Kiertotaloutta edistävien julkisten hankintojen tulisi olla pakollisia EU-maiden julkisyhteisöille

Julkisyhteisöt, joiden vuotuisten menojen osuus EU:n alueen yhteenlasketusta bkt:stä on noin 14 prosenttia (toisin sanoen 2 biljoonaa euroa), ovat suurimpia kuluttajia EU:ssa. Niiden varainkäyttö perustuu pääasiassa julkisiin tarjouskilpailuihin, joilla hankitaan tarvittavat urakat, palvelut ja tavarat yrityksiltä.

EU:ssa on viime vuosina tehty merkittävää työtä viranomaisten kannustamiseksi omaksumaan entistä kestävämmällä pohjalla olevia kulutusmalleja, joissa lyhyen aikavälin tarpeiden sijasta otetaan huomioon kunkin hankinnan pitkän aikavälin vaikutukset.

Euroopan komissio on vuodesta 2017 lähtien julkaissut ohjeita ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien muodossa ja ryhtynyt vähitellen soveltamaan kiertotaloutta koskevia näkökohtia varmistaakseen energian ja materiaalien kierron toimitusketjuissa ja minimoidakseen samalla kielteiset ympäristövaikutukset ja jätteiden syntymisen.

Näillä toimenpiteillä on kuitenkin ollut vain rajallinen vaikutus, koska niiden noudattaminen on vapaaehtoista. ETSK katsoo, että on aika ottaa käyttöön ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevia pakollisia vähimmäiskriteerejä ja antaa kiertotaloudelle lisäpontta hankintadirektiivien ja alakohtaisen lainsäädännön kautta.

Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat antavat viranomaisille mahdollisuuden soveltaa ostohetkellä muitakin kriteerejä kuin pelkästään halvinta hintaa.

”Julkinen hankintatoiminta on usein ristiriitaista, koska hankkeiden valintakriteerit ovat aivan liian usein hyvin yksipuolisia, eikä huomioon oteta elinkaarivaikutusta tai mitä hankkeella saavutetaan”, sanoi aihetta käsittelevän komitean lausunnon esittelijä Ferre Wyckmans. ”Olisi hylättävä ajatus alhaisimmasta hinnasta ainoana myöntämisperusteena ja asetettava etusijalle ’vastineen saaminen rahoille’, joka käsittää innovoinnin, tuotteiden ja palveluiden laadun, kestävyysperiaatteiden noudattamisen, ympäristönäkökohdat ja sosiaaliset vaikutukset.”

Euroopan komissio on jo kehittänyt useita elinkaarikustannusten määrittämisen malleja, jotka ovat hankintojen tekijöiden vapaasti käytettävissä tuotteiden ja palvelujen vertailemiseksi. Näiden välineiden avulla viranomaiset voivat ottaa huomioon tuotteen, urakan tai palvelun elinkaarikustannukset, jotka kattavat hankinnan, käytön ja ylläpidon käyttöiän päättymiseen asti. ETSK:n mukaan näitä työkaluja olisi nyt ajantasaistettava sisällyttämällä laskelmaan hiilikustannukset.

ETSK katsoo niin ikään, että on olennaisen tärkeää varmistaa, että pk-yritykset voivat tehdä kiertotaloutta edistäviin julkisiin hankintoihin liittyviä tarjouksia ja että ne saavat siinä tarvitsemaansa apua. Pk-yritykset tarjoavat valtavia mahdollisuuksia, mutta ne ovat vaarassa jäädä syrjään menettelyn monimutkaisuuden vuoksi. Ainoastaan saadessaan tarvitsemansa tuen ne kykenevät osallistumaan paikallisiin tarjouskilpailuihin, joissa ihmiset asetetaan etusijalle. (dm)