Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Tegu šie metai būna labiau nuspėjami, ramesni ir džiaugsmingesni

Mieli skaitytojai,

2021 m. prasidėjo mums tebesant COVID-19 gniaužtuose, tęsiantis karantinui ir chaosui darbo rinkoje, bet jau su viltimi, kad vakcina atneš geresnę ateitį. Šiais metais pirmiausia reikės pasirūpinti, kad vakcinų užtektų visiems, ir įtikinti žmones skiepytis. Kol vyksta šie procesai, vis daugiau dėmesio bus skiriama Europos ekonomikos gaivinimui ir formavimui po COVID-19.

Sausio 1 d. pirmininkavimą ES Tarybai perėmusi Portugalija neabejotinai laikosi šio platesnio ir į ateitį orientuoto požiūrio. Lisabonos prioritetai pirmiausia bus nukreipti į kovą su ekonomikos krize ir jos poveikio piliečiams švelninimą vykdant teisingą, ekologišką ir skaitmeninį ekonomikos gaivinimą.

Įsidėmėtinos datos


2021 m. vasario 24–25 d., Briuselis
EESRK plenarinė sesija


2021 m. kovo 18–19 d., Briuselis
„Tavo Europa, tavo balsas – 2021“

„Klausimas ...“

„Klausimas ...“

Mūsų rubrikoje „Klausimas ...“ prašome EESRK narių atsakyti į klausimą, kuris tuo metu mums atrodys aktualiausias.
 

Siekiant tvirtos ES ir JAV partnerystės

Išorės santykių skyriaus pirmininkas Dimitris Dimitriadis

Naujoji transatlantinė darbotvarkė šiuo metu yra pagrindinis visų Europos institucijų politinės darbotvarkės elementas. Mūsų Komitetas, visų pirma Išorės santykių skyrius, tam visiškai pritaria. Tai parodė neseniai vykęs Transatlantinių santykių tęstinio darbo komiteto posėdis, kuriame dalyvavo labai svarbūs svečiai, kurie pabrėžė tvirto ir solidaus pilietinės visuomenės dialogo svarbą, ir EESRK pirmininko deklaracija bei mano pareiškimas dėl 2020 m. JAV prezidento rinkimų, kuriuose išreiškiama viltis, kad bus užmegzta tvirta partnerystė sprendžiant pasaulines problemas.

Atspėkite, kas pas mus svečiuojasi...

Netikėtas svečias

Kiekvieną mėnesį pakviesime jus į susitikimą su netikėtu svečiu. Tai bus Europoje gerai žinoma, ne kartą žiniasklaidoje paminėta asmenybė, kuri pasidalys savo įžvalgomis apie pasaulį – tai bus šviežio oro gurkšnis, praplėsiantis mūsų akiratį, įkvėpsiantis ir leisiantis mums sužinoti daugiau.

Netikėta viešnia, profesorė Danuta Hübner su mūsų skaitytojais pasidalijo savo nuomone apie „Brexitʼą“

Konsultacinis referendumas, kuriame Jungtinės Karalystės piliečių buvo klausiama, ar jų šalis turėtų išstoti iš Europos Sąjungos, įvyko 2016 m. birželio 23 d. Labai nedidele dauguma britai pritarė atsiskyrimo nuo ES idėjai. Rezultatai visoje šalyje buvo skirtingi: Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir Londone žmonės palikti ES nenorėjo. Vis dėlto, referendumui įvykus JK vyriausybė įsipareigojo įvykdyti „Brexit’ą“. Pirmiausia, 2020 m. vasario 1 d. įsigaliojo susitarimas dėl išstojimo, kuriame buvo numatytas 11 mėnesių pereinamasis laikotarpis. Tai suteikė teisinio tikrumo visiems, kuriuos palietė „Brexit’as“. Vėliau, nuo 2021 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo susitarimas dėl būsimų santykių, Jungtinė Karalystė oficialiai tapo trečiąja šalimi. 

EESRK naujienos

ES pirmininkaujanti Portugalija daugiausia dėmesio skirs DFP įgyvendinimui, susitarimui dėl „Brexit’o“ ir skiepams

2021 m. sausio 1 d. Portugalija perėmė pirmininkavimą ES Tarybai. Pirmininkavimo šūkis – „Metas teisingam, žaliajam, skaitmeniniam ekonomikos gaivinimui“.

Pirmininkaujančiai Portugalijai teks sudėtinga užduotis – iš popieriaus į realų gyvenimą perkelti paskutiniame Vokietijos pirmininkavimo etape sudarytus susitarimus dėl ES daugiamečio biudžeto (DFP) ir Ekonomikos gaivinimo fondo, įgyvendinti susitarimą su JK po „Brexit’o“ ir prižiūrėti, kaip Europa skiepijama nuo COVID-19 viruso.

EESRK šiltai sutiko žinomą Airijos neįgaliųjų teisių gynėją Sinéad Burke

Gruodžio 2 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas surengė diskusiją su Airijos neįgaliųjų teisių gynėja ir rašytoja Sinéad Burke plenarinėje sesijoje, skirtoje neįgaliųjų įgalėjimui ir jų įtraukimui į visas ekonominio, socialinio ir politinio gyvenimo sritis ES ir už jos ribų.

Vienodos neįgaliųjų teisės

Kviečiame prisiminti keletą svarbiausių 2020 m. gruodžio 2 d. Spaudos skyriaus surengtos virtualios spaudos konferencijos minint 2020 m. Tarptautinę neįgaliųjų dieną momentų.

EESRK reikalauja pakeisti ES rinkimų aktą

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paragino Europos Parlamentą (EP), ES Tarybą ir valstybes nares skubiai iš dalies pakeisti 1976 m. Rinkimų aktą taip, kad visiems neįgaliems ES piliečiams būtų užtikrinta tikroji teisė balsuoti 2024 m. vyksiančiuose EP rinkimuose.

Sveikiname užtikrinus visapusišką ES ir JK partnerystę

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininkės Christos Schweng ir EESRK „Brexit’o“ stebėsenos grupės pirmininko Jacko O‘Connor bendras pareiškimas

Sveikiname Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės derybininkus sėkmingai užbaigus sudėtingiausias ir sunkiausias derybas dėl prekybos susitarimo, kuris yra gyvybiškai svarbus tiek JK, tiek visos Europos žmonėms.

2021–2027 m. ES biudžetas. EESRK patenkintas pilietinės visuomenės nuomonės poveikiu

EESRK labai teigiamai vertina tai, kad 2020 m. gruodžio 10 d. ES valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą (DFP). Pasiektas kompromisas dėl Europos biudžeto ir Ekonomikos gaivinimo fondo taikant teisinės valstybės mechanizmą atspindi aktyvų ir visapusį EESRK indėlį remiant platesnio užmojo ES DFP.

#DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: pats laikas mūsų demokratijai pasivyti technologijas

Gruodžio mėn. vykusioje EESRK plenarinėje sesijoje Komisijos pirmininkės vykdomoji pavaduotoja Margrethe Vestager pareiškė, kad naujausios Europos Komisijos iniciatyvos, kuriomis ketinama reglamentuoti skaitmenines paslaugas ir rinkas, užtikrins, kad paslaugų teikėjai prisiimtų atsakomybę už savo teikiamas paslaugas ir kad skaitmeninės milžinės neprimestų savo taisyklių Europos rinkoms.

Nacionalinės valstybės tarnybos būtinos ES demokratijai ir teisinės valstybės principui

EESRK pritaria bendriems valstybės tarnybos principams, kurie padėtų valstybėms narėms visapusiškai palaikyti demokratiją ir teisinę valstybę.

Naujasis ES migracijos ir prieglobsčio paktas: praleista labai reikalinga galimybė viską pradėti iš naujo

Naujasis ES migracijos ir prieglobsčio paktas buvo griežtai sukritikuotas per EESRK surengtą aukšto lygio konferenciją. Pilietinės visuomenės, tyrimų institutų ir Europos Parlamento atstovai nutarė, kad naujasis paktas nesiūlo tų pokyčių, kurių reikia norint sukurti tinkamą bendrą Europos migracijos ir prieglobsčio sistemą.

Bendras Europos dangus – naujo Komisijos pasiūlymo gali nepakakti

Neseniai priimtoje nuomonėje EESRK pažymi, kad Europos Komisija ir aviacijos sektoriaus suinteresuotieji subjektai turėtų pratęsti diskusijas ir paaiškinti naujojo Bendro Europos dangaus (BED) reglamento siekį.

Blokų grandinės technologijos ir kasybos pramonė: bendra ateitis

Blockchain

Blokų grandinės technologijos gali suteikti naudingų sprendimų rytojaus kasybos pramonei, tačiau vykdant skaitmeninę pertvarką reikėtų atsižvelgti į socialines pasekmes. Tai buvo pagrindinė 2020 m. gruodžio 14 d. EESRK Pramonės permainų konsultacinės komisijos (CCMI) virtualioje erdvėje surengtos apskritojo stalo diskusijos mintis.

Įgalėjimas yra Europos klimato pakto sėkmės pagrindas

EU Climate Pact

EESRK patenkintas, kad jo rekomendacijos atsispindi Europos Komisijos pasiūlymuose dėl Europos klimato pakto, kuriuo remiami esami ir nauji klimato politikos veiksmai pasitelkiant tarpusavio mokymąsi, švietimą, gebėjimų stiprinimą, kliūčių šalinimą ir lengvesnes sąlygas gauti finansavimą.

EESRK prisideda prie ES siekio atnaujinti ryšius su JAV

Po JAV įvykusių rinkimų, gruodžio 15 d. posėdžiavęs EESRK Transatlantinių santykių tęstinio darbo komitetas iškėlė tikslą atkurti tvirtą partnerystę su JAV pilietine visuomene.

Grupių naujienos

ES įmonės pasirengusios vykdyti dvejopą žaliąją ir skaitmeninę pertvarką

Parengė EESRK Darbdavių grupės pirmininkas Stefano Mallia

Europai nebus lengva imtis vadovaujamojo vaidmens užtikrinant poveikio klimatui neutralumą ir skaitmeninę lyderystę. Europos žaliojo kurso pokyčių darbotvarkė yra sudėtinga, bet ne mažiau įtikinama. Kai kurie generaliniai direktoriai mano, kad tai prilygsta Heraklio žygdarbiui, tačiau ES darbdaviai yra pasirengę jungti aukštesnę pavarą ir paspartinti žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos įgyvendinimą.

Pramonės pereinamuoju laikotarpiu būtina užtikrinti socialinių, ekonominių ir aplinkos veiksnių pusiausvyrą

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Pramonės pokyčiai gali lemti geresnes darbo vietas ir darbo sąlygas, užtikrinančias tvarų ekonomikos augimą ir įtraukumą. Tačiau jie gali atnešti ir didžiulę nelygybę ir skurdą, didėjantį tam tikrų grupių nedarbą ir galiausiai socialinės sanglaudos lūžį, kuris kels pavojų pačiai ES ir demokratijai.

Dažnai pamirštama grupė – skurstantys savarankiškai dirbantys asmenys

EESRK grupės „Įvairovė Europa“ ir Belgijos MVĮ organizacijos UNIZO narys Ronny Lannoo

Savarankiškai dirbantys asmenys dažnai siejami su greitu uždarbiu ir sėkme. Toks jų vaizdavimas nustelbia daugelį verslininkams kylančių problemų. Rizika, tiek versle, tiek privačioje srityje, yra neatsiejama savarankiško darbo dalis.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

EESRK parodoje atkreipiamas dėmesys į socialinį aspektą –  ES pirmininkausiančios Portugalijos darbotvarkės prioritetą

Portugalijai perimant vadovavimą ES ir socialinę darbotvarkę įrašant į prioritetų sąrašą, EESRK rengia Portugalijos menininkės Marios Reis Rocha virtualią parodą, skirtą pagerbti žmonių ryšius ir solidarumą.

EESRK suburs jaunimą iš visos Europos pasidalyti idėjomis, kaip įveikti klimato krizę

Jaunimui skirtas EESRK renginys „Tavo Europa, tavo balsas“ Renginyje „Tavo Europa, tavo balsas 2021“ bus sekama Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos (COP) pavyzdžiu ir moksleiviams suteikiama galimybė išsakyti savo nuomonę, kaip įveikti klimato krizę ir priartėti prie poveikio klimatui neutralizavimo iki 2050 m. tikslo.