Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Op meer voorspelbaarheid, vrede en vreugde in 2021!

Beste lezers,

Hoewel het begin van dit nieuwe jaar nog steeds gedomineerd wordt door COVID-19, lockdowns en de gevolgen ervan voor arbeidsmarkt, biedt het vaccin hoop op beterschap. Dit jaar komt het erop aan het vaccin voor iedereen voorradig te maken en mensen ervan te overtuigen zich te laten inenten. Naarmate dit vordert, kan de focus meer en meer verschuiven naar herstel en het vormgeven van het Europa na COVID-19.

Portugal, dat per 1 januari het Raadsvoorzitterschap heeft overgenomen, geeft duidelijk blijk van deze ruimere, toekomstgerichte blik, en wil zich gaan toeleggen op het bestrijden van de economische crisis en de gevolgen ervan voor de burgers door middel van een eerlijk, groen en digitaal herstel.

Voor in uw agenda


24–25 februari 2021, Brussel:
plenaire zitting van het EESC


18–19 maart 2021, Brussel:
Jouw Europa, jouw mening! 2021

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor...

In onze rubriek “Een vraag voor...” vragen we EESC-leden om te reageren op een actuele vraag die ons bijzonder relevant lijkt.
 

Pleidooi voor een sterk partnerschap tussen de EU en de VS

door Dimitris Dimitriadis, voorzitter van de afdeling Externe Betrekkingen

De Nieuwe Transatlantische Agenda is door alle Europese instellingen uitgeroepen tot politieke prioriteit. Dat deze kwestie ook ons Comité, en met name de afdeling Externe Betrekkingen, na aan het hart ligt, mag blijken uit de recente vergadering van ons follow-upcomité Trans-Atlantische Betrekkingen, waaraan werd deelgenomen door prominente gasten die het belang van een krachtige en diepgaande dialoog met het maatschappelijk middenveld benadrukten, en uit de verklaring van de EESC-voorzitter en mijn uiteenzetting over de Amerikaanse verkiezingen van 2020, waarin wij de hoop uitspraken dat de EU en de VS nauw zullen samenwerken bij het aangaan van de mondiale uitdagingen.

Raadt u wie onze gast is?

De gast die verrast

Elke maand verrassen wij u met een nieuwe gast. Dat zal een bekende Europeaan zijn die in het nieuws is geweest en zijn of haar kijk op de wereld met ons deelt: frisse inzichten om onze blik te verruimen, ons te inspireren en onze kennis bij te spijkeren.

Speciale gast professor Danuta Hübner deelt haar mening over de brexit met onze lezers.

Op 23 juni 2016 vond in het Verenigd Koninkrijk een raadplegend referendum plaats waarin de burgers werd gevraagd of hun land de Europese Unie zou moeten verlaten. Met een zeer kleine meerderheid steunde het Britse volk het idee om uit de EU te stappen. De uitkomst was echter niet overal dezelfde: in Schotland, Noord-Ierland en ook in Londen gaf de bevolking te kennen niet uit de EU te willen. Desalniettemin heeft de Britse regering er na het referendum voor geijverd om de brexit ook echt te realiseren. Eerst trad op 1 februari 2020 het terugtrekkingsakkoord in werking, dat voorzag in een overgangsperiode van 11 maanden. Dit bood rechtszekerheid voor allen die gevolgen van de brexit ondervinden. Vervolgens is het Verenigd Koninkrijk op 1 januari 2021, toen de overeenkomst over de toekomstige relatie van kracht werd, officieel een derde land geworden. 

Nieuws van het EESC

EU-voorzitter Portugal richt zich op uitvoering MFK, brexitakkoord en vaccinatie

Op 1 januari 2021 heeft Portugal het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen, onder het motto “Tijd voor resultaten: een rechtvaardig, groen en digitaal herstel”.

Het Portugese voorzitterschap staat voor uitdagende taken: de afspraken die aan het einde van het Duitse voorzitterschap over de meerjarenbegroting (MFK) en het herstelfonds zijn gemaakt, omzetten in concrete acties, de post-brexit-overeenkomst met het VK uitvoeren en toezien op de vaccinatie in Europa tegen COVID-19.

EESC verwelkomt Sinéad Burke, prominente Ierse voorvechtster van de rechten van personen met een handicap

Tijdens zijn zitting op 2 december heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité een debat gehouden met Sinéad Burke, Ierse voorvechtster van de rechten van personen met een handicap en schrijfster, over de empowerment van personen met een handicap en hun integratie in alle domeinen van het economische, sociale en politieke leven in de EU en daarbuiten.

Rechten van personen met een handicap

Wij nodigen u uit om opnieuw enkele van de hoogtepunten van een virtuele persconferentie te beleven van de Internationale Dag van Personen met een handicap 2020, georganiseerd door de Persdienst op 2 december 2020.

EESC verzoekt om een wijziging van de EU-kieswet

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft het Europees Parlement, de Raad van de EU en de lidstaten opgeroepen om de Verkiezingsakte van 1976 dringend zodanig te wijzigen dat alle EU-burgers met een handicap daadwerkelijk kunnen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024.

Gelukwensen voor de totstandbrenging van een alomvattend partnerschap tussen de EU en het VK

Gezamenlijke verklaring van Christa Schweng, voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), en Jack O'Connor, voorzitter van de follow-upgroep voor de brexit van het EESC

Wij feliciteren de onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor de succesvolle afronding van de uiterst complexe en moeilijke onderhandelingen over een handelsovereenkomst die cruciaal is voor de mensen in het Verenigd Koninkrijk en in heel Europa.

EU-begroting 2021-2027: EESC tevreden over impact maatschappelijk middenveld

Het EESC is ermee ingenomen dat de staatshoofden en regeringsleiders van de EU op 10 december jl. het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 hebben goedgekeurd. In het compromis voor de Europese begroting en het herstelfonds met rechtsstaatmechanisme is rekening gehouden met de proactieve en uitvoerige bijdrage van het EESC en zijn pleidooi voor een ambitieuzer MFK voor de EU.

#DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Het is hoog tijd dat onze democratie de technologische ontwikkeling bijbeent

De jongste initiatieven van de Europese Commissie om digitale diensten en markten te reguleren zullen ervoor zorgen dat aanbieders de verantwoordelijkheid nemen voor de diensten die zij aanbieden en dat techgiganten niet langer hun eigen regels mogen opleggen aan de Europese markten, zo zei uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager tijdens de decemberzitting van het EESC.

Nationale openbare diensten zijn essentieel voor de democratie en de rechtsstaat in de EU

Het EESC pleit voor een reeks uniforme beginselen van openbare dienstverlening om de lidstaten te helpen de democratie en de rechtsstaat volledig in acht te nemen.

Nieuw migratie- en asielpact van de EU: een gemiste kans voor een broodnodige nieuwe start

Tijdens een conferentie op hoog niveau van het EESC is het nieuwe migratie- en asielpact van de EU onder vuur komen te liggen. Volgens vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, verschillende denktanks en het Europees Parlement brengt het nieuwe pact niet de veranderingen teweeg die nodig zijn voor een volwaardig gemeenschappelijk Europees migratie- en asielstelsel.

Gemeenschappelijk Europees luchtruim – het nieuwe voorstel van de Commissie schiet waarschijnlijk tekort

De Europese Commissie en belanghebbenden uit de luchtvaartsector moeten terug naar de onderhandelingstafel om duidelijkheid te scheppen over wat precies de ambitie is van de nieuwe verordening betreffende het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES), aldus het EESC in een onlangs goedgekeurd advies.

Blockchaintechnologieën en de mijnbouwsector: een gezamenlijke toekomst

Blockchain

Blockchaintechnologieën kunnen nuttige oplossingen bieden voor de mijnbouwsector van de toekomst, maar bij de digitale transitie moet rekening worden gehouden met de sociale gevolgen. Zo luidde de belangrijkste boodschap van het door de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) van het EESC op 14 december 2020 georganiseerde rondetafelgesprek dat online heeft plaatsgevonden.

Empowerment is de sleutel tot een succesvol Europees klimaatpact

EU Climate Pact

Het EESC stelt met genoegen vast dat zijn aanbevelingen zijn terug te vinden in de voorstellen van de Europese Commissie voor een Europees klimaatpact, dat bestaande en nieuwe klimaatacties ondersteunt door middel van intercollegiaal leren, onderwijs, capaciteitsopbouw, het wegnemen van belemmeringen en het vergemakkelijken van de toegang tot financiering.

Het EESC schaart zich achter het streven van de EU om de betrekkingen met de VS weer aan te halen

Naar aanleiding van de verkiezingen in de Verenigde Staten is het follow-upcomité Trans-Atlantische Betrekkingen op 15 december bijeengekomen om opnieuw een sterk partnerschap met het maatschappelijk middenveld in de Verenigde Staten tot stand te brengen.

Nieuws van de groepen

EU-bedrijven klaar voor de groene en de digitale transitie

Door Stefano Mallia, voorzitter van de groep Werkgevers van het EESC

Het zal voor Europa geen sinecure zijn om tot klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap te komen. De hervormingen op de agenda van de Europese Green Deal zullen heel wat opofferingen vergen maar zijn onontkoombaar. Sommige CEO's kijken hier tegenaan als een herculestaak, maar werkgevers in de EU zijn bereid het roer om te gooien en zo snel mogelijk werk te maken van de groene en de digitale transitie.

Het noodzakelijke evenwicht tussen sociale, economische en milieukwesties in het licht van de industriële transitie

Door de groep Werknemers van het EESC

Industriële veranderingen kunnen zorgen voor betere werkgelegenheid, duurzame groei en inclusiviteit. Maar ze kunnen evengoed leiden tot snel toenemende ongelijkheid en armoede, hoge werkloosheid voor bepaalde groepen en uiteindelijk een breuk in de sociale cohesie, die de EU en de democratie zelf in gevaar zou brengen.

Zelfstandigen die in armoede leven: een vaak vergeten groep

Door Ronny Lannoo, lid van de groep Diversiteit Europa van het EESC en van UNIZO, de Belgische Unie van Zelfstandige Ondernemers

Zelfstandigen worden dikwijls geassocieerd met snelle winst en succes. Deze karikatuur overschaduwt de vele uitdagingen waarmee ondernemers worden geconfronteerd. Zelfstandig ondernemen gaat altijd gepaard met risico’s, zowel zakelijk als privé.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

EESC-tentoonstelling over de sociale dimensie, die centraal staat tijdens het Portugese EU-voorzitterschap

Juist nu Portugal de teugels van de EU in handen neemt en de sociale agenda hoger op de prioriteitenlijst zet, stelt het EESC werk van de Portugese kunstenares Maria Reis Rocha – een eerbetoon aan de verbondenheid en solidariteit tussen mensen – virtueel ten toon.

EESC brengt jongeren uit heel Europa samen voor een brainstorm over de aanpak van de klimaatcrisis

Jongerenevenement van het EESC “Your Europe, Your Say!” (YEYS) 2021 volgt het model van de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, en laat studenten aan het woord over manieren om de klimaatcrisis aan te pakken en om toe te werken naar de doelstelling om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.