EHSV vyhlašuje Cenu pro občanskou společnost 2021 za opatření v oblasti klimatu

This page is also available in

EHSV ocení až pět projektů v oblasti klimatu, které budou příkladem neocenitelného přínosu občanské společnosti k dosažení klimatické neutrality

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) spustil přihlašování do soutěže o Cenu pro občanskou společnost za rok 2021. Vzhledem k tomu, že námětem letošního ročníku jsou opatření v oblasti klimatu, vybere EHSV vítěze mezi tvůrčími a inovativními iniciativami, které si kladou za cíl podporovat spravedlivý přechod na nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu.

Do soutěže o tuto cenu se mohou přihlásit organizace občanské společnosti, jež mají sídlo v Evropské unii a působí na místní, regionální, celostátní či evropské úrovni. Ucházet se o ni mohou rovněž jednotlivci, kteří mají bydliště v EU. Podmínkou účasti v soutěži je, aby byly dané iniciativy a projekty prováděny na území EU.

Uzávěrka přihlášek je dne 30. června 2021 v 10:00 (času v Bruselu).

Musí jít o projekty, jejichž realizace byla již uzavřena nebo ještě probíhá. Projekty, které jsou naplánovány, ale nebudou do 30. června 2021 spuštěny, budou ze soutěže vyloučeny.

Oceněno bude až pět vítězů, mezi něž bude rozdělena částka v celkové výši 50 000 EUR. Slavnostní předání cen proběhne pravděpodobně na plenárním zasedání EHSV ve dnech 8. a 9. prosince 2021 v Bruselu, pokud to zdravotní situace dovolí.

 

VÍCE O NÁMĚTU LETOŠNÍ CENY

EHSV jakožto první instituce EU, na jejíž půdě vystoupila Greta Thunberg krátce poté, co se pod hlavičkou Pátky pro budoucnost zrodilo celosvětové hnutí pořádající stávky za klima, byl odjakživa horlivým zastáncem opatření v oblasti klimatu, jež vycházejí zdola.

Jako takový vždy rovněž zdůrazňoval význam, jaký mají pro zajištění skutečného přechodu ke klimatické neutralitě místní organizace a jednotlivci. Jejich zásadní úloha spočívá v tom, že pomáhají dosáhnout změn v normách a chování, zasazují se o to, aby byla místní hospodářství ekologičtější, a stojí na místní či regionální úrovni v čele úsilí o přechod na společnost s nulovými čistými emisemi.

EHSV ve své práci opakovaně zdůrazňuje, že úspěch Zelené dohody pro Evropu, v rámci níž se EU zavázala, že do roku 2050 dosáhne klimatické neutrality, závisí na úsilí a odhodlání všech subjektů. Evropský klimatický pakt, jedna z klíčových iniciativ Zelené dohody, se musí zaměřit na povzbuzení lidí k tomu, aby se stali součástí řešení, a nikoli problému, a nabídnout jim vše potřebné pro to, aby změnili systémy, které nás přivedly na pokraj klimatické krize.

Zvláštní důraz klade EHSV rovněž na to, aby se do opatření v oblasti klimatu zapojili mladí lidé. Jeho každoroční stěžejní akce s názvem Vaše Evropa, váš názor, na níž se setkávají středoškolští studenti ze všech členských států a kandidátských zemí EU, simulovala letos v březnu jednání mezinárodní konference o změně klimatu (COP) a přilákala řadu předních aktivistů bojujících za lepší ochranu klimatu.

Tím, že EHSV věnuje svou prestižní cenu tomuto nanejvýš důležitému tématu, chce ocenit a vyzdvihnout úsilí, které v oblasti klimatu dosud vyvinuly nestátní subjekty. Zároveň by chtěl podpořit probíhající projekty a inspirovat nové, a poukázat tak na to, jak mohou organizace občanské společnosti i jednotlivci přispět k Zelené dohodě pro Evropu.

Cena pro občanskou společnost za rok 2021 bude udělena mimořádným projektům a iniciativám, které se týkají alespoň jedné z těchto oblastí:

 • podpora plného zapojení a/nebo přijetí občanské společnosti v rámci přechodu na klimaticky neutrální společnost,
 • podpora zapojení občanů do debaty o klimatu,
 • návrh/provedení projektů, jež podněcují a podporují přechod jednotlivců na životní styly šetrné vůči klimatu v jejich místním prostředí a místě práce, mimo jiné ze strany organizací zaměstnavatelů nebo pracovníků,
 • podpora informovanosti spotřebitelů o klimatu nebo podpora změn chování a změn společenských norem v souvislosti s klimatickou krizí,
 • návrh/provedení projektů, které podporují aktivní politiky v oblasti klimatu na místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni,
 • podpora klimatické spravedlnosti v širokém smyslu se zohledněním lidských práv a sociální odpovědnosti podniků; podpora informovanosti o klimatu mezi širším, rozmanitějším a/nebo znevýhodněným/marginalizovaným publikem; zajištění, aby žádná skupina obyvatelstva nezůstala při přechodu na klimaticky neutrální hospodářství a společnost opomenuta,
 • podpora vzdělávání o klimatu ve školách na všech úrovních; návrh/provádění projektů, které zvyšují informovanost o změně klimatu a jejích řešeních mezi dětmi a mladými lidmi,
 • zvyšování informovanosti o dopadech změny klimatu a podpora opatření, jejichž cílem je zvýšit odolnost vůči změně klimatu a přizpůsobení se jí,
 • podpora zapojení občanské společnosti do provádění politik v oblasti klimatu na místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni,
 • podpora aktivního občanství a posílení postavení prostřednictvím zapojení do projektů, jež podporují spravedlivý přechod a vytvářejí nové interakce mezi občany vedoucí ke klimaticky neutrálnímu hospodářství,
 • podpora aktivního zapojení mladých lidí do navrhování a provádění řešení v oblasti klimatu a posílení postavení mladých lidí s cílem zapojit je do postupů rozhodování o politikách v oblasti klimatu a životního prostředí na místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni.

Literární nebo vědecké publikace jakéhokoli druhu a na jakémkoli podkladu, audiovizuální produkty a jakýkoli druh uměleckých děl nejsou pro cenu způsobilé.

Kompletní popis požadavků a on-line přihlášku naleznete na našich internetových stránkách http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

 

O CENĚ PRO OBČANSKOU SPOLEČNOST

V roce 2021 udělí EHSV svou Cenu pro občanskou společnost již po dvanácté. Každý ročník je přitom věnován jinému tématu, které je pro EU zvláště důležité, a to s cílem ocenit a podpořit iniciativy a úspěchy organizací občanské společnosti či jednotlivců, které podstatnou měrou přispěly k prosazování společných hodnot, jež posilují evropskou soudržnost a integraci.

V roce 2020 udělil EHSV místo své Ceny pro občanskou společnost výjimečně Cenu za občanskou solidaritu, která byla věnována boji proti pandemii COVID-19. Tímto oceněním vyjádřil uznání 23 organizacím občanské společnosti, jednotlivcům a soukromým podnikům z celé EU, které v boj proti pandemii a při tlumení jejího drastického dopadu, prokázaly mimořádnou solidaritu a občanskou odpovědnost. V roce 2019 byla Cena pro občanskou společnost zaměřena na genderovou rovnost a posílení postavení žen.

Rádi bychom Vás požádali, abyste vybídli organizace občanské společnosti ve své zemi nebo v rámci své sítě k tomu, aby se přihlásily do soutěže o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2021, a přičinili se tak o to, aby se hodnotným projektům dostalo uznání.