EESC lanceert prijs voor het maatschappelijk middenveld 2021 inzake klimaatactie

This page is also available in

Het EESC zal prijzen uitreiken voor maximaal vijf klimaatprojecten die aantonen wat voor onschatbare bijdrage het maatschappelijk middenveld aan de verwezenlijking van klimaatneutraliteit levert.

De inzendingen voor de prijs voor het maatschappelijk middenveld 2021 van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zijn geopend. Met klimaatactie als thema van zijn prijs zal het EESC creatieve en innovatieve initiatieven belonen die een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie als doel hebben.

Alle maatschappelijke organisaties die officieel geregistreerd zijn in de Europese Unie en actief zijn op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau mogen meedoen. Dat geldt eveneens voor iedere persoon die woonachtig is in de EU. Alleen projecten die in de EU zijn of worden uitgevoerd komen in aanmerking voor een prijs.

Projecten moeten vóór 30 juni 2021 om 10 uur (Belgische tijd) worden ingediend.

Ze moeten al uitgevoerd zijn of nog lopen. Geplande projecten waarvan de uitvoering op 30 juni 2021 nog niet is begonnen zijn van deelname uitgesloten.

De maximaal vijf winnaars zullen samen een bedrag van 50 000 euro mogen verdelen. De prijsuitreiking zal waarschijnlijk, afhankelijk van de gezondheidssituatie, plaatsvinden tijdens de zitting van het EESC van 8 en 9 december 2021 in Brussel.

 

MEER OVER HET THEMA VAN DE PRIJS VAN DIT JAAR

Het EESC, dat in de begindagen van de wereldwijde klimaatstaking Fridays for Future de eerste EU-instelling was die Greta Thunberg als spreker ontving, is altijd al een fervent pleitbezorger geweest van bottom-upmaatregelen voor het klimaat.

Als zodanig heeft het altijd benadrukt hoe belangrijk basisorganisaties en individuele personen zijn voor de transitie naar klimaatneutraliteit. Op lokaal en regionaal niveau maken zij de economie groener of zijn zij de drijvende kracht achter de overgang naar een emissieloze samenleving, en als zodanig leveren zij een cruciale bijdrage aan een verschuiving in normen en gedrag.

Het EESC heeft er herhaaldelijk op gewezen dat de Europese Green Deal — in welk verband de EU heeft beloofd in 2050 klimaatneutraal te zullen zijn — alleen kans van slagen heeft als alle betrokken partijen zich er actief voor inzetten. Een van de belangrijkste initiatieven van de Green Deal — het Europees klimaatpact — moet er vooral op gericht zijn om mensen deel van de oplossing en niet zozeer deel van het probleem te laten zijn door hen in staat te stellen de systemen te veranderen die ons op de rand van de klimaatcrisis hebben gebracht.

Volgens het EESC is het ook heel belangrijk dat jongeren bij klimaatacties worden betrokken. In maart van dit jaar heeft het jaarlijkse evenement Jouw Europa, jouw mening, waarbij middelbare scholieren uit alle EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten van de EU samenkomen, een internationale klimaatconferentie (COP) gesimuleerd, met tal van prominente klimaatactivisten als gast.

Door nu ook zijn belangrijkste prijs te wijden aan dit belangrijke thema wil het EESC eer bewijzen aan en aandacht vragen voor wat niet-overheidsactoren tot dusverre al voor het klimaat hebben gedaan. De prijs is tevens bedoeld als stimulans voor lopende projecten en inspiratiebron voor nieuwe projecten, zodat duidelijk wordt welke bijdrage maatschappelijke organisaties en individuele personen aan de Europese Green Deal kunnen leveren

De prijs voor het maatschappelijk middenveld 2021 zal worden toegekend aan uitmuntende projecten en initiatieven die betrekking hebben op ten minste een van de volgende onderwerpen:

 • bevordering van de volledige betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en/of het creëren van maatschappelijk draagvlak bij de overgang naar een klimaatneutrale samenleving;
 • bevordering van de deelname van burgers aan het klimaatdebat;
 • lancering/uitvoering van projecten, eventueel door werkgevers- of werknemersorganisaties, die inspireren en bevorderen dat mensen in hun persoonlijke omgeving en op hun werk overstappen op een klimaatvriendelijke levensstijl;
 • bevordering van klimaatbewustzijn van consumenten of aanmoediging tot gedragsverandering en aanpassing van sociale normen in de context van de klimaatcrisis;
 • lancering/uitvoering van projecten die een actief klimaatbeleid op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau stimuleren;
 • bevordering van klimaatrechtvaardigheid in brede zin, met inachtneming van de mensenrechten en de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen; bevordering van klimaatbewustzijn bij bredere, meer gediversifieerde en/of achtergestelde/gemarginaliseerde doelgroepen; ervoor zorgen dat geen enkele groep in de samenleving achterblijft bij de transitie naar een klimaatneutrale economie en samenleving;
 • bevordering van klimaateducatie op scholen van alle niveaus; lancering/uitvoering van projecten om kinderen en jongeren bewuster te maken van klimaatverandering en oplossingen daarvoor;
 • bewustmaking van de gevolgen van klimaatverandering en bevordering van acties ten behoeve van een grotere veerkracht en betere aanpassing aan de klimaatverandering;
 • bevordering van de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van klimaatbeleid op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau;
 • bevordering van actief burgerschap en empowerment door betrokkenheid bij projecten die een rechtvaardige overgang bevorderen en nieuwe maatschappelijke interacties tot stand brengen die leiden tot een klimaatneutrale economie;
 • bevordering van de actieve betrokkenheid van jongeren bij het voorstellen en uitvoeren van klimaatoplossingen, en jongeren in staat stellen deel te nemen aan het besluitvormingsproces over klimaat- en milieubeleid op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau.

Literaire of wetenschappelijke publicaties (van welke aard dan ook en op welke drager dan ook), audiovisuele producten en kunstwerken komen niet in aanmerking voor de prijs.

Een volledig overzicht van de criteria en het onlineaanmeldingsformulier zijn te vinden op onze website: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

 

OVER DE PRIJS VOOR HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

In 2021 reikt het EESC zijn 12e prijs voor het maatschappelijk middenveld uit. Elk jaar, dat steeds gewijd is aan een ander thema dat van bijzonder belang is voor de EU, beloont en stimuleert de prijs initiatieven en prestaties van maatschappelijke organisaties en/of individuele personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de gemeenschappelijke waarden die de Europese cohesie en integratie schragen.

In 2020 heeft het EESC in plaats van zijn prijs voor het maatschappelijk middenveld eenmalig een solidariteitsprijs voor het maatschappelijk middenveld uitgereikt, die was gewijd aan de bestrijding van COVID-19. Met die prijs bracht het EESC hulde aan 23 maatschappelijke organisaties, individuen en particuliere bedrijven uit de hele EU die blijk hadden gegeven van uitzonderlijke solidariteit en burgerzin bij het bestrijden van de pandemie en het opvangen van de vreselijke klappen ervan. In 2019 stond de prijs voor het maatschappelijk middenveld in het teken van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen.

U wordt vriendelijk verzocht om maatschappelijke organisaties in uw land of in uw netwerk aan te moedigen mee te dingen naar de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2021, zodat waardevolle projecten de erkenning krijgen die zij verdienen.