EU:n kestävän teollisuusstrategian on onnistuakseen oltava osallistava ja siinä on otettava huomioon sosiaaliset vaikutukset

Pandemian jälkeinen teollisuusstrategia, jolla varmistetaan vahva elpyminen, edellyttää kansalaisyhteiskunnan osallistamista, korostaa ETSK EU:n uutta teollisuusstrategiaa koskevasta ehdotuksesta antamassaan tuoreessa lausunnossa. Teollisuusstrategiassa on keskityttävä kestävyyteen ja hyvinvointiin, mitattava sosiaalisia vaikutuksia sekä edistettävä tehokasta ja helposti saatavilla olevaa terveydenhuoltojärjestelmää.

Covid-19-pandemia on paljastanut Euroopan taloudellisen toimintaympäristön heikkouksia, erityisesti alueellista eriarvoisuutta, osaamisvajetta sekä sisämarkkinoihin ja strategisten hyödykkeiden toimituksiin kohdistuvia riskejä. Näiden kokemusten perusteella Euroopan komissio on päivittänyt suunnitelmansa vihreämmän, digitaalisemman ja kilpailukykyisemmän teollisen toimintaympäristön luomiseksi ja tuloksena on ”Uusi teollisuusstrategia Euroopalle”.

ETSK on laatinut lausunnon uudistuksista sekä lisälausunnon, jossa tuodaan esiin edellytykset osallistavalle ja innovatiiviselle terveydenhuollon ekosysteemille, joka voi tukea EU:n teollisuutta.

Lausunnossaan ETSK kehottaa kaikkia EU:n talouden toimijoita – ammattiliittoja, teollisuutta, pk-yrityksiä sekä muita kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja julkisia viranomaisia – osallistumaan Euroopan tulevaisuuden muotoiluun. Nykyisessä strategiassa keskitytään yritystoimintaan, mutta ETSK:n mukaan on välttämätöntä sisällyttää työmarkkinaosapuolten näkemykset onnistuneen siirtymän edellyttämien päämäärien, tavoitteiden ja indikaattoreiden suunnitteluun. Komitea lisää, että kilpailukyky ei voi olla ainoa indikaattori pitkän aikavälin strategian toimivuudesta. Tarvitaan laajempi joukko keskeisiä suorituskykyindikaattoreita kuin ehdotetussa strategiassa esitetään. ETSK katsoo, että kilpailukyky ja investoinnit eivät yksin riitä. Keskeisten suorituskykyindikaattoreiden on myös edistettävä sosiaalista hyvinvointia ja kestävää kasvua, jos Euroopan teollisuuden halutaan olevan aidosti kestävää.

Tärkeitä mitattavia asioita ovat työ- ja tuotanto-olosuhteiden vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä työpaikkojen laatu.

Muita indikaattoreita tarvitaan jätteettömään kiertotalouteen siirtymisen arviointiin. Lisäksi olisi seurattava kaikkia aloja koskevia tekijöitä, kuten tutkimus- ja kehitysinvestointeja, jotta voidaan varmistaa yritysten ja työpaikkojen pitkä elinkaari.

Euroopan yhteistä etua koskevat tärkeät hankkeet (IPCEI) ovat EU:n laajuisia hankkeita, joilla tuetaan vihreän siirtymän ja digitalisaation kannalta oleellisten innovaatioiden kehittämistä. ETSK katsoo, että ensinnäkin tarvitaan työntekijäjärjestöjen taitotietoa, jotta nämä hankkeet voidaan toteuttaa hyvin. Toiseksi IPCEI-hankkeita on arvioitava niiden luoman arvon ja työpaikkojen perusteella sekä niiden taitojen kannalta, joita työntekijät ja yritykset tarvitsevat nykyaikaistetuilla teollisuudenaloilla.

Standardit ovat toinen tärkeä välineistö Euroopan johtoaseman palauttamiseksi teollisuustuotannossa. Komitea korostaa, että eurooppalaisten yritysten kehittämät standardit eivät saa jäädä pelkästään yritysten itsensä levittämiksi: komission olisi seisottava niiden takana ja autettava niiden levittämisessä.

Lisälausunnossa tarkastellaan, miten strategialla voitaisiin parantaa oikeudenmukaisemman ja koordinoidumman terveydenhuollon saatavuutta Euroopassa.

ETSK suosittaa keskittymistä hallintoon, toimitusketjujen monipuolistamiseen ja digitaaliseen terveydenhuoltoon, jotka kaikki ovat yhteydessä toisiinsa. Paremmin hoidetut yritykset mahdollistaisivat sisämarkkinoiden sujuvamman toiminnan, mikä edistäisi uusien yritysten syntyä. Samalla tuottajien määrän kasvu lisäisi terveydenhuollon tuotteiden ja palvelujen saatavuuden luotettavuutta, samoin kuin kannustimet, joilla edistetään välttämättömien materiaalien ja tuotteiden valmistuksen palauttamista Eurooppaan.

Toimenpiteet, joilla mahdollistetaan organisaatioiden välillä ja rajojen yli toimivat digitaaliset terveydenhuoltojärjestelmät, vahvistaisivat entisestään alan sisämarkkinoita ja parantaisivat terveydenhoitoa. Samoista syistä ETSK kehottaa ryhtymään toimiin julkisen ja yksityisen sektorin sekä suurten yritysten ja pk-yritysten välisen synergian lisäämiseksi sekä kasvattamaan investointeja, jotka kohdistuvat tutkimukseen, kehittämiseen ja kaikkien terveydenhuoltoalan työntekijöiden koulutukseen. (dm)