Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

EESK jaunā pilnvaru termiņa pirmais gads: pirmā iespēja izvērtēt rezultātus

Mēs visi atceramies dienu, kad sākās jaunais pilnvaru termiņš. Tas bija 2020. gada 28. oktobrī, kad pandēmija sasniedza augstāko punktu un plenārsesija bija jārīko tiešsaistē. Viss bija sirreāli; nebija skaidrības par nākotni; neviens nezināja, kad un kā būs pieejama vakcīna, taču mēs turpinājām darbu.

Turpmākie notikumi

Runāsim bez aplinkiem!

Runāsim bez aplinkiem!

Esiet sveicināti mūsu jaunajā sadaļā “Runāsim bez aplinkiem!”, kurā mēs EESK locekļiem uzdodam jautājumu par svarīgiem ES tematiem, atzinumiem vai pasākumiem, kuri ietekmē ikdienas dzīvi Eiropas Savienībā. Šoreiz dodam vārdu ziņotājam Andrej Zorko, kurš sagatavoja ES Padomes prezidentvalsts Slovēnijas pieprasīto izpētes atzinumu “Galvenie darbavietu ilgtspējas un kvalitātes komponenti atveseļošanās laikā un pēc tās”, ko pieņēma EESK septembra plenārsesijā.

 

Jāievēro princips “darbavietu kvalitāte dzīves kvalitātei”

Andrej Zorko (Darba ņēmēju grupa), ziņotājs izpētes atzinumam “Galvenie darbavietu ilgtspējas un kvalitātes komponenti atveseļošanās laikā un pēc tās”

 

“Viens jautājums...”

Viens jautājums...

Sadaļā “Viens jautājums...” mēs lūdzam EESK locekļus atbildēt uz jautājumu, kas, mūsuprāt, šobrīd ir īpaši svarīgs
Gatavojot oktobra izdevumu, mēs lūdzām Ārējo attiecību specializētās nodaļas priekšsēdētāja vietnieku un ES un Rietumbalkānu koordinācijas komitejas priekšsēdētāju Ionuţ Sibian komentēt Rietumbalkānu valstu pievienošanās ES turpmāko gaitu.

 

Pilsoniskās sabiedrības loma ir mazināt plaisu starp politiku un cilvēkiem

EESK info: “Kā pilsoniskā sabiedrība var sniegt ieguldījumu ar Rietumbalkānu valstīm notiekošajā sarunu procesā un to turpmākajā pievienošanās procesā? Kāda loma šajā sakarā ir EESK rosinātajam Rietumbalkānu pilsoniskās sabiedrības forumam?”

 

 

Uzminiet, kas ieradies viesos!

Pārsteiguma viesis

Katru mēnesi mēs aicinām jūs iepazīt kādu personību, kuras darbs un apņēmība var iedvesmot citus. Ar prieku iepazīstināsim ar ievērojamiem cilvēkiem no kultūras, politikas un zinātnes aprindām, kuru darbība un radošums ir kā pamudinājums citiem būt aktīviem un darboties. Tie ir cilvēki, kas palīdz mainīt apkārtni un apstākļus, kuros dzīvojam. EESK Info oktobra izdevuma viešņa ir Vrije Universiteit Brussel rektore, profesore Caroline Pauwels. Viņa vērš uzmanību uz to, kā pandēmija ietekmējusi jauniešus un augstskolu vidi, un iepazīstina ar trim pēcpandēmijas atziņām, kas varētu ietekmēt studentu nākotni.

Caroline Pauwels: Universitāte pandēmijas laikā un gadu vēlāk

2021. gada septembra sākumā kopā ar piecu citu Eiropas tīkla Eutopia nodibinātāju universitāšu rektoriem sveicu Briselē arī rektorus no trim jaunām universitātēm, kuras pievienojas mūsu tīklam. Vairāku iemeslu dēļ tās bija ļoti īpašas tikšanās.
 

EESK jaunumi

Komisāre Elisa Ferreira un EESK priekšsēdētāja Christa Schweng aicina pēc pandēmijas Eiropas centrā likt kohēziju

Domājot par to, kā panākt, lai Eiropas Savienība pēc Covid-19 pandēmijas būtu centrēta uz labklājību, iekļaušanu un ekoloģisko stabilitāti, atslēga ir meklējama kohēzijas politikā un pilnīgā pilsoniskās sabiedrības iekļautībā. Tāds bija EESK priekšsēdētājas Christa Schweng vēstījums EESK septembra plenārsesijā un tas sasaucās arī ar Eiropas kohēzijas un reformu komisāres Elisa Ferreira nostāju.

Mediju brīvībai jābūt mūsu darba kārtības augšgalā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pievienojas ES centieniem mainīt satraucošo tendenci virzībā uz mediju brīvības samazināšanu un aizvien lielākiem žurnālistu neatkarības ierobežojumiem, ko rada augošais dažādu varas un uzņēmējdarbības struktūru spiediens, zema samaksa, mediju īpašumtiesību koncentrācija un viltus ziņu izplatīšanās sociālajos plašsaziņas līdzekļos un citos kanālos.

Pilsoniskajai sabiedrībai ir būtiska nozīme centienos vārdus pārvērst darbos — EESK priekšsēdētāja Christa Schweng atzinīgi vērē runā par stāvokli Savienībā minētās prioritātes un mērķus

Spēcīgs uzsvars uz ES atveseļošanu, veselības savienību un digitalizāciju, stingra nostāja jautājumā par tiesiskuma aizstāvību un pievēršanās Eiropas nākotnes perspektīvām: EESK atzinīgi vērtē šos šāgada runā par stāvokli Savienībā minētos aspektus, kas saskan ar Komitejas prioritātēm.

Atjaunotajām Eiropas Savienības saistībām cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā ir jānes jūtami rezultāti

EESK lielā mērā atbalsta Eiropas Savienības jauno cilvēktirdzniecības apkarošanas stratēģiju 2021.-2025. gadam, kā arī aicina pievērst uzmanību nepieciešamībai šajā politikā ietvert sociālo dimensiju.

EESK: “brīvprātīga atgriešanās” var kļūt par eifēmismu, ko lieto, runājot par izraidīšanu

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) atzinīgi novērtēja Komisijas centienus saskaņot pasākumus, kas reglamentē migrantu brīvprātīgu atgriešanos un viņu reintegrāciju viņu izcelsmes valstī, taču pauda šaubas par iespējām īstenot dažus ierosinātos priekšlikumus un pauda bažas par to, ka brīvprātīga atgriešanās varētu kļūt par migrantu izraidīšanu no Eiropas Savienības.

Mākslīgais intelekts Eiropā: visus lēmumus nav iespējams reducēt līdz vieniniekiem un nullēm

Divos ziņojumos par Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem mākslīgā intelekta jomā EESK aicina pilnībā aizliegt sociālo novērtēšanu un ieviest tiesiskās aizsardzības mehānismu cilvēkiem, kuri ir cietuši mākslīgā intelekta sistēmas kaitējuma dēļ.

Pirmajā ES “Bioproduktu dienā” EESK uzsver, cik svarīgas ir ilgtspējīgākas, taisnīgākas un iekļaujošākas pārtikas sistēmas

Organic Food

Laikā, kad Eiropa lēnām atgūstas no Covid-19 krīzes, ir jāpāriet no vārdiem uz darbiem un jāīsteno stratēģija “No lauka līdz galdam”. EESK dedzīgi atbalsta Eiropas pārtikas sistēmu pārveidi tā, lai tās kļūtu ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgākas. Komiteja arī uzsver, ka tādu noturīgu un iekļaujošu pārtikas sistēmu veidošanā, kas visiem nodrošinātu taisnīgu ieguvumu, svarīga ir pārtikas piegādes ķēdes dalībnieku sadarbība (nevis konkurence).

Ilgtspējīga finansējuma taksonomija: viens no būtiskākajiem zaļo investīciju atbalsta un klimata pārmaiņu novēršanas instrumentiem

Eiropas Savienībai steidzami ir vajadzīgi emisiju samazināšanas un klimata pārmaiņu ierobežošanas pasākumi. Šajā saistībā Eiropas Komisijas izstrādātajam ilgtspējīga finansējuma tiesību aktu kopumam ir iespēja izveidot skaidru, konsekventu un visaptverošu satvaru, kas būtu labvēlīgs zaļākai ekonomikai, kuras attīstība neapstātos.

8. Rietumbalkānu Pilsoniskās sabiedrības forums skaidri parāda, ka Rietumbalkāniem ir vieta Eiropas Savienībā

30. septembrī un 1. oktobrī notika EESK Rietumbalkānu Pilsoniskās sabiedrības forums, kas spilgti izgaismoja reģiona apņēmīgo virzību uz iestāšanos Eiropas Savienībā un pilsoniskās sabiedrības aktīvo iesaisti šā mērķa īstenošanā.

 

EESK pievienojas Eiropas Izejvielu aliansei

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) 2021. gada 1. oktobrī oficiāli uzsāka savu līdzdalību Eiropas Izejvielu aliansē (ERMA). Alianses darbību uzsāka Eiropas Komisija 2020. gada 29. septembrī, lai veicinātu noturību un stratēģisko autonomiju kritiski svarīgo izejvielu piegādē ES rūpniecībai un sabiedrībai. Pašlaik aliansē ir vairāk nekā 500 dalībnieki no ES un ārpus tās.

Kopīgs skrējiens par labāku Eiropu

Šogad 12. septembrī notika Briseles 41. sacensības 20 km distancē. Sacensības bija veltītas divām kampaņām: pirmkārt, popularizēt konferenci par Eiropas nākotni ar devīzi “Nākotne ir jūsu rokās”, un, no otras puses, atbalstīt cīņu pret vēzi un piesaistīt 10 000 EUR, lai cīnītos pret vēzi un atbalstītu pētniecību. Šai kampaņai 10 EUR no katras reģistrācijas maksas tieši saņēma TELEVIE – labdarības pasākums, ko franču valodā runājošajā Beļģijas daļā un Luksemburgā kopš 1989. gada organizēja RTL-TVI, lai palīdzētu veikt zinātniskus pētījumus pret vēzi bērnu un pieaugušo vidū.

 

Grupu jaunumi

Eiropas darba devēji apšauba paketes “Gatavi mērķrādītājam 55 %” praktiskos aspektus

Arnold Puech d’Alissac (EESK Darba devēju grupa)

Dažas nedēļas pēc tam, kad tika prezentēta pakete “Gatavi mērķrādītājam 55 %” – ar Atveseļošanas fondu saistītu pasākumu kopums, ko Eiropas Komisija paredzējusi, lai līdz 2030. gadam par 55 % samazinātu CO2 emisijas –, Eiropas darba devēji ir sākuši analizēt ierosinātos pasākumus. Viņi pilnībā piekrīt izvēlētajam virzienam, taču ir nesaprašanā par daudziem praktiskiem aspektiem.

Darba ņēmēju skatījums uz 2021. gada runu par stāvokli Savienībā

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

2021. gada runai par stāvokli Savienībā piemīt dažas nepilnības – uzņēmības un skaidrības trūkumi, lai gan ir uzskaitītas praktiski visas problēmas, kas skar Eiropu.

Klimata pārmaiņas prasa neatliekamu rīcību – kur slēpties vairs nav

Grupas “Daudzveidība Eiropā” paziņojums

Nav šaubu, ka gaisa, okeānu un augsnes temperatūra ir palielinājusies cilvēka darbības rezultātā. Klimata pārmaiņas jau skar visus zemeslodes apdzīvotos reģionus. Cilvēks ir veicinājis daudzas no novērotajām laikapstākļu pārmaiņām un ekstrēmajām klimata parādībām (Sestais Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izvērtējuma ziņojums, 2021. gada augusts).

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Nākotne ir jūsu rokās – par kādu Eiropu jūs sapņojat?

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 18. un 19. novembrī rīkos semināru “Connecting EU”, kas iepriekš bija pazīstams kā Pilsoniskās sabiedrības mediju seminārs, kurā ik gadu piedalās EESK pārstāvēto vai ar to saistīto pilsoniskās sabiedrības organizāciju komunikatori. Pasākums notiks Gulbenkian fonda telpās Lisabonā.

Finanšu resursu novirzīšana zaļajiem un sociālajiem ieguldījumiem

Rūpniecības nozare saskarsies ar ievērojamiem uzdevumiem, ko izvirzīs ES pasākumi klimata krīzes pārvarēšanai. Kā var attīstīt ilgtspējīgu finansējumu, lai palīdzētu sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus un vienlaikus nodrošinātu Eiropas rūpniecības konkurētspēju? Šis sarežģītais jautājums tiks apspriests EESK tīmekļseminārā, kas notiks 18. oktobrī.

Eiropas zaļā kursa ģeopolitiskais aspekts

Eiropas zaļais kurss neapšaubāmi ietekmēs mūsu ārējās attiecības. Šīs ietekmes apmēru izvērtēs EESK un ANO Ilgtspējīgas attīstības risinājumu tīkla (SDSN) kopīgi rīkotajā hibrīdkonferencē, kas notiks 6. decembrī Briselē.