Tinklalaidė „Vietos požiūris“ – 2-ojo sezono 5-oji dalis „Žiniasklaidos laisvė – būtinoji demokratijos sąlyga“

Nors ES kol kas yra saugiausia pasaulio vieta žurnalistams, ši padėtis gali greitai pasikeisti, nes pastaruoju metu pastebimai daugėja žurnalistų bauginimo, persekiojimo ir netgi nužudymo atvejų.

Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

kiek anksčiau, spalio mėn., Europos Komisija priėmė savo 2022 m. darbo programą „Kartu kurkime stipresnę Europą“, kurioje daugiausia dėmesio skiriama teisingesnės ir atsparesnės visuomenės atkūrimui po COVID-19, kartu spartinant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Džiaugiuosi, kad buvo atsižvelgta į daugelį rekomendacijų, išdėstytų per birželio mėn. plenarinę sesiją priimtoje EESRK rezoliucijoje.

Įsidėmėtinos datos

Tiesiai prie reikalo!

Tiesiai prie reikalo!

Naujoje mūsų skiltyje „Tiesiai prie reikalo!“ EESRK nariams užduodame klausimus apie ES svarbias nuomones, darančias poveikį kasdieniam gyvenimui ES.

Šį kartą žodis suteikiamas nuomonės dėl skaitmeninių platformų ekonomikos ir ypač platformų kooperatyvų pranešėjui Giuseppe Guerini.

Giuseppe Guerini – Skaitmeninių platformų ekonomika: sparčiai plintantis reiškinys, neapsiribojantis vien Europos Sąjungos sienomis

Skaitmeninės platformos sukuria virtualią erdvę, kurioje vyksta sąveika ir mainai, apimantys kur kas daugiau nei vien paklausos ir pasiūlos derinimą. Šios platformos gali vis sudėtingesniais būdais stebėti darbuotojus, teikėjus ir naudotojus bei daryti jiems įtaką. Tačiau jos taip pat suteikia išskirtinę galimybę kurti perversmines inovacijas ir pasiūlyti klientams naujas paslaugas bei naujas darbo galimybes. Tai įmanoma taikant profiliavimo sistemas ir plačiai naudojant duomenis, pasitelkiant dirbtinio intelekto sistemas ir algoritmus, kuriuos nustato platformų valdytojai.

„Klausimas ...“

„Klausimas ...“

Mūsų rubrikoje „Klausimas ...“ Sophie Wiegand prašome pasidalinti mintimis tema, kuri sulaukė visuotinio susidomėjimo – COP 26 Glazge.

Sophia Wiegand: COP 26 nuvylė jaunimą, bet vilties neatėmė

EESRK info: Ar COP 26 aukščiausiojo lygio susitikimas Glazge pateisino jaunosios kartos, kuri primygtinai reikalauja veiksmingų kovos su visuotiniu atšilimu sprendimų, lūkesčius?

Atspėkite, kas pas mus svečiuojasi...

Netikėtas svečias

Kiekvieną mėnesį mūsų rubrikoje „Netikėtas svečias“ kviečiame Jus susipažinti su žinoma asmenybe, kurios darbas ir veikla tampa kitiems įkvėpimo šaltiniu. Žavimės svečio drąsa, atkaklumu siekiant tikslo ir ištikimybe idealams.

 

Matthew Caruana Galizia: „Stengiuosi užtikrinti, kad mano mama nebūtų mirusi veltui“

Išskirtinis interviu su tyrimų žurnalistu ir Maltoje veikiančios organizacijos „Daphne Caruana Galizia Foundation“ direktoriumi Matthew Caruana Galizia.

„Dirbu Maltoje veikiančioje organizacijoje „Daphne Caruana Galizia Foundation“, pavadintoje mano motinos Daphne vardu. Ji 30 metų dirbo žurnaliste ir tyrė aukšto lygio korupcijos atvejus ir socialines problemas Maltoje. 2017 m. spalio 16 d. ji buvo nužudyta vieno iš savo svarbiausių tyrimų metu. Aš buvau tos žmogžudystės liudininkas. Nuo tada kartu su šeima kovojame už teisingumą mano mamai.“

EESRK naujienos

Būsima ES prekybos politika turi būti atvira, sąžininga, įtrauki ir tvari

Plenarinėje sesijoje vykusioje diskusijoje dėl būsimos ES prekybos politikos besikeičiančiame pasaulyje EESRK pabrėžė, kad tik atvira, sąžininga, įtraukia ir tvaria prekyba būtų užtikrintas atsparus atsigavimas ir įmonių bei žmonių gerovė. Komitetas taip pat pripažino svarbų Pasaulio prekybos organizacijos vaidmenį šioje srityje.
 

Reikia spręsti pažeidžiamų Šengeno erdvės laisvių ir teisių klausimą

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) palankiai įvertino Europos Komisijos pateiktą naują ES strategiją dėl Šengeno erdvės ateities. Tačiau jis perspėjo, kad ES ir valstybės narės privalo laikytis Pagrindinių teisių chartijos ES ir nacionalinių sienų valdymo, policijos ir teisminio bendradarbiavimo bei migracijos ir prieglobsčio politikos srityse.

Pramonės politika. Vien rinkos nepakankamumo klausimus ES spręsti nebegana

Pagrindinė spalio mėn. EESRK plenarinėje sesijoje vykusios diskusijos apie pramonės politiką tema buvo kaip geriausiai užtikrinti Europos pramonės strateginį savarankiškumą.

Neigiamų teisinės valstybės principo taikymo tendencijų panaikinimas visoje ES pasitelkiant pilietinę visuomenę

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto surengtoje konferencijoje dėl pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principo išryškėjo rimti pažeidimai ir neigiamos tendencijos keturiose srityse, kurioms taikomas Europos teisinės valstybės mechanizmas (teisingumas, korupcija, žiniasklaida, stabdžių ir atsvarų sistema). EESRK pabrėžė, kad pilietinė visuomenė yra aktyvi dalyvė ginant šį pagrindinį ES principą.

 

ES ekonomikos gaivinimas: reikia daugiau aiškumo dėl pilietinės visuomenės vaidmens

Įgyvendinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus (NEGADP) daugumoje ES valstybių narių reikia aiškesnių valdymo sistemų. Atsakomybės paskirstymas centriniu, regioniniu ir vietos lygmenimis vis dar neaiškus. EESRK atkreipia dėmesį į šią problemą, o nuomonėje dėl 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos, kuri buvo priimta spalio mėn. plenarinėje sesijoje ir kurią parengė pranešėjas Gonçalo Lobo Xavier, pabrėžia, kad nėra pakankamai aišku, kokie yra tinkami mechanizmai, skirti įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas ir socialinius partnerius į NEGADP įgyvendinimo, stebėsenos ir koregavimo etapus.

EESRK ragina Komisiją toliau vertinti 5G ryšio poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai

Europos Komisija turėtų siekti pažangos vertinant naujų 5G ir 6G technologijų daugiasektorinį poveikį. Reikia priemonių ir įrankių, kurie galėtų padėti sumažinti riziką ir pažeidžiamumą. Dumitru Fornea parengtame nuomonės projekte, kurį asamblėja priėmė spalio mėn. plenarinėje sesijoje, EESRK laikosi tvirtos pozicijos ir pažymi, kad diskusijos dėl 5G tinklų diegimo virto prieštaringomis ir politinėmis diskusijomis, tačiau nepaisant to, reikia išsiaiškinti socialinius, sveikatos ir aplinkosaugos klausimus, įtraukiant piliečius ir visus susijusius subjektus.

EESRK teigimu, Komisijos žaliosios aviacijos iniciatyvą dar galima tobulinti

Naujoji Europos Komisijos iniciatyva, kuria siekiama paspartinti tvarių aviacinių degalų rinkos augimą, yra žingsnis teisinga kryptimi, tačiau ją reikia iš dalies pakeisti, kad būtų užtikrintas veiksmingas įgyvendinimas, nesukuriant iškraipymų. Tai pagrindinė mintis, išdėstyta spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje dėl iniciatyvos „ReFuelEU Aviation“ pasiūlymo, kurios pranešėjas – Thomas Kropp.

„Būtina permąstyti prioritetus ir ES darbotvarkėje pirmenybę teikti aprūpinimui maistu ir tvarumui“, – teigia EESRK

Pastarojo meto įvykiai, kuriuos sukėlė COVID-19 pandemija, ekstremalios oro sąlygos dėl klimato pokyčių, kibernetiniai išpuoliai ir „Brexit’as“ rodo, kad būtina permąstyti prioritetus ir didinti ES maisto sistemų atsparumą ir tvarumą, stiprinant savarankiškumą. Daugybei ES piliečių apsirūpinimas maistu nėra savaime suprantamas dalykas.

EESRK nuomone, tvari ir subalansuota kaimo ir miesto plėtra yra ES piliečių gerovės pagrindas

EESRK ragina politikos formuotojus įgyvendinti išsamią ir holistinę strategiją, pagal kurią būtų skatinama subalansuota, darni, teisinga ir tvari kaimo ir miesto plėtra. Tai reiškia, kad reikia remtis vietos bendruomenėmis, skatinti tradicines pramonės šakas ir kurti naują ekonominę veiklą bei darbo galimybes kaimo vietovėse, kartu skatinant sinergiją su miesto teritorijomis.

EESRK ragina imtis ES fiskalinių taisyklių reformų

ES fiskalinę sistemą reikia persvarstyti. Tai būtina ne tik siekiant vidutinės trukmės laikotarpiu stabilizuoti ekonomiką, bet ir norint finansuoti socialinę ir ekologinę ekonomikos pertvarką ir užtikrinti visišką užimtumą, aukštos kokybės darbo vietas ir teisingą pertvarką. Dominikos Biegon parengtoje nuomonėje, kurią asamblėja priėmė spalio mėn. plenarinėje sesijoje, laikomasi aiškios pozicijos: Europos Komisija turi kuo greičiau persvarstyti ES ekonominio valdymo sistemą.

 

Tvari reklama gali paskatinti Europos žaliąją pertvarką

Spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje savo iniciatyva EESRK pasiūlė reklamos sektoriui priemones, kurios leistų prisitaikyti prie klimato kaitos iššūkių ir atsigauti po pandemijos bei toliau atlikti svarbų vaidmenį Europos ekonomikos ir kultūros srityse.

Tvari ES pramonės strategija turi būti įtrauki ir atsižvelgti į socialinį poveikį, kad būtų sėkminga

Neseniai parengtoje ataskaitoje dėl naujos ES pramonės strategijos projekto EESRK pabrėžia, kad siekiant, jog po pandemijos taikoma pramonės strategija užtikrintų stiprų ekonomikos atsigavimą, į ją turi būti įtraukta ir pilietinė visuomenė. Strategijoje daugiausia dėmesio turi būti skiriama tvarumui ir gerovei, įvertinamas socialinis poveikis ir skatinama veiksminga ir prieinama sveikatos priežiūros sistema.

EESRK ragina imtis naujų ES politikos priemonių stiklo pramonei remti

Be dialogo dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paragino imtis daugiau veiksmų siekiant apsaugoti Europos stiklo pramonę.

Dėl mišriojo mokymosi neturi nukentėti vienodos galimybės, visapusiškas švietimas ir socialiniai įgūdžiai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) išreiškė tam tikrų abejonių dėl neseniai Komisijos pateikto pasiūlymo dėl mišriojo mokymosi (tradicinį mokytojo vadovaujamą mokymąsi derinant su darbu internetu ar kitu savarankišku darbu) taikymo pradiniu ir viduriniu mokymo etapu, abejodamas jo savalaikiškumu, atsižvelgiant į tai, kokį didelį poveikį COVID-19 pandemija padarė švietimo sistemoms Europoje ir kitur.

Numatoma vis didėjanti kokybiškos ilgalaikės priežiūros paslaugų paklausa

Per šią pandemijos krizę labai padidėjęs mirtingumas atskleidė struktūrines ir sistemines slaugos namų modelio problemas. Be to, būtinybę reformuoti priežiūros modelį lemia ir ilgėjanti tikėtina gyvenimo trukmė, dėl kurios netolimoje ateityje smarkiai išaugs vyresnio amžiaus žmonių skaičius.

Išsaugokime užmegztą ryšį!

Baigėsi Lisabonoje vykęs 2021 m. seminaras „Priartinti ES“. Jau keturioliktą kartą susitikome su organizuotos pilietinės visuomenės komunikacijos ekspertais ir spaudos atstovais pakalbėti apie mūsų įsivaizduojamą Europą. O dabar metas imtis veiksmų, kad išsipildytų mūsų svajonės apie tvirtą, saugią, patikimą, teisingą, įtraukią ir daug vilčių teikiančią Europą.

 

Grupių naujienos

Dirbtinio intelekto naudojimo Europos labai mažose, mažosiose ir vidutinėse įmonėse skatinimas

Parengė EESRK Darbdavių grupė

Dabartinė dirbtinio intelekto (DI) programų įvairovė ir potencialas yra beveik neriboti, o daugybė įmonių ir piliečių šiuo metu nesąmoningai naudoja DI grindžiamus sprendimus. Kadangi šios novatoriškos technologijos tampa vis labiau paplitusios, labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės (MMVĮ) turi pradėti naudoti DI, kad išlaikytų savo poziciją esamų ir naujų konkurentų atžvilgiu. Nepaisant to, yra keletas kliūčių, dėl kurių atsiranda DI taikymo atotrūkis tarp rinkų ir (arba) tarp didelių įmonių ir MMVĮ. Neseniai atliktas tyrimas atskleidė DI diegimo galimybes ir problemas Europos MMVĮ.

 

Pragyvenimą užtikrinančio darbo užmokesčio, kuriuo būtų padedama sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, garantavimas

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Lapkričio 10 d. buvo minima 2021 m. vienodo darbo užmokesčio diena – tai galimybė didinti informuotumą apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, kuris visoje Europoje vidutiniškai siekia daugiau nei 14 proc., o kai kuriose šalyse yra netgi daug didesnis. Kai kuriais atvejais ši tendencija gerėja, o kitais atvejais dabartiniu pažangos tempu patenkinamų rezultatų sulauksime po keleto tūkstančių metų...

Pilietinės visuomenės organizacijos ragina parengti ES pilietinės visuomenės strategiją

Parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

2021 m. lapkričio 5 d. EESRK grupės „Įvairovė Europa“ (kartu su Europos pilietinės visuomenės tinklu ir su EESRK Ryšių grupės ir kategorijos „Visuomeninė veikla“ parama) surengtoje konferencijoje „Pilietinės visuomenės organizacijos – svarbūs veikėjai kuriant Europos ateitį“ pilietinės visuomenės organizacijos ir jų bendrosios organizacijos pakartojo savo raginimą parengti ES pilietinės visuomenės strategiją ir Europos asociacijų statutą. Tinkami tolesni veiksmai po Konferencijos dėl Europos ateities ir nuolatinis, struktūrinis dialogas su pilietinės visuomenės organizacijomis laikyti svarbiausiais aspektais atkuriant piliečių pasitikėjimą politika ir stiprinant Europos demokratiją.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Netrukus bus atskleista „Tiesa apie melą“

EESRK prisideda organizuojant meno festivalį „Europalia“ ir sveikina prisijungus Borisą Charmatzą

2021-ųjų – Europos geležinkelių metų – proga EESRK surengė meno festivalio „Europalia“ trumpametražio filmo peržiūrą.