Tvari ES pramonės strategija turi būti įtrauki ir atsižvelgti į socialinį poveikį, kad būtų sėkminga

Neseniai parengtoje ataskaitoje dėl naujos ES pramonės strategijos projekto EESRK pabrėžia, kad siekiant, jog po pandemijos taikoma pramonės strategija užtikrintų stiprų ekonomikos atsigavimą, į ją turi būti įtraukta ir pilietinė visuomenė. Strategijoje daugiausia dėmesio turi būti skiriama tvarumui ir gerovei, įvertinamas socialinis poveikis ir skatinama veiksminga ir prieinama sveikatos priežiūros sistema.

Per COVID-19 pandemiją išryškėjo Europos ekonominės padėties trūkumai, visų pirma regionų nelygybė, įgūdžių spragos ir bendrajai rinkai bei apsirūpinimui strateginėmis prekėmis kylantys pavojai. Atsižvelgdama į šias išmoktas pamokas, Europos Komisija atnaujino savo naujos Europos pramonės strategijos, kuria siekiama ekologiškesnės, labiau skaitmenizuotos ir konkurencingesnės pramonės aplinkos, projektą.

EESRK parengė siūlomų atnaujinimų ataskaitą, taip pat papildomąją nuomonę, kurioje pabrėžė sąlygas įtraukiai ir novatoriškai sveikatos priežiūros ekosistemai, galinčiai sustiprinti ES pramonę.

Savo ataskaitoje EESRK ragina visas Europos ekonomikoje dalyvaujančias grupes, nuo profesinių sąjungų, pramonės ir MVĮ iki kitų pilietinės visuomenės organizacijų ir valdžios institucijų, įsitraukti kuriant jos ateitį. Dabartinė strategija orientuota į verslą, tačiau EESRK teigia, kad, norint sėkmingų permainų, būtina, nustatant tikslus, siekius ir rodiklius, atsižvelgti ir į socialinių partnerių įžvalgas. Jo nuomone, konkurencingumas negali būti vienintelis perspektyvios ilgalaikės strategijos rodiklis. Reikia daugiau įvairesnių pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) nei pateikta siūlomoje strategijoje. EESRK nuomone, konkurencingumo ir investicijų nepakanka. PVRR taip pat turi būti skatinama socialinė gerovė ir tvarus augimas, kad Europos ūkio sektoriai būtų tikrai tvarūs.

Svarbu įvertinti darbo ir gamybos sąlygų poveikį visuomenei ir aplinkai, taip pat darbo vietų kokybę.

Kitas rodiklių rinkinys turėtų leisti įvertinti perėjimą prie žiedinės, atliekų negeneruojančios ekonomikos. Galiausiai reikėtų stebėti visus ūkio sektorius veikiančius veiksnius, pvz., investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą, siekiant, kad tiek įmonės, tiek darbo vietos būtų ilgalaikės.

Bendriems Europos interesams svarbūs projektai (BEISP) yra ES masto projektai, kuriais remiama inovacijų, kurios yra ypatingai svarbios pereinant prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos, plėtra. EESRK mano, kad norint tinkamai įgyvendinti šiuos projektus, pirmiausia reikia darbuotojų organizacijų sukauptos praktinės patirties. Antra, reikia įvertinti BEISP atsižvelgiant į jų sukuriamą vertę ir darbo vietas, taip pat į įgūdžius, kurių darbuotojams ir įmonėms reikia šiuolaikiniuose ūkio sektoriuose.

Standartai yra dar viena svarbi priemonė, kuri leistų Europai susigrąžinti lyderystę gamybos pramonėje. Komitetas įsitikinęs, kad platesnis Europos įmonių parengtų standartų taikymas turėtų būti ne vien šių įmonių reikalas – jas turėtų remti Komisija, taip pat prisidėdama prie platesnio tokių standartų taikymo užtikrinimo.

Papildomojoje nuomonėje nagrinėjama, kaip strategija galėtų pagerinti galimybes Europoje gauti teisingesnę ir geriau koordinuotą sveikatos priežiūrą.

EESRK rekomenduoja sutelkti dėmesį į valdymą, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų įvairinimą ir skaitmenines sveikatos priežiūros paslaugas, kurie visi yra tarpusavyje susiję. Geriau valdant įmones būtų sudarytos sąlygos bendrajai rinkai veikti sklandžiau, o tai skatintų kurti naujas įmones. Didesnis gamintojų skaičius savo ruožtu suteiktų patikimesnę galimybę naudotis sveikatos priežiūros prekėmis ir paslaugomis, kaip ir paskatos į Europą susigrąžinti esminių medžiagų ir produktų gamybą.

Priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos taikyti skaitmenines sveikatos priežiūros sistemas įvairiose organizacijose ir įvairiose šalyse, dar labiau sustiprintų bendrąją rinką šiame sektoriuje ir pagerintų sveikatos priežiūrą. Dėl tų pačių priežasčių EESRK ragina imtis veiksmų, kad būtų padidinta viešojo ir privačiojo sektorių, didelių įmonių ir MVĮ sinergija ir investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą, taip pat į visų sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų mokymus. (dm)