ETSK:n vuoden 2021 kansalaisyhteiskuntapalkinnon aiheena ilmastotoimet

This page is also available in

ETSK palkitsee enintään viisi ilmastohanketta, joista ilmenee kansalaisyhteiskunnan korvaamaton panos ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on avannut vuoden 2021 kansalaisyhteiskuntapalkinnon hakuajan. ETSK on valinnut palkintonsa teemaksi ilmastotoimet ja valitsee palkittavat luovista ja innovatiivisista aloitteista, joilla pyritään edistämään oikeudenmukaista siirtymää vähähiiliseen ja ilmastonmuutoksesta selviytyvään talouteen.

Hakemuksia voivat jättää kaikki Euroopan unionissa virallisesti rekisteröidyt kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, jotka toimivat paikallisella, alueellisella, valtiollisella tai Euroopan tasolla. Ehdolle voivat asettua myös EU:ssa asuvat yksityishenkilöt. Edellytyksenä on, että aloitteet ja hankkeet toteutetaan EU:ssa.

Määräaika ehdokkuudelle päättyy 30. kesäkuuta 2021 kello 10.00 (Belgian aikaa).

Hankkeiden on oltava jo toteutettuja tai edelleen käynnissä. Suunnitteilla olevat hankkeet, joiden toteuttamista ei kuitenkaan ole käynnistetty 30. kesäkuuta 2021 mennessä, suljetaan menettelyn ulkopuolelle.

Palkittavia on enintään viisi, ja näiden kesken jaetaan 50 000 euron palkintosumma. Palkintojenjakotilaisuus järjestetään terveystilanteesta riippuen todennäköisesti 8.–9. joulukuuta 2021 Brysselissä pidettävän ETSK:n täysistunnon yhteydessä.

 

LISÄTIETOA TÄMÄN VUODEN PALKINNON TEEMASTA

ETSK oli ensimmäinen EU:n elin, joka tarjosi Greta Thunbergille foorumin maailmanlaajuisen Fridays for Future ‑ilmastolakkoliikehdinnän alkupäivinä, ja komitea on toiminut aina alhaalta ylöspäin suuntautuvien ilmastotoimien puolestapuhujana.

Se on korostanut aina ruohonjuuritason organisaatioiden ja yksilöiden merkitystä siirtymisessä kohti ilmastoneutraaliutta. Niillä on ratkaiseva rooli edistettäessä normien ja käyttäytymismallien muutosta, tehtäessä paikallistalouksista vihreämpiä ja edistettäessä siirtymistä nollapäästöyhteiskuntaan paikallisella ja alueellisella tasolla.

EU on sitoutunut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman puitteissa saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, ja ETSK on työskentelyssään toistuvasti korostanut, että ohjelman onnistuminen riippuu kaikkien toimijoiden aktiivisuudesta ja sitoutumisesta. Eurooppalaisessa ilmastosopimuksessa, joka on yksi vihreän kehityksen ohjelman keskeisistä aloitteista, on keskityttävä kannustamaan ihmisiä olemaan osa ratkaisua eikä osa ongelmaa ja antamaan heille mahdollisuus muuttaa järjestelmiä, jotka ovat johtaneet ilmastokriisiin.

ETSK pitää erityisen tärkeänä myös nuorten osallistumista ilmastotoimiin. Kuluvan vuoden maaliskuussa komitean tavaramerkiksi muodostuneessa vuotuisessa Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi ‑tapahtumassa, joka kerää yhteen lukiolaisia kaikista EU:n jäsenvaltioista ja EU:n ehdokasmaista, seurattiin kansainvälisen ilmastonmuutoskonferenssin (COP) mallia, ja se sai vieraakseen monia tunnettuja ilmastoaktivisteja.

Omistamalla lippulaivapalkintonsa tälle äärimmäisen tärkeälle aiheelle ETSK haluaa antaa tunnustusta valtioista riippumattomalla tasolla tähän mennessä toteutetuille ilmastotoimille ja esitellä niitä. Komitean tavoitteena on myös kannustaa jatkamaan käynnissä olevia hankkeita ja innostaa uusiin aloitteisiin korostaen näin kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja yksityishenkilöiden panosta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan.

Vuoden 2021 kansalaisyhteiskuntapalkinto myönnetään tunnustukseksi merkittävistä hankkeista ja aloitteista, jotka kattavat vähintään yhden seuraavista aloista:

 • Edistetään kansalaisyhteiskunnan täyspainoista osallistumista ja/tai hyväksynnän saavuttamista siirtymässä ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan.
 • Edistetään kansalaisten osallistumista ilmastokeskusteluun.
 • Suunnitellaan tai pannaan täytäntöön hankkeita, jotka toimivat innoituksen lähteinä ja joilla edistetään ihmisten siirtymistä ilmastoystävällisiin elintapoihin paikallisessa ympäristössään ja työpaikoillaan. Toteuttajina voivat olla myös työnantajat tai työntekijäjärjestöt.
 • Edistetään ilmastotietoisuuden lisäämistä kuluttajien keskuudessa tai kannustetaan ilmastokriisiin liittyviin käyttäytymisen muutoksiin tai yhteiskunnallisten normien muutoksiin.
 • Suunnitellaan tai pannaan täytäntöön hankkeita, joilla edistetään aktiivista ilmastopolitiikkaa paikallisella, alueellisella, valtiollisella tai eurooppalaisella tasolla.
 • Edistetään ilmasto-oikeudenmukaisuutta laaja-alaisesti ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskunnallinen vastuu huomioon ottaen; lisätään ilmastotietoisuutta laajemman ja monimuotoisemman ja/tai epäsuotuisammassa asemassa olevan tai syrjäytyneen yleisön keskuudessa; varmistetaan, ettei mitään yhteiskunnallista ryhmää jätetä selviytymään omin avuin siirryttäessä ilmastoneutraaliin talouteen ja yhteiskuntaan.
 • Edistetään ilmastokasvatusta kaikilla koulutustasoilla; suunnitellaan tai pannaan täytäntöön hankkeita, jotka lisäävät tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sitä koskevista ratkaisuista lasten ja nuorten keskuudessa.
 • Lisätään tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja edistetään toimia, joilla pyritään parantamaan kykyä sietää ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen.
 • Edistetään kansalaisyhteiskunnan osallistumista ilmastopolitiikkojen täytäntöönpanoon paikallisella, alueellisella, valtiollisella tai eurooppalaisella tasolla.
 • Edistetään aktiivista kansalaisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä osallistamalla ihmisiä hankkeisiin, joilla edistetään oikeudenmukaista siirtymää ja luodaan uutta kansalaisten välistä vuorovaikutusta, mikä johtaa ilmastoneutraaliin talouteen.
 • Edistetään nuorten aktiivista osallistumista ilmastoratkaisujen ehdottamiseen ja toteuttamiseen ja lisätään nuorten mahdollisuuksia osallistua ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa koskeviin päätöksentekoprosesseihin paikallisella, alueellisella, valtiollisella tai eurooppalaisella tasolla.

Palkintoa ei myönnetä minkäänlaisille missä tahansa muodossa oleville kirjallisille tai tieteellisille julkaisuille eikä audiovisuaalisille tuotteille tai minkäänlaisille taideteoksille.

Kuvaus vaatimuksista kokonaisuudessaan sekä hakulomake ovat saatavilla ETSK:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

 

TIETOA KANSALAISYHTEISKUNTAPALKINNOSTA

ETSK myöntää kansalaisyhteiskuntapalkinnon vuonna 2021 nyt 12. kerran. Joka vuosi jollekin EU:n kannalta erityisen merkittävälle aiheelle omistettavalla palkinnolla annetaan tunnustusta ja kannustusta eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden ja Euroopan yhdentymisen taustalla olevia yhteisiä arvoja merkittävästi edistäneiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tai yksityishenkilöiden konkreettisille aloitteille ja saavutuksille.

ETSK korvasi vuonna 2020 kansalaisyhteiskuntapalkintonsa kertaluonteisella kansalaissolidaarisuuden palkinnolla, jonka aiheena oli covid-19-pandemian torjunta. Palkinnolla ETSK antoi tunnustusta 23:lle sellaiselle kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, yksityishenkilölle ja yksityiselle yritykselle eri puolilta EU:ta, jotka olivat osoittaneet poikkeuksellista solidaarisuutta ja kansalaisvastuuta pandemian taltuttamisessa ja sen tuhoisilta iskuilta suojautumisessa. Vuonna 2019 kansalaisyhteiskuntapalkinnolla juhlistettiin sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä.

Pyydämme rohkaisemaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioita maassanne ja verkostossanne hakemaan ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkintoa vuonna 2021 ja auttamaan siten arvokkaita hankkeita saamaan tunnustusta.