaa käyttöön yritysten tosiasiallinen vähimmäisverotus, mutta huomauttaa ehdotusten mahdollisista puutteista ja esittää tärkeitä lisätoimenpiteitä. 

Kuoriyhtiöiden käytön estämistä käsittelevän lausunnon esittelijä Benjamin Rizzo tähdensi, että ”jäsenvaltioihin perustetut kuoriyhtiöt on saatava noudattamaan komission ehdotusta ja jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan, jotta EU:n rahoituskapasiteetti ei rapautuisi”. 

Lausunnon toinen esittelijä Javier Doz Orrit totesi, että ”kuoriyhtiöiden vastainen direktiivi täydentää komission esittämää rahanpesun vastaista lainsäädäntöä, mutta sitä olisi täydennettävä vielä säädöksellä, jolla estetään kuoriyhtiöitä pyörittävien nk. ammattimaisten mahdollistajien (”professional enablers”) toiminta”. 

Yritysten tosiasiallista vähimmäisverotusta koskevan lausunnon esittelijä Krister Andersson sanoi: ”OECD:n odotetaan esittävän piakkoin muun muassa tärkeät safe harbour ‑säännöt ja yksinkertaistettuja hallinnollisia ilmoituksia koskevat säännöt. Myös nämä säännöt olisi otettava direktiivissä huomioon. On ratkaisevan tärkeää, että oikeudelliset säännöt saatetaan yhdenmukaisesti osaksi EU-maiden lainsäädäntöä ja että niitä sovelletaan yhtäläisesti ja samanaikaisesti kaikkialla maailmassa.” 

Lausunnon toinen esittelijä Petru Sorin Dandea huomautti, että ”ETSK olisi toivonut vaikutustenarviointia niistä direktiivin osista, joilla varmistetaan yhteensopivuus EU:n lainsäädännön kanssa, ja kehottaa tekemään tällaisen analyysin ja asettamaan sen julkisesti saataville”. (tk)