EESK lanserar priset till det civila samhället 2021 på temat klimatåtgärder

This page is also available in

EESK kommer att belöna upp till fem klimatprojekt som vittnar om det civila samhällets ovärderliga bidrag till att uppnå klimatneutralitet

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har öppnat för ansökningar till priset till det civila samhället 2021. Med klimatåtgärder som årets pristema kommer EESK att välja ut vinnarna bland kreativa och nyskapande initiativ, som syftar till att främja en rättvis omställning till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi.

Alla organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU och bedriver sin verksamhet på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå kan lämna in en ansökan. Priset är även öppet för enskilda personer som bor i EU. För att ha möjlighet att få priset måste initiativen eller projekten genomföras i EU.

Bidragen ska lämnas in före den 30 juni 2021 kl. 10.00 (belgisk tid).

Det ska vara projekt som redan genomförts eller fortfarande pågår. Projekt som är planerade men ännu inte har påbörjats den 30 juni 2021 kommer att uteslutas.

Totalt 50 000 euro kommer att tilldelas högst fem vinnare. Prisutdelningsceremonin kommer sannolikt att äga rum under EESK:s plenarsession den 8–9 december 2021 i Bryssel, beroende på hälsoläget.

 

MER OM TEMAT FÖR ÅRETS PRIS

EESK var den första EU-institution som gav ordet till Greta Thunberg i början av den globala klimatstrejksrörelsen Fridays for Future och har alltid varit en ivrig förespråkare för klimatåtgärder på gräsrotsnivå.

Kommittén har därför ständigt betonat gräsrotsorganisationers och enskilda personers betydelse i omställningen till klimatneutralitet i praktiken. De spelar en avgörande roll när det gäller att förändra normer och beteenden, göra lokala ekonomier grönare och driva på omställningen till klimatneutrala samhällen på lokal eller regional nivå.

Genom sitt arbete har EESK upprepade gånger betonat att det krävs att alla aktörer engagerar sig och agerar för att den europeiska gröna given – enligt vilken EU åtagit sig att uppnå klimatneutralitet senast 2050 – ska lyckas. Ett av de centrala initiativen i den gröna given – den europeiska klimatpakten – måste inriktas på att uppmuntra människor att bli en del av lösningen snarare än problemet och ge människor handlingskraft att förändra de system som lett till denna klimatkris.

EESK fäster även särskilt stor vikt vid att engagera ungdomar i klimatåtgärder. Kommitténs årliga och välkända evenemang Ditt Europa, din mening!, som för samman gymnasieelever från alla EU:s medlemsstater och kandidatländer, anordnades i mars i år i form av en internationell klimatkonferens (COP) och gästades av många framstående klimataktivister.

Genom att tillägna denna ytterst viktiga fråga sitt flaggskeppspris vill EESK hylla och visa upp de icke-statliga klimatinsatser som gjorts hittills. Kommittén vill också uppmuntra pågående projekt och inspirera till nya, för att på så sätt belysa hur civilsamhällesorganisationer och enskilda personer kan bidra till den europeiska gröna given.

Priset till det civila samhället 2021 kommer att gå till enastående projekt och initiativ som arbetar med minst en av följande frågor:

 • Att främja det civila samhällets fulla deltagande och/eller godkännande i omställningen till ett klimatneutralt samhälle.
 • Att främja medborgarnas deltagande i klimatdebatten.
 • Att utforma/genomföra projekt som inspirerar och främjar en omställning till en klimatvänlig livsstil för enskilda personer i deras lokala miljöer och på deras arbetsplatser, inbegripet genom arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationers försorg.
 • Att främja konsumenternas medvetenhet om klimatet eller uppmuntra beteendeförändringar och förändringar av sociala normer när det gäller klimatkriser.
 • Att utforma/genomföra projekt som gynnar en aktiv klimatpolitik på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.
 • Att främja klimaträttvisa i vid bemärkelse med hänsyn till mänskliga rättigheter och företagens sociala ansvar; att uppmuntra klimatmedvetenhet bland en bredare, mer diversifierad och/eller missgynnad/marginaliserad allmänhet; att se till att inga samhällsgrupper hamnar på efterkälken i omställningen till en klimatneutral ekonomi och ett klimatneutralt samhälle.
 • Att främja klimatutbildning i skolor på alla nivåer; att utforma/genomföra projekt som ökar barns och ungdomars medvetenhet om klimatförändringar och lösningar på dem.
 • Att öka medvetenheten om klimatförändringarnas effekter och främja åtgärder som syftar till att öka motståndskraften och anpassningen till klimatförändringarna.
 • Att främja det civila samhällets deltagande i genomförandet av klimatpolitiken på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.
 • Att främja aktivt medborgarskap och egenmakt genom deltagande i projekt som främjar en rättvis omställning och skapar ny medborgarsamverkan som leder till en klimatneutral ekonomi.
 • Att främja ungdomars aktiva engagemang när det gäller att föreslå och genomföra klimatlösningar samt ge ungdomar möjlighet att delta i beslutsprocesserna för klimat- och miljöpolitik på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.

Litterära eller vetenskapliga publikationer av alla slag och i alla typer av format, audiovisuella produkter och alla typer av konstverk tas inte i beaktande för priset.

De fullständiga villkoren och det elektroniska ansökningsformuläret finns på vår webbplats: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

 

OM PRISET TILL DET CIVILA SAMHÄLLET

2021 blir året då EESK delar ut sitt 12:e pris till det civila samhället. Varje år tillägnas priset ett nytt tema med särskild betydelse för EU. Genom priset belönas och uppmuntras civilsamhällesorganisationer och/eller enskilda personer vars initiativ och insatser bidragit väsentligt till att främja de gemensamma värden som stärker den europeiska sammanhållningen och integrationen.

År 2020 ersattes priset till det civila samhället av en engångsutmärkelse: priset för medborgerlig solidaritet, som tillägnades kampen mot covid-19. Med det priset hyllade EESK 23 civilsamhällesorganisationer, enskilda personer och privata företag från hela EU som visat enastående exempel på solidaritet och samhällsansvar när det gäller att bekämpa pandemin och mildra dess fruktansvärda följder. År 2019 var priset till det civila samhället en hyllning till jämställdhet och kvinnors egenmakt.

Uppmuntra gärna civilsamhällesorganisationer i ditt land eller nätverk att ansöka om EESK:s pris till det civila samhället 2021 för att på så sätt hjälpa värdefulla projekt att vinna erkännande.