Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kuulutab välja 2021. aasta kodanikuühiskonna auhinna, mille teemaks on kliimameetmed

This page is also available in

Komitee autasustab kuni viit kliimaprojekti, mis näitavad kodanikuühiskonna hindamatut panust kliimaneutraalsuse saavutamisse

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avas oma 2021. aasta kodanikuühiskonna auhinna konkursi kandideerimistaotluste esitamiseks. Kuna auhinnakonkursi teema on kliimameetmed, valib komitee võitjad loominguliste ja innovaatiliste algatuste hulgast, mille eesmärk on edendada õiglast üleminekut vähese CO2 heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelisele majandusele.

Kandideerimistaotlusi võivad esitada kõik Euroopa Liidus ametlikult registreeritud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis tegutsevad kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil. Samuti on kandideerimine avatud ELis elavatele üksikisikutele. Tingimustele vastavad algatused ja projektid peavad olema ellu viidud ELis.

Kandideerimistaotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2021 kell 10.00 (Brüsseli aja järgi).

Projektid peavad olema juba ellu viidud või veel käimas. Välja jäetakse projektid, mis on küll kavandatud, kuid mida ei ole 30. juuniks 2021 veel käivitatud.

Auhinnafond on 50 000 eurot ja see jagatakse kuni viie võitja vahel. Auhinnatseremoonia toimub tõenäoliselt 8.–9. detsembril 2021. aastal toimuva komitee täiskogu istungi ajal Brüsselis, ent see sõltub tervishoiuolukorrast.

 

LISATEAVE SELLE AASTA AUHINNA TEEMA KOHTA

Esimese ELi institutsioonina, kes andis ülemaailmse kliimastreigiliikumise Reeded tuleviku heaks alguspäevadel sõna Greta Thunbergile, on komitee alati olnud alt ülespoole suunatud kliimameetmete tuline pooldaja.

Seepärast on komitee alati rõhutanud rohujuuretasandi organisatsioonide ja üksikisikute tähtsust kliimaneutraalsusele ülemineku teokstegemisel. Neil on otsustav roll, et aidata ümber kujundada norme ja käitumist, muuta kohalik majandus keskkonnahoidlikumaks või suunata kohalikul või piirkondlikul tasandil üleminekut kliimaneutraalsele ühiskonnale.

Komitee on oma töös korduvalt rõhutanud, et see, kas Euroopa rohelist kokkulepet – mille raames EL on lubanud saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse – saadab edu, sõltub kõigi osalejate tegutsemisest ja pühendumusest. Euroopa kliimapakt – üks rohelise kokkuleppe peamisi algatusi – peab keskenduma inimeste julgustamisele olema lahenduse ja mitte probleemi osa, andes neile mõjuvõimu muuta süsteeme, mis on viinud meid kliimakriisi äärele.

Komitee pöörab eritähelepanu ka noorte kaasamisele kliimameetmetesse. Selle aasta märtsis korraldas komitee iga-aastase, juba kaubamärgiks kujunenud ürituse Sinu Euroopa, Sinu arvamus, mis toob kokku keskkooliõpilasi kõigist ELi liikmesriikidest ja ELi kandidaatriikidest. Üritus järgis rahvusvahelise kliimamuutuste konverentsi (COP) mudelit ja sellel osales palju silmapaistvaid kliimaaktiviste.

Pühendades oma maineka auhinna sellele väga olulisele teemale, soovib komitee tunnustada ja tutvustada seni tehtud valitsusväliseid kliimaalaseid jõupingutusi. Eesmärk on julgustada käimasolevaid ja inspireerida uusi projekte, rõhutades seega panust, mille kodanikuühiskonna organisatsioonid ja üksikisikud saavad anda Euroopa rohelisse kokkuleppesse.

Komitee omistab 2021. aasta kodanikuühiskonna auhinna silmapaistvatele projektidele ja algatustele, mis hõlmavad vähemalt ühte järgmistest teemadest:

 • kodanikuühiskonna täiel määral kaasamise ja/või heakskiidu edendamine üleminekul kliimaneutraalsele ühiskonnale;
 • kodanike kliimaarutellu kaasatuse edendamine;
 • selliste projektide kavandamine ja teostamine, mis inspireerivad ja soodustavad üksikisikute üleminekut kliimasõbralikule eluviisile nende kohalikus keskkonnas ja töökohtades, sealhulgas tööandjate või töötajate organisatsioonide kaudu;
 • kliimateadlikkuse edendamine tarbijate hulgas või käitumise ja sotsiaalsete normide muutmise toetamine kliimakriisi kontekstis;
 • selliste projektide kavandamine ja rakendamine, mis toetavad aktiivset kliimapoliitikat kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või Euroopa tasandil;
 • kliimaõigluse edendamine laias tähenduses, arvestades inimõigusi ja ettevõtete sotsiaalset vastutust, kliimateadlikkuse soodustamine laiema, mitmekesisema ja/või ebasoodsamas olukorras või tõrjutud rühma hulgas, tagades et kliimaneutraalsele majandusele ja ühiskonnale ülemineku korral ei jää hõlmamata mitte ükski ühiskonnarühm;
 • kliimahariduse edendamine kõikides koolides, selliste projektide kavandamine ja rakendamine, mis suurendavad laste ja noorte teadlikkust kliimamuutuste ja asjakohaste lahenduste kohta;
 • teadlikkuse suurendamine kliimamuutuste mõju kohta ja selliste meetmete edendamine, mille otstarve on suurendada vastupanuvõimet ja kliimamuutustega kohanemist;
 • kodanikuühiskonna kaasatuse edendamine kliimapoliitika rakendamiseks kohalikul, piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil;
 • kodanikuaktiivsuse ja mõjuvõimu suurendamine sellistes projektides osalemise kaudu, mis edendavad õiglast üleminekut ja loovad kodanike vahel uut vastastikmõju, viies kliimaneutraalse majanduseni;
 • noorte aktiivse osaluse edendamine kliimalahenduste väljapakkumiseks ja rakendamiseks ning noorte võimestamine, et kaasata nad kliima- ja keskkonnapoliitika otsustusprotsessidesse kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil.

Auhinnale ei saa kandideerida mis tahes kirjandus- ja teadusväljaanded, tugiteenused, audiovisuaalsed tooted ega kunstiteosed.

Täielik ülevaade nõuetest ja veebipõhine taotlusvorm on saadaval meie veebilehel: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

 

KODANIKUÜHISKONNA AUHINNAST

2021. aastal annab komitee välja 12. kodanikuühiskonna auhinna. Auhinnaga, mis igal aastal on pühendatud erinevale ELi jaoks olulisele teemale, tunnustatakse ja innustatakse kodanikuühiskonna organisatsioonide ja/või üksikisikute konkreetseid algatusi ja saavutusi, mis on andnud märkimisväärse panuse ühiste väärtuste edendamisse Euroopa ühtekuuluvuse ja integratsiooni suurendamisel.

2020. aastal asendas komitee oma kodanikuühiskonna auhinna ühekordse kodanikusolidaarsuse auhinnaga, mis oli pühendatud võitlusele COVID-19 vastu. Selle auhinnaga avaldas komitee austust 23 kodanikuühiskonna organisatsioonile, üksikisikule ja eraettevõttele kogu EList, kes näitasid üles erakordset solidaarsust ja kodanikuvastutust pandeemia vastu võitlemisel ja selle laastavate löökide pehmendamisel. 2019. aastal tõsteti kodanikuühiskonna auhinnaga esile soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist.

Palun ärgitage oma riigi või oma võrgustiku kodanikuühiskonna organisatsioone kandideerima Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2021. aasta kodanikuühiskonna auhinnale ja aidake väärtuslikel projektidel seeläbi tunnustust võita.