EØSU lancerer civilsamfundsprisen 2021 om klimaindsatsen

This page is also available in

EØSU belønner op til fem klimaprojekter, der viser civilsamfundets uvurderlige bidrag til at opnå klimaneutralitet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har åbnet for ansøgninger til civilsamfundsprisen 2021. Klimaindsatsen er temaet for prisen, og EØSU udvælger vinderne blandt kreative og innovative initiativer, der skal fremme en retfærdig omstilling til en kulstoffattig og klimarobust økonomi.

Ansøgninger kan indsendes af alle civilsamfundsorganisationer, der er officielt registreret i EU og udfører sit virke på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk plan. Prisen er også åben for enkeltpersoner, der bor i EU. Støtteberettigede initiativer og projekter skal gennemføres i EU.

Der er frist for ansøgninger den 30. juni 2021 kl. 10.00 (Bruxellestid).

Projekterne skal allerede være gennemført eller sat i gang. Projekter, som er planlagt, men endnu ikke påbegyndt den 30. juni 2021 kan ikke deltage.

Op til fem prismodtagere vil få del i den samlede præmiesum på 50.000 EUR. Prisuddelingsceremonien vil sandsynligvis finde sted på EØSU's plenarforsamling den 8.‑9. december 2021 i Bruxelles afhængigt af sundhedssituationen.

 

MERE OM TEMAET FOR DETTE ÅRS PRIS

Som den første EU-institution, der gav ordet til Greta Thunberg i de første dage af den globale klimastrejke Fridays for Future, har EØSU altid været fortaler for bottom up-klimatiltag.

Udvalget har således altid understreget den betydning græsrodsorganisationer og enkeltpersoner spiller med hensyn til at føre omstillingen til klimaneutralitet ud i livet. De spiller en afgørende rolle med deres bidrag til at ændre standarder og adfærd, gøre de lokale økonomier grønnere eller fremme overgangen til nulemissionssamfund på lokalt eller regionalt plan.

EØSU har gennem sit arbejde gentagne gange understreget, at en vellykket gennemførelse af den europæiske grønne pagt – hvormed EU har forpligtet sig til at opnå klimaneutralitet inden 2050 – afhænger af, at alle aktører yder en indsats og engagerer sig. Et af de vigtigste initiativer i den grønne pagt – den europæiske klimapagt – skal fokusere på at tilskynde folk til at blive en del af løsningen frem for problemet og sætte dem i stand til at ændre de systemer, der har ført os til randen af klimakrisen.

EØSU lægger også særlig vægt på at inddrage de unge i klimaindsatsen. I marts i år blev det årlige arrangement Your Europe Your Say!, som samler gymnasieelever fra alle EU's medlemsstater og kandidatlande, afholdt som en international klimakonference (COP), hvor mange fremtrædende klimaaktivister deltog.

Ved at dedikere flagskibsprisen til dette vigtige emne ønsker EØSU at anerkende og illustrere den ikkestatslige klimaindsats, der er gjort indtil nu. Den har også til formål at fremme igangværende projekter og inspirere til nye og dermed fremhæve det bidrag, som civilsamfundsorganisationer og enkeltpersoner kan yde til den europæiske grønne pagt.

Civilsamfundsprisen 2021 vil blive tildelt fremragende projekter og initiativer, der dækker mindst et af følgende emner:

 • fremme af den fulde inddragelse og/eller accept af civilsamfundet i omstillingen til et klimaneutralt samfund
 • fremme af borgernes deltagelse i klimadebatten
 • udvikling/gennemførelse af projekter, der i lokalmiljøet og på arbejdspladser inspirer enkeltpersoner til at vælge en klimavenlig levevis og fremme af denne omstilling, bl.a. gennem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
 • fremme af klimabevidsthed blandt forbrugerne eller tilskyndelse til adfærdsændringer og et skifte i sociale normer i lyset af klimakrisen
 • udvikling/gennemførelse af projekter, som fremmer aktive klimapolitikker på lokalt/regionalt/nationalt/europæisk niveau
 • fremme af klimaretfærdighed i bred forstand, hvor menneskerettighederne og virksomhedernes sociale ansvar tages i betragtning, fremme af klimabevidsthed i bredere, mere diversificerede og/eller dårligt stillede/marginaliserede grupper, sikring af, at ingen grupper i samfundet lades i stikken i omstillingen til en klimaneutral økonomi og et klimaneutralt samfund
 • fremme af klimaundervisning i skolerne, udvikling/gennemførelse af projekter, som øger bevidstheden om klimaændringerne og løsningerne for at imødegå dem blandt børn og unge
 • oplysning om konsekvenserne af klimaændringerne og fremme af tiltag, der har til formål at øge modstandsdygtigheden over for og forbedre tilpasningen til klimaændringerne
 • fremme af civilsamfundets inddragelse i gennemførelsen af klimapolitikker på lokalt/regionalt/nationalt/europæisk niveau
 • fremme af aktivt medborgerskab og mulighederne for indflydelse gennem deltagelse i projekter, der fremmer en retfærdig omstilling og skaber nye vekselvirkninger i samfundet, som kan føre til en klimaneutral økonomi
 • fremme af de unges aktive engagement, når det gælder forslag til og gennemførelse af klimaløsninger, og styrkelse af de unges muligheder for at deltage i beslutningsprocesserne vedrørende klima- og miljøpolitikker på lokalt/regionalt/nationalt/europæisk niveau.

Litterære og videnskabelige publikationer uanset art og medium, audiovisuelle produkter og kunstværker kan ikke komme i betragtning til prisen.

Den fulde beskrivelse af betingelserne og onlineansøgningsformularen kan findes på vores hjemmeside: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

 

OM CIVILSAMFUNDSPRISEN

I 2021 uddeler EØSU sin 12. civilsamfundspris. Civilsamfundsprisen, der hvert år har et nyt EU‑relevant tema, belønner og anerkender civilsamfundsorganisationers og privatpersoners initiativer og resultater, som har bidraget væsentligt til at fremme de fælles værdier, der ligger til grund for den europæiske samhørighed og integrationsproces.

I 2020 erstattede EØSU civilsamfundsprisen med en engangspris for civil solidaritet, som var øremærket bekæmpelse af covid-19. EØSU hyldede med prisen 23 civilsamfundsorganisationer, enkeltpersoner og private virksomheder fra hele EU, som havde udvist enestående solidaritet og medansvar for at bekæmpe pandemien og afbøde dens forfærdelige følgevirkninger. I 2019 fejrede civilsamfundsprisen ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status.

Vi opfordrer til, at du opmuntrer civilsamfundsorganisationer i dit land eller dit netværk til at søge om EØSU’s civilsamfundspris 2021, hvilket kan være med til at sikre, at værdifulde projekter opnår anerkendelse.